środa, 20 luty 2019 14:51

Krajowy Rejestr Zadłużonych źródłem informacji dla wierzycieli

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego1 , w unijnych państwach członkowskich powinien być utworzony i prowadzony co najmniej jeden rejestr, zawierający informacje o postępowaniach upadłościowych. W Polsce będzie to Krajowy Rejestr Zadłużonych, w którym znajdą się dane o podmiotach niewypłacalnych, zagrożonych niewypłacalnością lub podmiotach, wobec których umorzono bezskuteczną egzekucję. Wierzyciele będą mieli dostęp przez internet do akt postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, zaś przedsiębiorcy będą mogli zweryfikować wiarygodność swoich kontrahentów.

 

Wprowadzenie

Krajowy Rejestr Zadłużonych powstanie na mocy ustawy z 6 grudnia 2018 r.2 (dalej u.k.r.z.). Przygotowanie tej regulacji trwało dość długo, a jej pierwszy projekt, zamieszczony w Rządowym Centrum Legislacji, nosił datę 16 sierpnia 2017 r.3 . Ostatecznie, po modyfikacjach, projekt ustawy wpłynął do Sejmu 7 czerwca 2018 r., który uchwalił ją 6 grudnia 2018 r., a 11 stycznia 2019 r. została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw. W uzasadnieniu u.k.r.z.4 zwraca się uwagę, że stanowi ona realizację, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne5 , obowiązku utworzenia Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości. Jednakże ten rejestr, który miał wejść w życie 26 czerwca 2018 r., nigdy nie zaczął funkcjonować. W uzasadnieniu u.k.r.z. wyjaśnia się także, że prace związane z ustanowieniem Krajowego Rejestru Zadłużonych oraz systemu teleinformatycznego obsługującego postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe są kontynuacją prac dotyczących Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, zaś w art. 35 u.k.r.z. jest mowa o likwidacji tego rejestru. Krajowy Rejestr Zadłużonych przejmie funkcje Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, utworzonego ustawą z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym6 .

Czyje dane i jakie informacje będą ujawniane w Krajowym Rejestrze Zadłużonych?

Krajowy Rejestr Zadłużonych będzie prowadzony przez ministra sprawiedliwości w systemie teleinformatycznym, przy czym będzie on jawny – każdy będzie miał prawo poznać, za pośrednictwem internetu, zamieszczone w nim dane7 .

W rejestrze będą ujawniane informacje o:

1) osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – wobec których są albo były prowadzone postępowania:

a) restrukturyzacyjne,

b) upadłościowe lub wtórne postępowania upadłościowe,

c) zakończone prawomocnym orzeczeniem zakazu prowadzenia działalności gospodarczej8 ,

d) w przedmiocie uznania orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego9 .

Wśród ww. danych znajdą się m.in. te, które dotyczą: złożenia przez dłużnika wniosku restrukturyzacyjnego, wniosku o ogłoszenie upadłości; zabezpieczenia majątku dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, tymczasowego zarządcy lub zarządcy przymusowego; prawomocnego oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości; ogłoszenia upadłości, wszczęcia wtórnego postępowania upadłościowego, otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego i jego rodzaju; terminu i sposobu zgłaszania wierzytelności; listy wierzytelności, spisu wierzytelności i wierzytelności spornych; składu i stanu masy upadłości; umorzenia, zakończenia lub uchylenia postępowania upadłościowego; zakończenia i umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego10.

W rejestrze będą także zamieszczane informacje o wspólnikach osobowych spółek handlowych, ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, jeżeli ogłoszono upadłość spółki, wszczęto wobec niej wtórne postępowanie upadłościowe lub oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości11.

W nowym rejestrze będą również publikowane informacje o osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego lub sąd, ponieważ z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych, albo umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez naczelnika urzędu skarbowego albo dyrektora oddziału ZUS, gdyż w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne12.

W rejestrze pojawią się też informacje o osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące. Będą to m.in. dane dotyczące wskazania tytułu wykonawczego albo podstawy prawnej powstania należności; sygnatury akt sprawy; rodzaju wierzytelności; daty ukończenia postępowania egzekucyjnego.

Usuwanie informacji z Krajowego Rejestru Zadłużonych

Dane wymieniane w art. 5 i 6 u.k.r.z. automatycznie nie będą ujawniane po 10 latach od dnia prawomocnego zakończenia lub umorzenia postępowania, którego dotyczą, chyba że ustawa stanowi inaczej, a jeśli w postępowaniu został prawomocnie zatwierdzony układ, to informacje te przestaną być ujawniane po upływie: 1) 3 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu wykonania układu albo 2) 10 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o uchyleniu układu albo wygaśnięciu układu z mocy prawa.

Jeśli natomiast w postępowaniu został prawomocnie ustalony plan spłaty wierzycieli albo umorzono zobowiązania bez ustalenia planu tej spłaty, to dane, o których mowa w art. 5, automatycznie nie będą ujawniane po upływie: 1) 3 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego albo umorzeniu zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli albo też 2) 10 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o uchyleniu planu spłaty wierzycieli13.

Obieg dokumentów w formie elektronicznej

Nowa regulacja wprowadza wymóg składania w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz upadłościowym wniosków i dokumentów w formie elektronicznej, aby dane zostały przetworzone w systemie teleinformatycznym. Taką formę mają mieć również doręczenia.

Jednakże wierzyciele, którym przysługują należności ze stosunku pracy, z wyjątkiem roszczeń z tytułu wynagrodzenia reprezentanta upadłego lub wynagrodzenia osoby wykonującej czynności związane z zarządem lub nadzorem nad przedsiębiorstwem dłużnika, należności alimentacyjne oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę, będą mogły wnosić pisma procesowe oraz dokumenty z pominięciem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe14.

Generalnie, ustawa zacznie obowiązywać, z wyjątkiem niektórych przepisów, od 1 grudnia 2020 r. Długi termin wejścia w życie tej regulacji wynika z czasochłonnego przygotowania systemu teleinformatycznego.

________________________

1 Dz. Urz. UE L 141 z 5 czerwca 2015, s. 19.

2 Ustawa z 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, Dz.U. 2019 poz. 55.

3 Por. projekt z 16 sierpnia 2017 r., opublikowany w Rządowym Centrum Legislacji 7 września 2017 r.; https://legislacja. rcl.gov.pl/projekt/12302650/katalog/12457002#12457002.

4 Uzasadnienie do projektu ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, druk sejmowy nr 2637.

5 T.j. Dz.U. 2017 poz. 1508.

6 T.j. Dz.U. 2018 poz. 986.

7 Art. 4 ust. 1 i 2 u.k.r.z.

8 Por. art. 373 ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe; tj. Dz.U. 2017 r. poz. 2344.

9 Art. 2 ust. 1 pkt 1 u.k.r.z.

10 Art. 5 ust. 1 u.k.r.z.

11 Art. 2 ust. 1 pkt 2 u.k.r.z.

12 Art. 2 ust. 1 pkt 3 u.k.r.z.

13 Art. 11 ust. 2, 3 i 4 u.k.r.z.

14 Art. 19 pkt 27 u.k.r.z.

Sławomir Wach

Autor jest dziennikarzem zajmującym się tematyką dotyczącą prawa, podatków, rachunkowości, rewizji finansowej, rynków kapitałowych, prawa pracy i HR. Jest autorem wielu publikacji z zakresu tej tematyki. Przez ponad 10 lat był redaktorem prowadzącym biuletynów elektronicznych BDO.

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Wykorzystywanie treści

Wszelkie prawa do treści zawartych w magazynie są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Użytkownik może korzystać z zasobów magazynu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności zabronione jest dokonywane bez uprzedniej pisemnej zgody Russell Bedford, kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części magazynu.

RB Magazine

RB Magazine numer 55

Tematy na czasie to split payment, raportowanie MDR, nowa matryca stawek VAT. Zmianom przyglądamy się na bieżąco na naszym portalu i w mediach społecznościowych. W magazynie podsumowujemy najważniejsze z nich, a także zwracamy uwagę na takie, które są równie ważne, ale niekoniecznie „medialne”.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Zapraszamy na wyjątkowe śniadanie podatkowe z Belgijską Izbą Biznesu - Russell Bedford Poland https://t.co/TFGcpqEmac
5hreply
RB__Poland Uzyskanie zgody organu spółki na dokonanie czynności prawnej przez spółkę jest również w interesie kontrahenta - Ru… https://t.co/RB8RGXVIQq
RB__Poland Dodatkowe informacje ws. wykazu podatników VAT - Russell Bedford Poland https://t.co/5JGinMFPtd
RB__Poland Russell Bedford na konferencji #Mazurytobiznes. Zobacz fotorelację: https://t.co/mHMjo3qHDd https://t.co/uh8ru9j9dt