czwartek, 17 styczeń 2019 12:39

Nowy jednolity plik kontrolny wchłonie część deklaracji vat

Przedsiębiorcy nie będą musieli – w myśl planów Ministerstwa Finansów – składać deklaracji miesięcznych VAT-7 i kwartalnych VAT-7K oraz, tak jak obecnie, oddzielnie JPK_VAT. Dokumenty te zastąpi jeden, rozbudowany jednolity plik kontrolny. W rozliczeniu z fiskusem podatku od towarów i usług nie trzeba będzie również przesyłać dodatkowych załączników. Zacznie także funkcjonować Centralny Rejestr Faktur, w którym dane z plików JPK będą analizowane i weryfikowane na potrzeby kontroli sprawowanej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 lipca 2019 roku.

Zgodnie z projektem z 30 listopada 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa1 (dalej projekt lub ustawa zmieniająca), podatnicy, z wyjątkiem tych, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku, będą obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku, należyte sporządzenie informacji podsumowującej oraz umożliwiające kontrolę tych obowiązków przez organ podatkowy.

Wysyłany przez podatników nowy plik JPK_ VAT, zgodny z wzorem dokumentu elektronicznego umieszczonym na ePUAP, będzie zawierał część dotyczącą deklaracji i część związaną z ewidencją. Resort finansów zwraca uwagę2 , że przepis będzie stosowany wyłącznie do rozliczeń VAT dotyczących deklaracji VAT-7 i VAT-7K; nie będzie natomiast obowiązywał w przypadku skróconej deklaracji podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12) oraz innych deklaracji – przykładowo VAT-8, VAT-10, VAT-11, VAT-UE.

Dane z deklaracji VAT-27, dotyczące informacji podsumowującej w obrocie krajowym, będą ujęte w nowej strukturze JPK_VAT, w związku z czym uchylony zostanie art. 101a u.p.t.u., w myśl którego podatnicy dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi, dla których podatnikiem jest nabywca, w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 u.p.t.u., są obowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych dostawach towarów oraz świadczonych usługach. Nie trzeba będzie także dołączać do deklaracji wniosków i załączników, wystarczy bowiem wybrać i zaznaczyć odpowiednie pole wzmodyfikowanym pliku JPK_VAT3 .

Obowiązki ewidencyjne i korekta

W uzasadnieniu do projektu wskazuje się, że podatnicy będą zobligowani do przesyłania pełnej ewidencji VAT, a nie jedynie informacji o prowadzonej przez nich ewidencji. Jeżeli rozliczają się z fiskusem co miesiąc, to powinni za pomocą środków komunikacji elektronicznej przesyłać ewidencję łącznie z deklaracją – we wspólnym, nowym pliku JPK_VAT – do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym4 .

Jeśli chodzi z kolei o podatników rozliczających się kwartalnie, to będą oni obowiązani przesyłać do skarbówki ewidencję: 1) za pierwszy i drugi miesiąc danego kwartału – w terminie do 25. dnia miesiąca następującego odpowiednio po każdym z tych miesięcy; 2) za ostatni miesiąc danego kwartału, łącznie z deklaracją – w terminie właściwym do złożenia tej deklaracji5 .

Projektodawca wyjaśnia, że takie rozwiązanie pozwoli Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej na efektywniejszą analizę danych o transakcjach i kontrahentach, a tym samym na weryfikację nadużyć podatkowych6 . W przypadku stwierdzenia w przesłanej ewidencji błędów lub danych niezgodnych ze stanem faktycznym, lub przy zmianie danych zawartych w ewidencji, podatnik będzie obowiązany przesłać niezwłocznie korektę tejże ewidencji.

W nowelizacji7 proponuje się również zmianę w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa8 , polegającą na wprowadzeniu dla jednostek administracji rządowej i jednostek samorządowych obowiązku prowadzenia przy użyciu programów komputerowych wykazu: 1) faktur dotyczących nabycia towarów lub usług, które nie zostały ujęte przez te jednostki wewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 u.p.t.u. oraz 2) informacji o fakturach otrzymanych od innych podmiotów w związku z realizacją zadań nałożonych na te jednostki odrębnymi przepisami. Jednostki te będą przesyłały wykazy w postaci elektronicznej, bez wezwania organu podatkowego, do Szefa KAS, wg zasad dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

Kary za błędne złożenie ewidencji

W przypadku gdy podatnik prześle ewidencję zawierającą błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym, to w myśl ustawy zmieniającej naczelnik urzędu skarbowego nałoży na niego, w formie decyzji, karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość9 . Przed nałożeniem tej kary naczelnik wezwie podatnika do przesłania korekty ewidencji wg określonych zasad, wskazując błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym.

W projekcie zaostrzone zostały również przepisy ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy10 (dalej k.k.s.). Mianowicie karze grzywny za wykroczenie skarbowe będzie podlegał także ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia lub wbrew obowiązkowi nie składa ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub składa ją w postaci wadliwej11.

Natomiast kto wbrew obowiązkowi nie przesyła w terminie właściwemu organowi podatkowemu księgi lub przesyła ją nierzetelną, będzie podlegał karze grzywny do 240 stawek dziennych. W wypadku mniejszej wagi na sprawcę czynu zabronionego nałożona zostanie kara grzywny za wykroczenie skarbowe, przy czym tej karze będzie podlegał także ten, kto przesyła księgę wadliwą12.

Centralny Rejestr Faktur

Zgodnie z art. 1 pkt 9 projektu zostanie utworzony Centralny Rejestr Faktur, zawierający zbiór danych z przesłanych ewidencji oraz z wykazów wysyłanych przez jednostki administracji rządowej i jednostki samorządowe. Będzie to teleinformatyczny system służący do odbierania, gromadzenia, a także weryfikowania, analizy i kontroli tychże danych.

Celem ustawy zmieniającej ma być uproszczenie rozliczania podatku VAT. Resort finansów uruchomi zarazem w postaci ww. rejestru potężne narzędzie kontrolne, dzięki któremu – jak wskazuje się w uzasadnieniu projektu – można będzie wykazać niezgodności w tych rozliczeniach, sprawdzać prawidłowość wystawianych faktur, skuteczniej walczyć z karuzelami VAT i wystawianiem pustych faktur.

_____________________

1 Art. 1 pkt 8 projektu opublikowanego w Rządowym Centrum Legislacji 4 grudnia 2018 r.; https://legislacja.rcl.gov.pl/ projekt/12318705/katalog/12554088#12554088. Przepis ten nadaje nowe brzmienie ust. 3 w art. 109 ustawy z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług, t.j. Dz.U. 2018 poz. 2174, dalej u.p.t.u.

2 Uzasadnienie do projektu, zamieszczone w Rządowym Centrum Legislacji 4 grudnia 2018 r.

3 Art. 1 pkt 3 projektu, zmieniający art. 87 ust. 5-6a u.p.t.u.

4 Art. 1 pkt 8 projektu.

5 Ibidem.

6 Por. uzasadnienie projektu.

7 Art. 2 pkt 1 projektu.

8 T.j. Dz.U. 2018 poz. 800 z późn. zm.

9 Art. 1 pkt 8 projektu.

10 T.j. Dz.U. 2018 poz. 1958.

11 Art. 3 pkt 1 projektu, na mocy którego zmieni się brzmienie art. 56 § 4.

12 Art. 3 pkt 2 projektu, zgodnie z którym w k.k.s. po art. 61 dodany zostanie art. 61a.

Sławomir Wach

Autor jest dziennikarzem zajmującym się tematyką dotyczącą prawa, podatków, rachunkowości, rewizji finansowej, rynków kapitałowych, prawa pracy i HR. Jest autorem wielu publikacji z zakresu tej tematyki. Przez ponad 10 lat był redaktorem prowadzącym biuletynów elektronicznych BDO.

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Wykorzystywanie treści

Wszelkie prawa do treści zawartych w magazynie są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Użytkownik może korzystać z zasobów magazynu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności zabronione jest dokonywane bez uprzedniej pisemnej zgody Russell Bedford, kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części magazynu.

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland RB Magazine numer 66 - zapraszamy do pobierania za darmo https://t.co/6vybR1p617 https://t.co/8Pt3AgJ8k7
RB__Poland Russell Bedford kontynuuje ekspansję w Afryce - Russell Bedford https://t.co/gdO2jpjBLV
RB__Poland Podwyższenie kapitału zakładowego z innych kapitałów spółki jest dochodem z udziału w jej zyskach (PIT) - Russell B… https://t.co/xDu3ObSmI3
RB__Poland Rzeczpospolita wyróżnia Russell Bedford Poland za działalność w czasach epidemii koronawirusa - Russell Bedford https://t.co/bs4LTYCuBp