wtorek, 06 listopad 2018 10:17

Czy opłaty z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworów, uiszczane na rzecz podmiotu powiązanego, są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów?

Indywidualna interpretacja prawa podatkowego, wydana 17 września 2018 roku przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej1, dotyczy istotnego z punktu widzenia zaliczania przez spółkę prawa polskiego – której rezydencja podatkowa znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej – do kosztów uzyskania przychodów opłat z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworów. Opłaty te były ponoszone na rzecz podmiotu powiązanego, któremu spółka zlecała wytworzenie określonych utworów zgodnie z jej wytycznymi. Czy są to opłaty za korzystanie lub prawo do korzystania z tych utworów?

Wprowadzenie

Wnioskodawcą interpretacji była sp. z o.o., uzyskująca przychody z publikowania gier (zwanych dalej utworami) na takie urządzenia mobilne jak telefony i tablety, a także z mikropłatności, jakich dokonywali użytkownicy oraz z wyświetlania reklam zawartych w tych utworach. Wniosek o wydanie interpretacji wpłynął do organu podatkowego 4 lipca 2018 r. i ze względu na wymogi formalne, został uzupełniony 12 września tegoż roku.

Jak wynika z przedstawionego przez spółkę stanu faktycznego, zawarła ona umowę z dysponującym odpowiednim zapleczem technicznym oraz kwalifikowaną kadrą pracowników podmiotem powiązanym, w celu tworzenia przez ten podmiot utworów, ich modyfikowania oraz obsługi technicznej.

Są to utwory zgodne z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych2 (dalej ustawa o prawach autorskich), a nabywając do nich autorskie prawa majątkowe, wnioskodawca ma prawo je publikować w sklepach Google Play oraz iTunes i osiągać z nich przychody.

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór)3. Przy omówieniu stanu faktycznego spółka wskazała, że opłaty związane z opracowywaniem i wytworzeniem utworów przez podmiot powiązany dotyczyły wykonania przez niego określonych usług: projektowania struktury i zapisu kodu komputerowego niezbędnego do zaprojektowania i rozwinięcia aplikacji programowej na życzenie klienta4; wykonania aplikacji na indywidualne zamówienie, łączenia w całość, przystosowania i instalowania istniejącej aplikacji w taki sposób, aby była ona funkcjonalna w środowisku informatycznym klienta5. Według wnioskodawcy, usługa polegająca na pozostawaniu podmiotu powiązanego w gotowości do pełnej obsługi technicznej utworów – będąca de facto serwisem posprzedażowym – także powinna być klasyfikowana pod tym samym symbolem PKWiU.

Na podstawie powyższej umowy wnioskodawca dokonywał opłat na rzecz podmiotu powiązanego z tytułu:

a) przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów, b) opracowywania i wytworzenia utworów, a także pozostawania w gotowości do pełnej obsługi technicznej tych utworów. Wysokość opłat była pochodną przychodów spółki uzyskiwanych z publikacji utworów.

Spółka zadała w swoim wniosku pytanie: czy opłaty z tytułu przeniesienia na wnioskodawcę majątkowych praw autorskich do utworów, ponoszone przez spółkę na rzecz podmiotu powiązanego, podlegają po stronie wnioskodawcy ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wynikającym z przepisów art. 15e ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych6 (dalej u.p.d.o.p.)? W ocenie spółki ww. opłaty nie podlegają takim ograniczeniom.

Wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów

Zgodnie z powołanym we wniosku przepisem, podatnicy są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty:

1) usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,

2) wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 u.p.d.o.p.,

3) przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w tym w ramach zobowiązań wynikających z pochodnych instrumentów finansowych oraz świadczeń o podobnym charakterze

– poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych, o których mowa w art. 11 u.p.d.o.p. lub podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w przepisach wydanych na podstawie art. 9a ust. 6 u.p.d.o.p., w części, w jakiej koszty te łącznie w roku podatkowym przekraczają 5% kwoty odpowiadającej nadwyżce sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonych o przychody z tytułu odsetek nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16a-16m, i odsetek7.

Wnioskodawca wskazał, że jak wynika z art. 15e ust. 11 u.o.d.o.p., ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania do:

1) kosztów usług, opłat i należności, o których mowa w ust. 1, zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi;

2) kosztów usług, o których mowa w art. 8 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług;

3) usług ubezpieczenia świadczonych przez podmioty, o których mowa w art. 15c ust. 16 pkt 6 i

4) gwarancji i poręczeń udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 15c ust. 16 pkt 1-3, 6 i 7.

W myśl art. 11 ust. 1 u.p,d.o.p., który odnosi się do podmiotów powiązanych, jeżeli:

1) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „podmiotem krajowym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, albo

2) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „podmiotem zagranicznym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, albo

3) ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów

– i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podatnik nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały – dochody danego podatnika oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

Z kolei art. 16b ust. 1 u.p.d.o.p. stanowi, że amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte od innego podmiotu, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

1) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,

2) spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,

3) prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

4) autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,

5) licencje,

6) prawa określone w ustawie z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej8 (dalej u.p.w.p.),

7) wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1 u.p.d.o.p., zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Spółka doprecyzowała we wniosku, opisując stan faktyczny, że jej działalności nie można odnieść do art. 15e ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p., ponieważ podmiot powiązany w ramach umowy ze spółką nie wykonuje jakichkolwiek usług reklamowych i doradczych, a także nie przetwarza danych.

Charakter opłat za przeniesienie majątkowych praw autorskich

W tej sytuacji kluczowa dla odpowiedzi na zawarte we wniosku o interpretację indywidualną pytanie spółki, stała się kwestia czy opłaty z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworów, uiszczane na rzecz podmiotu powiązanego, są opłatami z tytułu korzystania lub prawa do korzystania z tychże utworów. Jeśliby tak było, to opłaty za przeniesienie majątkowych praw autorskich, na mocy art. 15e ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p., w związku z art. 16b ust. 1 pkt 4-7 u.p.d.o.p., zostałyby wyłączone z kosztów uzyskania przychodów.

W opinii wnioskodawcy opłaty z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworów, dokonywane na rzecz podmiotu powiązanego, nie są opłatami z tytułu korzystania lub prawa do korzystania z tychże utworów, dlatego też nie podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów podatkowych. Spółka wskazała też we wniosku na spójność jej oceny ze stanowiskiem resortu finansów przedstawionym w Wyjaśnieniach podatkowych9.

Wnioskodawca zwrócił także uwagę na to, że w u.p.d.o.p. brakuje definicji opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania do utworów i odwołał się w tej mierze do art. 12 ust. 2 Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od majątku i dochodu10 (dalej Modelowa Konwencja). Mianowicie użyte w art. 12 tej Konwencji określenie „należności licencyjne” oznacza wszelkiego rodzaju należności płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania wszelkich praw autorskich do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego, włącznie z filmami dla kin, wszelkiego patentu, znaku towarowego, wzoru lub modelu, tajemnicy technologii lub procesu produkcyjnego, lub za korzystanie z doświadczenia zawodowego w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej11.

W pkt. 8 Komentarza do art. 12 Opodatkowanie należności licencyjnych (dalej Komentarz) dookreśla się, że należności licencyjne są na ogół związane z prawami lub majątkiem stanowiącym różne formy własności literackiej lub artystycznej, elementy własności intelektualnej określone w tekście, jak również informacje związane ze zdobytym doświadczeniem, w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej. Definicja obejmuje wynagrodzenia za użytkowanie lub prawo użytkowania wymienionych praw, niezależnie od tego, czy były one lub powinny być w rejestrze państwowym. Definicja obejmuje zarówno opłaty dokonane w wyniku umów licencyjnych, jak i z tytułu odszkodowania, jakie dana osoba musiałaby zapłacić za niedozwolone kopiowanie lub naruszanie praw12.

Spółka wskazała również, że w myśl pkt. 8.2 Komentarza, jeśli płatność związana jest z przeniesieniem własności (w sytuacji wnioskodawcy chodzi o autorskie prawa majątkowe), to należności z tego tytułu nie mogą być uznawane za należności za korzystanie lub prawo do korzystania z tych wartości. Zgodnie z tym przepisem: „Jeżeli wypłata jest dokonana w zamian za przeniesienie pełnego prawa własności mienia, o którym mowa w definicji, to taka wypłata nie jest uważana jako wynagrodzenie za użytkowanie lub za prawo do użytkowania tego mienia i tym samym nie może być uznana jako należność licencyjna (…). Trudności mogą powstać w przypadku przeniesienia praw, które mogą być uważane za część mienia wymienionego w definicji, jeżeli te prawa są przeniesione w sposób stanowiący przeniesienie własności. Może na przykład chodzić o udzielenie wyłącznych praw do własności intelektualnej na czas ograniczony lub wszelkich praw do mienia na ograniczonym obszarze geograficznym w ramach transakcji zorganizowanej jako sprzedaż. Każdy przypadek będzie zależał od jego szczególnych faktów i będzie wymagał zbadania w świetle ustawodawstwa krajowego (…)13.

Wedle wnioskodawcy, Komentarz jest podstawowym źródłem dyrektyw interpretacyjnych wobec zapisów zawartych w Modelowej Konwencji.

Koszty bezpośrednio związane ze świadczeniem usług

Co ciekawe, wnioskodawca wskazał także, że jeśliby opłaty z tytułu przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych do utworów zostały uznane za opłaty za korzystanie lub prawo do korzystania z utworów, to stanowią one koszty bezpośrednio związane ze świadczeniem przez spółkę usług dotyczących publikowania utworów w sklepach z aplikacjami mobilnymi, czego skutkiem jest osiąganie przychodów, i także z tego powodu nie podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów na mocy art. 15e u.p.d.o.p.

W ocenie spółki, z uwagi na fakt, że ani w u.p.d.op., ani też w jakiejkolwiek innej regulacji prawnej nie ma definicji kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług przez podatnika, trzeba – aby ustalić, czym są takie koszty – dokonać wykładni językowej art. 15e ust. 11 pkt 1 u.p.d.o.p., w myśl którego „ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania do: kosztów usług, opłat i należności, o których mowa w ust. 1, zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi”.

Wnioskodawca powołał się tu na słownikowe określenie słowa „bezpośredni” – znaczy ono „niemający ogniw pośrednich, dotyczący kogoś lub czegoś wprost”14. Według spółki, bez dokonywania omawianych tu opłat nie mogłaby ona publikować utworów w sklepach z aplikacjami mobilnymi oraz umieszczać w nich reklam, a w ślad za tym – uzyskiwać przychodów.

Spółka wskazała także, że dla określenia kosztów bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług przez podatnika pomocna będzie również wykładnia systemowa wewnętrzna, a interpretując art. 15e ust. 11 pkt 1 u.p.d.o.p. należy odwołać się do art. 15 ust. 4b u.p.d.o.p.,

w myśl którego koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia: sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami nie są obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego – są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Spółka przytoczyła również stanowisko organów podatkowych, określających koszt bezpośrednio związany z przychodami jako „koszt, który można powiązać z konkretnym przychodem; wydatek, którego brak zmniejszyłby konkretny przychód podatnika”, bądź też jako „wydatki, które mają bezpośredni wpływ na wartość osiągniętych przychodów”15.

Wnioskodawca powołał się też na jedną z interpretacji indywidualnych Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w której stwierdził on m.in.: „zgodnie z ugruntowanym poglądem, kosztami uzyskania przychodów bezpośrednio związanymi z przychodami są takie wydatki, których poniesienie przekłada się wprost (w sposób bezpośredni) na uzyskanie konkretnych przychodów. W ich przypadku możliwe jest „zidentyfikowanie” wpływu danego kosztu na wielkość osiągniętych przychodów. Do tej kategorii należą głównie te koszty, które mogą być przydzielone, przypisane do określonych wyrobów bądź usług”16.

Wnioskodawca konkluduje, że jeżeli uiszcza na rzecz podmiotu powiązanego opłaty z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów i uzyskuje prawo do ich zamieszczania w sklepach z aplikacjami mobilnymi, co umożliwia mu osiąganie przychodów, to opłaty te należy uznać za bezpośrednio związane ze świadczeniem usług przez spółkę. Z publikacji konkretnego utworu wnioskodawca ma konkretny przychód, a „koszty nabycia majątkowych praw autorskich do utworu będącego m.in. »nośnikiem« reklamy oraz umożliwiającego dokonywanie mikropłatności przez użytkowników skutkują osiągnięciem określonego przychodu. Tym samym, również z tego względu, opłaty z tytułu przeniesienia na wnioskodawcę autorskich praw majątkowych do utworów mogą stanowić koszty uzyskania przychodów wnioskodawcy bez ograniczeń wynikających z art. 15e ust. 1 u.p.d.o.p.17

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej Dyrektor KIS) uznał – na gruncie obowiązującego stanu prawnego – stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego za prawidłowe. W uzasadnieniu stwierdził, że organ podatkowy, rozpatrując majątkowe prawa autorskie do utworów, ograniczył się w interpretacji do przeprowadzenia analizy wydatków ponoszonych przez spółkę pod względem możliwości zastosowania art. 15e u.p.d.o.p., a nie do spełnienia ogólnych warunków uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu.

Dyrektor KIS przypomniał, że zasady kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów określają art. 15 i 16 u.p.d.o.p., a w myśl art. 15 ust. 1 tej ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16

ust. 1. Dyrektor KIS zwrócił też uwagę, że ta definicja ustawodawcy ma charakter ogólny, dlatego każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien być indywidualnie analizowany. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje przynależność wydatku do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów.

Co do art. 15e ust. 1 u.p.d.o.p., to Dyrektor KIS przypomniał, że odnosi się on do tych podmiotów, które są podmiotami powiązanymi oraz świadczą usługi wymienione w tym przepisie oraz podkreślił, że oba te warunki muszą być spełnione łącznie. Wskazał również, że zgodnie ze Słownikiem języka polskiego PWN pojęcie „korzystać” oznacza „1. mieć pożytek z czegoś, wyzyskiwać coś”; 2. „użytkować coś, posługiwać się czymś jako narzędziem, środkiem”.

Dyrektor KIS w dalszej części swojego uzasadnienia przytoczył następujący fragment Wyjaśnień podatkowych z 24 kwietnia 2018 r.:

„Pojęcie to (»korzystać«) występuje również w języku prawnym, i tak zgodnie z art. 140 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny18 (dalej k.c.) regulującym zakres prawa własności w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego, właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy.

W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą.

Z powyższego wynika, iż zarówno w języku potocznym, jak i w języku prawnym »korzystanie« z rzeczy lub prawa stanowi istotę uprawnienia właściciela rzeczy lub prawa. Obejmuje ono takie jego aspekty jak używanie rzeczy (prawa), czy pobieranie z nich pożytków lub czerpanie z nich innych dochodów. Prawu do korzystania z rzeczy (prawa) przeciwstawione jest prawo do rozporządzania rzeczą (prawem), wyzbycia się go. O ile prawo do korzystania z rzeczy (prawa) przysługiwać może nie tylko właścicielowi (użytkownikowi, licencjobiorcy, najemcy, dzierżawcy, korzystającemu z umowy leasingu), o tyle prawo do rozporządzenia rzeczą (prawem) jest stricte związane z prawem własności.

Prawo do korzystania z określonej rzeczy lub prawa jest istotą umowy licencyjnej (sublicencyjnej), umowy najmu (art. 659-679 k.c.), dzierżawy (art. 693-709 k.c.), czy umowy leasingu (art. 7091- 70918 k.c.).

Umowa licencyjna (licencja) jest umową expressis verbis wskazaną w ustawie o prawie autorskim w jej art. 41 ust. 2 oraz w u.p.w.p. w art. 66 ust. 2 oraz art. 76-art. 81 (w zakresie wynalazku), art. 163 (w zakresie znaku towarowego). Umowa licencyjna może również dotyczyć pozostałych praw określonych w u.p.w.p.

Z uwagi na fakt, iż ograniczenie dotyczy (wszelkiego rodzaju) opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw i wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 u.p.d.o.p., ograniczeniom z art. 15e u.p.d.o.p. nie będą podlegały koszty (opłaty i należności) za przeniesienie praw wymienionych w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 u.p.d.o.p. Jest to rozróżnienie funkcjonujące obecnie np. na gruncie art. 12 ust. 2 Modelowej Konwencji OECD, który definiuje należności licencyjne jako wszelkiego rodzaju należności płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania (…)”19.

Dyrektor KIS uznał zatem, że uwzględniając powyższe wyjaśnienia i opis stanu faktycznego we wniosku o interpretację, ponoszone przez spółkę opłaty dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów nie podlegają ograniczeniom wymienionym w art. 15e ust. 1 u.p.d.o.p., a stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe. Organ podatkowy stwierdził także, że z uwagi na takie rozstrzygnięcie bezcelowa jest analiza, czy te opłaty są wydatkami bezpośrednio związanymi z usługami świadczonymi przez spółkę.

Podsumowanie

Indywidualna interpretacja prawa podatkowego z 17 września 2018 r. ma istotne znaczenie w kontekście umów zawieranych między podmiotami powiązanymi. W praktyce dość często dochodzi do przenoszenia majątkowych praw autorskich do utworów zgodnych z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dlatego tak ważna dla podatników jest kwestia braku ograniczeń w zaliczaniu opłat z tego tytułu do kosztów uzyskania przychodów. Wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów są zdefiniowane w art. 15e ust. 1 u.p.d.o.p., zaś jedno z tych wyłączeń dotyczy wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości. Dlatego tak ważne było w powyższej interpretacji ustalenie, czy opłaty z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworów, uiszczane na rzecz podmiotu powiązanego, są właśnie tego rodzaju opłatami z tytułu korzystania lub prawa do korzystania z tychże utworów. Zdaniem wnioskodawcy tak nie jest. Organ podatkowy potwierdził stanowisko spółki.

____________

1 Indywidualna interpretacja prawa podatkowego z 17 września 2018 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.327.2018.2.MO.
2 T.j. Dz.U. 2018 poz. 1191.
3 Art. 1 ust. 1 ustawy o prawach autorskich.
4 Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania – symbol 62.01.11.0 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 września 2015 r.; Dz.U. 2015 poz. 1676.
5 Ibidem.
6 T.j. Dz.U. 2018 poz. 1036.
7 Art. 15e ust. 1 u.p.d.o.p., który zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2018 r., na mocy art. 2 pkt 18 ustawy z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; Dz.U. 2017 poz. 2175.
8 T.j. Dz.U. 2017 poz. 776.
9 Wyjaśnienia dotyczące wysokości kosztów uzyskania przychodów związanych z nabyciem niektórych rodzajów usług i praw, Ministerstwo Finansów, opubl. 24 kwietnia 2018; https://www.mf.gov.pl/documents/764034/6350781/2+Kategoria+us%C5%82ug+objetych+art.15e+ust.1+%28final%29.
10 Modelowa Konwencja OECD w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (ang. OECD Model Tax Convention on Income and on Capital), opublikowana ze stronami wymiennymi w 1992 r.
11 Modelowa Konwencja OECD. Wersja skrócona, lipiec 2010, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2011, str. 39, https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version-2010_9789264045095-pl#page39.
12 Ibidem, str. 274.

13 Ibidem, str. 275.
14 Uniwersalny słownik języka polskiego, tom 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, s.
15 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej powołuje się tu na decyzje: Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z 10 września 2007 r., sygn. 1401/BP-II/4210-56/07/JM oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 sierpnia 2007 r., sygn. 1401/BP-I/4210-52/07/MC.
16 Interpretacja indywidualna prawa podatkowego z 8 marca 2018 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.2.2018.1.AW.

17 Indywidualna interpretacja prawa podatkowego z 17 września 2018 r., op.cit.
18 T.j. Dz.U. 2018 poz. 1025 ze zm.
19 Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów z 24 kwietnia 2018 r., dotyczące wysokości kosztów uzyskania przychodów związanych z nabyciem niektórych rodzajów usług i praw, op. cit., Kategorie usług objętych art. 15e ust. 1 u.p.d.o.p., pkt II, Korzystanie z praw; https://www.mf.gov.pl/documents/764034/6350781/2+Kategoria+us%C5%82ug+objetych+art.15e+ust.1+%28final%29.

Sławomir Wach

Autor jest dziennikarzem zajmującym się tematyką dotyczącą prawa, podatków, rachunkowości, rewizji finansowej, rynków kapitałowych, prawa pracy i HR. Jest autorem wielu publikacji z zakresu tej tematyki. Przez ponad 10 lat był redaktorem prowadzącym biuletynów elektronicznych BDO.

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Wykorzystywanie treści

Wszelkie prawa do treści zawartych w magazynie są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Użytkownik może korzystać z zasobów magazynu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności zabronione jest dokonywane bez uprzedniej pisemnej zgody Russell Bedford, kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części magazynu.

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland KIO wraca do orzekania - Russell Bedford https://t.co/qUHOLeSIrv
16hreply
RB__Poland Tarcza antykryzysowa 4.0.  w środę znowu w Sejmie - Russell Bedford https://t.co/426PRUE6yn
RB__Poland Tarcza antykryzysowa i możliwe działania weryfikacyjne organów administracyjnych - Russell Bedford https://t.co/UiP81pSxTj