wtorek, 06 listopad 2018 10:04

Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w zakresie wydatków poniesionych na inwestycję w postaci budowy hali sportowej przez jednostkę samorządu terytorialnego

Stanowisko, jakie zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji prawa podatkowego1, dotyczyło kwestii czy Gmina ma prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z określoną inwestycją. Po jej oddaniu do użytkowania Gmina planuje wydzierżawić obiekt w formie przetargu nieograniczonego. Czy w przedstawionej sprawie zostały spełnione warunki umożliwiające wnioskodawcy takie odliczenie?

Wprowadzenie – stan faktyczny/zdarzenie przyszłe

W dniu 13 lipca 2018 r. do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na inwestycję w postaci budowy hali sportowej.

Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego, jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz sporządza miesięczne deklaracje VAT-7. Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym2 jest również organem wykonującym zadania publiczne własne i zlecone z zakresu administracji rządowej nałożone ustawami, także poprzez funkcjonujące w ramach struktury Gminy jednostki budżetowe, które nie posiadają osobowości prawnej i są przez nią powołane na podstawie odrębnych przepisów. Wśród obowiązków Gminy można zaś wymienić m.in. zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

W ramach prowadzonej działalności Gmina w latach 2018-2020 planuje przeprowadzić inwestycję związaną z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej pn.: „Budowa hali”, która będzie sfinansowana ze środków własnych tej Gminy. Środki te są zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz budżecie Gminy na 2018 r. Wnioskodawca planuje również złożyć wniosek o dofinansowanie do przedmiotowego projektu inwestycyjnego. Inwestycja może być współfinansowana z Funduszu będącego w dyspozycji Ministra, w ramach Programu inwestycji (dalej „Program”). Wysokość dofinansowania może wynieść do 50% kosztów kwalifikowanych.

W ramach dofinansowania z Programu, podatek VAT będzie kosztem niekwalifikowanym. Miasto planuje złożyć wniosek po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Łącznie wielkość środków finansowych przeznaczona na przedsięwzięcie to ok. 30 mln zł.

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest hala widowiskowo-sportowa, pełniąca głównie funkcję sportową. W zadaniu przewiduje się budowę gotowego do użytku budynku tej hali wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, przyłączami, miejscami postojowymi, placami, drogami wewnętrznymi i zjazdem z drogi publicznej. Obiekt zostanie zrealizowany dla Gminy Miasta na podstawie przetargu nieograniczonego w formule „zaprojektuj i wybuduj” i będzie umożliwiał rozgrywanie meczów w najwyższej klasie rozgrywkowej polskich lig sportowych w dyscyplinach: koszykówka, piłka ręczna, siatkówka – zgodnie z aktualnymi wymogami zarządców lig.

Obiekt będzie posiadał arenę umożliwiającą organizację imprez pozasportowych typu: koncerty, targi, wystawy, bale itp. Imprezy organizowane na arenie będą zaliczane do imprez masowych oraz imprez masowych podwyższonego ryzyka. Obiekt będzie wyposażony w pomieszczenia zaplecza technicznego oraz część cateringową, która będzie obsługiwać imprezy. Otwarcie i rozpoczęcie użytkowania obiektu planuje się na październik 2020 r.

Po zrealizowaniu inwestycji, właścicielem hali widowiskowo-sportowej będzie Gmina, a tym samym należeć ona będzie do jej majątku jako środek trwały. Po oddaniu inwestycji do użytkowania Gmina zamierza wydzierżawić cały obiekt dzierżawcy w drodze przetargu nieograniczonego. Wszystkie dokonywane przez Gminę nabycia towarów i usług związanych z realizowanym zadaniem inwestycyjnym będą udokumentowane fakturami VAT, na których Gmina będzie widniała jako nabywca.

We wniosku zadano pytanie: czy Gmina będzie miała pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na inwestycję pn.: „Budowa hali”?

Gmina zajęła stanowisko własne, zgodnie z którym uzyska pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na inwestycję, ponieważ wydatki te służą w całości wykonywaniu czynności opodatkowanych.

Organ władzy publicznej a status podatnika

Stosownie do postanowień art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej u.p.t.u.)3 oraz art. 13 obowiązującej od 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej4, Gmina, jako organ władzy publicznej, nie jest uznawana za podatnika podatku od towarów i usług. Jednakże w świetle unormowań prawa wspólnotowego, w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy, podejmują działania gospodarcze lub dokonują transakcji gospodarczych, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Jak wynika z powyższego, wyłączenie organów władzy publicznej z kategorii podatnika ma charakter podmiotowo-przedmiotowy.

Istotnym kryterium podziału jest charakter podejmowanych działań. Czynności publicznoprawne wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności cywilnoprawne skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników od towarów i usług. Wykonywanie obowiązków gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty jest zdecydowanie czynnością o charakterze publicznoprawnym, jednak przeznaczenie obiektu pod dzierżawę podmiotowi wybranemu w przetargu nieograniczonym nadaje tej czynności charakter cywilnoprawny.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 6 września 2018 r.5, stosownie do art. 2 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, wywnioskował z przywołanych przepisów, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym m.in. wynajmu oraz dzierżawy.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 u.p.t.u., podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Podkreślić należy, że prawo to przysługuje jedynie zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług, wobec towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych, kształtujących powstanie zobowiązania podatkowego.

Jak zostało wskazane w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, Gmina planuje budowę hali widowiskowo-sportowej. Nowo utworzoną infrastrukturę zamierza wydzierżawić w drodze przetargu nieograniczonego, w ramach którego dzierżawca będzie wykonywał działalność gospodarczą. Na podstawie u.p.t.u. dzierżawa stanowi świadczenie usług i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z powyższego wynika więc, że wypłacone od dzierżawcy kwoty będą stanowić wynagrodzenie, w związku z otrzymaniem którego po stronie Gminy powstanie obowiązek podatkowy. Zatem dokonywane nabycia towarów będą bezpośrednio połączone ze sprzedażą generującą podatek należny. Opłaty te będą w bezpośrednim związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Wobec powyższego, skoro Gmina będzie nabywała towary i usługi jako podatnik podatku od towarów i usług do działalności gospodarczej celem wykonywania czynności opodatkowanych, to należy uznać, że w przedmiotowej sprawie będą spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące pełne prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony dotyczący wydatków ponoszonych na realizację przedmiotowej inwestycji. Ponadto Gmina – w związku z wykonywaniem czynności, którym będzie służyć zrealizowana inwestycja – prowadzi działalność gospodarczą, a tym samym działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 u.p.t.u.

Powyższe stanowisko potwierdzane jest również przez organy podatkowe, m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 8 grudnia 2015 r.6 oraz Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 czerwca 2017 r.7.

Podkreślenia wymaga, że przy prawie do odliczenia podatku naliczonego ustawodawca stworzył nie tylko niezbędne do tego warunki przesłanek pozytywnych, ale również warunki niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 u.p.t.u. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Podsumowanie

Planowana przez Gminę inwestycja spełnia wszelkie przesłanki ww. ustaw, to znaczy:

  • Gmina będzie działać w charakterze podatnika podatku od towarów i usług,nabyte towary i usługi w związku z realizacją inwestycji będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (w tym przypadku jest to umowa cywilnoprawna polegająca na wydzierżawieniu infrastruktury na cele działalności gospodarczej).
  • W omawianej sytuacji warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego są (albo będą) spełnione, ponieważ wnioskodawca działa (albo będzie działać) w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, a dotyczące realizacji inwestycji „Budowa hali” zakupy towarów i usług są (albo będą) miały ścisły związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wynika to głównie z faktu, że po zakończeniu budowy obiektu, zostanie on wydzierżawiony dzierżawcy w drodze przetargu nieograniczonego.

Będzie to zatem czynność opodatkowana VAT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, w interpretacji indywidualnej z 6 września 2018 r.8, zgodził się ze stwierdzeniem wnioskodawcy, że będzie miał on prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług dotyczących inwestycji pn.: „Budowa hali”, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 u.p.t.u

__________________

1 Indywidualna interpretacja prawa podatkowego z 6 września 2018 r., sygn. 0112-KDIL2-3.4012.371.2018.1.ZD.
2 Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, t.j. Dz.U. 2018 poz. 994 ze zm.
3 Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, t.j. Dz.U. 2017 poz. 1221 ze zm.
4 Dyrektywa 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, Dz.Urz. UE L Nr 347.
5 Op. cit., sygn. 0112-KDIL2-3.4012.371.2018.1.ZD.
6 Sygn. IBPP3/4512-660/15/UH.
7 Sygn. 0112-KDIL4.4012.118.2017.2.SŚ.
8 Op. cit., sygn. 0112-KDIL2-3.4012.371.2018.1.ZD.

Damian Kuszewski

Autor jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość, a obecnie studentem Wydziału Prawa na SWPS. Od 2018 r. związany z Russel Bedford Poland. Przedmiotem jego zainteresowań zawodowych jest prawo podatkowe, a w szczególności podatki dochodowe.

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Wykorzystywanie treści

Wszelkie prawa do treści zawartych w magazynie są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Użytkownik może korzystać z zasobów magazynu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności zabronione jest dokonywane bez uprzedniej pisemnej zgody Russell Bedford, kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części magazynu.

RB Magazine

RB Magazine numer 55

Tematy na czasie to split payment, raportowanie MDR, nowa matryca stawek VAT. Zmianom przyglądamy się na bieżąco na naszym portalu i w mediach społecznościowych. W magazynie podsumowujemy najważniejsze z nich, a także zwracamy uwagę na takie, które są równie ważne, ale niekoniecznie „medialne”.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Andrzej Dmowski dla TVN24 o mikrorachunkach - Russell Bedford Poland https://t.co/XQP37S4X6B
4hreply
RB__Poland Russell Bedford w finale konkursu „Network of the Year” - Russell Bedford Poland https://t.co/j2UPWSyBYB
10hreply
RB__Poland Zapraszamy na wyjątkowe śniadanie podatkowe z Belgijską Izbą Biznesu - Russell Bedford Poland https://t.co/TFGcpqEmac
RB__Poland Uzyskanie zgody organu spółki na dokonanie czynności prawnej przez spółkę jest również w interesie kontrahenta - Ru… https://t.co/RB8RGXVIQq