sobota, 30 czerwiec 2018 13:40

Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności Zarządzającego ASI

Otrzymanie zezwolenia na zarządzanie ASI zależy między innymi od wartości aktywów wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych alternatywnych spółek inwestycyjnych.

 

Zarządzający alternatywną spółką inwestycyjną jest podmiotem zarządzającym tą spółką, w tym co najmniej zarządzającym portfelem inwestycyjnym tej spółki oraz ryzykiem związanym z jej działalnością. Zgodnie z treścią art. 8b ust. 2 Ustawy zarządzającym ASI może być wyłącznie:

1) spółka kapitałowa będąca ASI, o której mowa w art. 8a ust. 2 pkt 1 Ustawy – prowadząca działalność jako wewnętrznie zarządzający ASI;

2) spółka kapitałowa będąca komplementariuszem ASI, o której mowa w art. 8a ust. 2 pkt 2 Ustawy – prowadząca działalność jako zewnętrznie zarządzający ASI.

Przedmiotem działalności zarządzającego ASI, zgodnie z art. 70e ust. 1 ustawy, może być wyłącznie zarządzanie ASI, w tym wprowadzanie tej spółki do obrotu oraz zarządzanie unijnym AFI, w tym wprowadzanie tych AFI do obrotu. Istotną kwestię  w prowadzeniu działalności przez zewnętrznie Zarządzającego ASI stanowi możliwość zarządzania więcej niż jedną alternatywną spółką inwestycyjną prowadzącą działalność  w wyżej wymienionej formie lub więcej niż jednym unijnym AFI.

Dyrektywa ZAFI

W dniu 4 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 615) „Ustawa Zmieniająca”. Miała ona na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (Dz. Urz. UE L 174 z 01.07.2011) „Dyrektywa ZAFI”, a tym samym – realizację w ramach prawa krajowego celów wyznaczonych przez prawodawcę unijnego.

Wykonywanie działalności Zarządzającego ASI, zarówno zewnętrznie jak i wewnętrznie, jest reglamentowane przez ustawę i w zależności od wartości aktywów wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych ASI, którymi dany Zarządzający ASI zamierza zarządzać lub zarządza, wymaga bądź uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z art. 70a i nast. Ustawy, bądź wpisu do rejestru Zarządzających ASI, prowadzonego przez Komisję, zgodnie z art. 70zb i nast. Ustawy. 

W wyniku wprowadzenia do porządku prawnego ustawy zmieniającej doszło do wielu zmian w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1896, z późn. zm.) „Ustawa”. Między innymi, Ustawa Zmieniająca objęła regulacją nową grupę podmiotów tj. alternatywne spółki inwestycyjne (ASI) oraz podmioty nimi zarządzające, tj. zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (zarządzający ASI).

Zezwolenie zależy od wysokości aktywów

Wykonywanie działalności zarządzającego ASI, zarówno zewnętrznie jak i wewnętrznie, wymaga uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego lub wpisu do rejestru zarządzających ASI, który prowadzony jest przez Komisję. To czy do prowadzenia działalności zarządzającego ASI wymagane będzie uzyskanie zezwolenia Komisji zależy od wartości aktywów wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych ASI, którymi dany zarządzający ASI zamierza zarządzać lub zarządza.

Zgodnie z art. 70zb ust. 1 ustawy uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności zarządzającego ASI będzie wymagane wtedy, gdy łączna wartość aktywów wchodzących  w skład portfeli inwestycyjnych alternatywnych spółek inwestycyjnych, którymi zamierza zarządzać lub zarządza zarządzający ASI, przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 100 000 000 euro, a w przypadku gdy zarządzający ASI zarządza wyłącznie spółkami, które nie stosują dźwigni finansowej AFI i w których prawa uczestnictwa mogą być odkupione po co najmniej 5 latach od momentu ich nabycia – równowartość kwoty 500 000 000 euro.

Równowartość w złotych kwot określonych powyżej, ustala się przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający:

1) dzień złożenia wniosku – w przypadku podmiotu ubiegającego się o wpis do rejestru zarządzających ASI;

2) dzień przyjęty jako dzień obliczenia łącznej wartości aktywów wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych alternatywnych spółek inwestycyjnych, którymi zarządza - w przypadku zarządzającego ASI wpisanego do rejestru zarządzających ASI.

Fot. katemangostar / Freepik

Autor:

Maciej Tuszyński

Maciej Tuszyński

Associate w Departamencie Prawnym.

Adwokat, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizuje się w prawie spółek handlowych oraz w prawie cywilnym. Posiada doświadczenie zawodowe, które obejmuje prowadzenie sporów sądowych oraz wszechstronne doradztwo prawne w zakresie bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek prawa handlowego.

W ramach pracy w kancelarii jego praktyka koncentruje się na sprawach korporacyjnych, cywilnych i gospodarczych.

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland VAT na czasopisma specjalistyczne zostaje na poziomie 8% - Russell Bedford https://t.co/wKWLZbkdqR
RB__Poland Od 24 lipca br. obowiązywać będą wyższe opłaty za decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. - Russell… https://t.co/LUwuVEeYZC
RB__Poland Podatki zagraniczne: Inwestowanie w Rumunii – kwestie podatkowe - Russell Bedford https://t.co/pXOItnObtI