czwartek, 04 luty 2021 08:46

Kolejne dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

photo created by jcomp - www.freepik.com photo created by jcomp - www.freepik.com

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 rozszerza zakres pomocy dla branż dotkniętych skutkami przedłużającego się lockdownu.

Rozporządzenie dostępne w Dz.U. z 2021 r., poz. 152, dalej zwane: Rozporządzeniem RM, zostało wydane na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., 1842 z późn. zm. ,dalej zwana: Ustawą o COVID).  W Rozporządzeniu RM zawarto cztery metody wsparcia, tj.:

  1. świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy,
  1. ponowne świadczenie postojowe,
  1. zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych,
  1. dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

W poniższym artykule przyjrzyjmy się czwartej metodzie wsparcia.

Kto może dostać dotację?

Zgodnie z Rozporządzeniem RM starosta ma uprawnienie udzielenia jednorazowej dotacji (w wysokości do 5 tysięcy złotych) na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, na zasadach określonych w art. 15zze4 ustawy o COVID[1] oraz z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia RM. Którzy przedsiębiorcy mogą składać wnioski o powyższą pomoc? Jedynie mikro oraz mali przedsiębiorcy, ale też nie wszyscy. Zgodnie z Rozporządzeniem RM dotyczy to tych przedsiębiorców:

  • którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z;
  • których przychód z powyższej działalności, w rozumieniu przepisów podatkowych, uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Ocena spełnienia warunku prowadzenia jednego ze wskazanych powyżej rodzajów działalności (w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007) będzie realizowana na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 listopada 2020 r.

Dotacja nie może być udzielona mikroprzedsiębiorcom oraz małym przedsiębiorcom, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 r.

Wniosek o wsparcie

Zgodnie z ustawą o COVID oraz Rozporządzeniem RM, wniosek o powyższą pomoc powinien zawierać:

  • oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 162),
  • oświadczenie o prowadzeniu na dzień 30 listopada 2020 r. działalności gospodarczej (których rodzaje zostały przedstawione wcześniej),
  • oświadczenie o uzyskaniu w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku przychodu niższego co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,
  • oświadczenie o niezawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 r.

Powyższy wniosek należy złożyć do 31 marca 2021 r.

[1] Przepis, o którym mowa, dotyczy jednorazowych dotacji z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców.

Michał Zdanowski, konsultant podatkowy w Russell Bedford Poland. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Absolwent Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego, Absolwent Podyplomowych Studiów Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przez okres studiów zdobywał doświadczenie w kancelariach zajmujących się sprawami prawno-podatkowymi. Od września 2013 r. związany jest z kancelarią Russell Bedford Poland. Specjalizuje się w dokumentowaniu transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

 

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Kalendarz spotkań

calendar

Ruszamy z cyklem spotkań z przedsiębiorcami. Dzięki nim możemy wdrożyć optymalną pomoc dla naszych obecnych i przyszłych klientów. Tutaj możesz zobaczyć wszystkie przyszłe wydarzenia. Zapraszamy.

Zobacz terminy

Facebook

Twitter

RB__Poland Opublikowano nowe formularze dotyczące cen transferowych TPR-C i TPR-P wersja 4. Kogo dotyczą i od kiedy obowiązują… https://t.co/1fI9PjzMaM
RB__Poland Co nowego wprowadza ustawa deweloperska? Podsumowanie - Russell Bedford https://t.co/VZCDnRPM7B
RB__Poland Komentarz eksperta - Russell Bedford https://t.co/n85OOASb5d https://t.co/qtoyqJuBpK
RB__Poland Dzień cen transferowych - zapraszamy 21.10. Katowice - Russell Bedford https://t.co/nUN0TA2yXA https://t.co/8PfPdQaMov