czwartek, 14 maj 2020 06:25

Sprawy z zakresu własności intelektualnej według Tarczy antykryzysowej

W ramach Tarczy Antykryzysowej zostały wprowadzone przepisy, mające wpływ na bieg terminów w postępowaniach, które toczą się przed Urzędem Patentowym oraz przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami administracyjnymi i postępowaniach, które prowadzone są na podstawie innych ustaw.

W Tarczy Antykryzysowej wprowadzono następujące rozwiązania:

1. w okresie od dnia 8 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. bieg terminu na sprawy związane z wniesieniem sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego oraz złożeniem w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej tłumaczenia patentu europejskiego na język polski, jak również terminu na złożenie tłumaczenia na język polski ograniczonego lub zmienionego patentu europejskiego, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty przerywa się. (art. 31j Tarczy Antykryzysowej).

Terminy rozpoczną bieg na nowo od dnia 1 lipca 2020 roku. Wszelkie czynności, które będą podejmowane w tym okresie będą ważne.

Oznacza to, że został wydłużony okres rejestracji znaków towarowych tj. będzie więcej czasu na złożenie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego, jak również wydłuży się procedura w sprawach w związku z wniesieniem sprzeciwu. (przed jego złożeniem albo w trakcie). Uregulowanie to nie dotyczy sprzeciwów wobec rejestracji patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych, o których mowa w Ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

2. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres, w zakresie następująych terminów:

  • od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem,
  • do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,
  • przedawnienia,
  • których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,
  • zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony, do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju-.

Czynności dokonane w celu wykonania uprawnienia lub obowiązku w okresie wstrzymania rozpoczęcia albo zawieszenia biegu terminów będą skuteczne. Oznacza to, że wydłużone są terminy np.  do wniesienia opłaty w postępowaniu, czy złożenia odpowiedzi na wezwanie Urzędu.

3. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych, w tym terminów sądowo-administracyjnych, terminów w postępowaniach administracyjnych, oraz innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw – nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres

W okresie wstrzymania rozpoczęcia albo zawieszenia biegu terminów nie powinno przeprowadzać się rozpraw ani posiedzeń jawnych, z wyjątkiem spraw pilnych i czynności, których przeprowadzenie może być w późniejszym terminie niemożliwe do zrealizowania np. przesłuchanie świadka, który jest w ciężkim stanie zdrowia.

Jednakże czynności dokonane w ww. okresie, będą skuteczne. (art. 15 zzs ust. 1 pkt 1 i 6, ust 6 i 7 Tarczy Antykryzysowej”).

We wskazanym powyżej okresie nie mają zastosowania przepisy o bezczynności organów oraz o obowiązku organu do powiadamiania strony lub uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie. Ponadto organom, które prowadzą postępowanie, nie wymierza się także kar, grzywien ani nie zasądza się od nich sum pieniężnych na rzecz skarżących za niewydanie rozstrzygnięć w terminach określonych przepisami prawa.

Jeżeli organ prowadzący postępowanie w powyższym okresie zaprzestanie dokonywać czynności to strona nie może z tego tytułu wywodzić środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

JAK MOŻEMY POMÓC?

Służymy wsparciem w zakresie całościowej analizy Państwa sprawy:

·       możemy reprezentować Państwa przed organem jako profesjonalni pełnomocnicy w już toczących się postępowaniach,

·       możemy przeanalizować Państwa dokumenty i sytuację pod kątem kompletności złożonych dokumentów,

·       pomożemy w przygotowaniu, skompletowaniu i złożeniu wniosku do Urzędu Panentowego RP, jak też do EUIPO

Wszystkie pozostałe, szczegółowe informacje na temat prawa zawartego w Tarczy antykryzysowej znajdziecie Państwo w naszym Poradniku: www.russellbedford.pl/uslugi/poradnik-antykryzysowy

 

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Russell Bedford z 6% wzrostem! - Russell Bedford https://t.co/CCiYOadd53
RB__Poland PFR dofinansuje restrukturyzowane spółki komandytowe - Russell Bedford https://t.co/JlvBXRkk0N
RB__Poland Mocna pozycja Russell Bedford wśród światowych sieci - Russell Bedford https://t.co/10NokoVSrU
RB__Poland Sprawozdanie z działalności według Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9. - Russell Bedford https://t.co/ktCHi9ZfK5