wtorek, 14 styczeń 2020 07:45

Sukcesja decyzji administracyjnych związana z wejściem w życie przepisów wprowadzonych w ramach Pakietu Przyjazne Prawo

freepik.com freepik.com

W ramach zmian prawnych przewidzianych w Pakiecie Przyjazne Prawo zmodyfikowano ustawę o zarządzie sukcesyjnym. Od tego roku pojawiła się możliwość przeniesienia na nabywcę przedsiębiorstwa decyzji administracyjnych z nim związanych, co w sposób znaczący powinno uprościć sukcesję tych przedsięwzięć biznesowych, dla których podstawą funkcjonowania są właśnie pozwolenia, koncesje czy też zezwolenia.

Z początkiem 2020 roku weszła w życie część zmian prawnych przewidzianych w tzw. Pakiecie Przyjazne Prawo. W ramach tych zmian dokonana została również nowelizacja ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, która to ustawa weszła w życie w listopadzie 2018 roku i od początku obowiązywania cieszy się pozytywną opinią wśród przedsiębiorców.

Dotychczasowy stan prawny

Dotychczas (tj. do końca 2019 roku), prawo nie przewidywało możliwości przeniesienia praw i obowiązków z decyzji za życia ich adresata. Zatem nawet w przypadku zaplanowania przekazania biznesu w ręce następców za życia przedsiębiorcy, jeśli przekazywany biznes był oparty na decyzjach, koncesjach, licencjach lub zezwoleniach, przeniesienie przedsiębiorstwa mogło okazać się nieskuteczne w tym zakresie. Sposobem zapewniającym sukcesję generalną biznesu było co prawda przekształcenie przedsiębiorstwa prowadzonego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową, jednak powodowało to zmiany nie tylko organizacyjne, lecz także zmiany w zakresie sposobu opodatkowania prowadzonej działalności.

Firma w pakiecie z decyzjami, koncesjami, licencjami lub zezwoleniami

Od początku bieżącego roku przedsiębiorca może przenieść firmę wraz ze związanymi z nią decyzjami, o ile nowy nabywca posiada status przedsiębiorcy, przy czym może to być także osoba prawna, albo jednostka organizacyjna, której, zgodnie z treścią art. 33(1) kodeksu cywilnego, przyznaje się zdolność prawną. Natomiast nabywca uprawniony jest do złożenia do właściwego organu, w terminie trzech miesięcy od dnia nabycia przedsiębiorstwa, wniosku o przeniesienie na niego decyzji związanych z przedsiębiorstwem. Co istotne, w trakcie trwania tych trzech miesięcy wszystkie decyzje dotyczące przedsiębiorstwa obowiązują, co umożliwia sprawne kontynuowanie działalności. 

Regulacje dotyczące zasad przejęcia decyzji administracyjnych

Art. 1 ust. 3 ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej reguluje zasady przejęcia koncesji, zezwoleń, licencji oraz pozwoleń, wydanych wobec przedsiębiorcy, wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, w formie decyzji organu administracji publicznej, związanych z wykonywaną przez niego działalnością gospodarczą, zwanych dalej „decyzjami związanymi z przedsiębiorstwem”.

Zgodnie z art.  45b ustawy nabywcą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów niniejszego rozdziału jest przedsiębiorca, który na podstawie umowy nabył przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny w całości, w tym osoba prawna albo jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33(1) § 1 tej ustawy, do której wniesiono przedsiębiorstwo tytułem wkładu, jeżeli nabycie przedsiębiorstwa nastąpiło bezpośrednio od:

  • przedsiębiorcy wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG;
  • przedsiębiorcy wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG i jego małżonka;
  • przedsiębiorców będących wspólnikami spółki cywilnej.

Natomiast zgodnie z art.  45c ustawy nabywca przedsiębiorstwa może złożyć do organu administracji publicznej, który wydał decyzję związaną z przedsiębiorstwem, wniosek o przeniesienie na niego tej decyzji w terminie trzech miesięcy od dnia nabycia przedsiębiorstwa. Organ administracji publicznej, który wydał decyzję związaną z przedsiębiorstwem, przenosi, w drodze decyzji, decyzję związaną z przedsiębiorstwem na nabywcę przedsiębiorstwa przez dokonanie zmiany decyzji związanej z przedsiębiorstwem w zakresie jej adresata, jeżeli:

  • są spełnione warunki do uzyskania tej decyzji, określone w odrębnych przepisach;
  • nabywca przedsiębiorstwa przedłoży dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w pkt 1;
  • nabywca przedsiębiorstwa oświadczy, że przyjmuje wszystkie warunki zawarte w tej decyzji i zobowiązuje się do wykonania związanych z nią obowiązków;
  • nabywca przedsiębiorstwa przedłoży pisemną zgodę pozostałych nabywców przedsiębiorstwa na przeniesienie na niego decyzji związanej z przedsiębiorstwem – w przypadku gdy przedsiębiorstwo nabyło kilka osób.

Zmiany, które weszły w życie od 1 stycznia 2020 roku, należy ocenić pozytywnie. Nabywca przedsiębiorstwa zyskał bowiem możliwość płynnego kontynuowania działalności gospodarczej, bez konieczności przechodzenia ponownego uzyskania decyzji niezbędnych dla dalszego efektywnego prowadzenia nabytego biznesu.

Autor: Michał Wasilenko

Adwokat, Senior Associate w Departamencie Prawnym, członek Izby Adwokackiej w Lublinie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych oraz w prawie cywilnym.

 

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Feedforward zamiast feedbacku – jak zwiększyć efektywność organizacji - Russell Bedford https://t.co/UYkn6qWxBx
5hreply
RB__Poland RB Magazine numer 66 - zapraszamy do pobierania za darmo https://t.co/6vybR1p617 https://t.co/8Pt3AgJ8k7
RB__Poland Russell Bedford kontynuuje ekspansję w Afryce - Russell Bedford https://t.co/gdO2jpjBLV
RB__Poland Podwyższenie kapitału zakładowego z innych kapitałów spółki jest dochodem z udziału w jej zyskach (PIT) - Russell B… https://t.co/xDu3ObSmI3