czwartek, 21 listopad 2019 13:38

Kalendarz zmian w cenach transferowych

Podsumowujemy zmiany w zakresie cen transferowych oraz omawiamy te, które wejdą w życie w najbliższym czasie.

1 stycznia 2019 r.

Wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca zmiany przepisów dotyczących cen transferowych; wprowadzone zmiany to m. in.:

 • rozszerzenie katalogu metod szacowania cen transferowych – w przypadkach, gdy nie jest możliwe użycie metod transakcyjnych oraz metod zysku transakcyjnego, dopuszczone zostało użycie innej metody, najbardziej odpowiedniej w danej transakcji;
 • umożliwienie podatnikowi dokonywania korekt cen transferowych poprzez zmianę wysokości uzyskanych przychodów lub poniesionych kosztów uzyskania przychodów, w przypadku spełnienia określonych warunków;
 • zmiany w określeniu powiązań kapitałowych podmiotów – poziom progu zaangażowania kapitałowego, rozumiany jest nie tylko jako posiadanie w kapitale innego podmiotu udziału minimum 25%, ale ta wysokość jest również odnoszona do innych instrumentów decydujących o zależności właścicielskiej;
 • nowy sposób określania obowiązku dokumentacyjnego: lokalna dokumentacja podatkowa jest sporządzana dla transakcji, której wartość, pomniejszona o podatek od towarów i usług, w roku podatkowym przekracza: 10.000.000,00 PLN (dla transakcji towarowych oraz finansowych) lub 2.000.000,00 PLN (dla transakcji usługowych oraz innych, niż wcześniej wymienione); dokumentacja grupowa Master File powinna zostać przedłożona przez podmioty powiązane, jeżeli należą one do grupy podmiotów powiązanych dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe i której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200.000.000,00 PLN lub jej równowartość;
 • zmiany w zakresach informacji i danych, które powinny zawierać dokumentacje lokalne oraz dokumentacje grupowe (Master File);
 • zmiana terminów sporządzenia dokumentacji podatkowych: dla dokumentacji lokalnych – do końca 9 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, dla dokumentacji grupowych – 12 miesiąca po zakończeniu roku obrotowego;
 • zmiany w sankcjach wynikających z niedopełnienia obowiązków w zakresie sporządzenia dokumentacji podatkowych (m. in. uchylenie sankcyjnej stawki podatku – 50%);
 • przepisy przejściowe ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw dają możliwość wyboru przez podatnika, które przepisy mają mieć zastosowanie do transakcji realizowanych w 2018 r. (tzn. czy przepisy obowiązujące w latach 2017 – 2018, czy przepisy obowiązujące od 2019 r.).

1 stycznia 2019 r.

Weszły w życie następujące rozporządzenia wykonawcze:

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych;
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych;
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych;
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

30 kwietnia 2019 r.

Weszła w życie część przepisów ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw; wprowadzone zmiany dotyczące raportowania według krajów (country by country reporting), to m. in.:

 • zmiana definicji grupy podmiotów;
 • zmiana kwoty progowej skonsolidowanych przychodów, obecnie to kwoty – 3.250.000.000,00 PLN oraz 750.000.000,00 EUR;
 • wprowadzenie sposobu kalkulacji wyżej wspomnianej kwoty progowej w przypadku, gdy rok obrotowy obejmuje okres inny niż 12 miesięcy – wtedy kwotę progową skonsolidowanych przychodów określa się w wysokości 1/12 za każdy rozpoczęty miesiąc roku obrotowego;
 • nowy termin na złożenie powiadomienia CBC-P, tj. 3 miesiące od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego grupy podmiotów.

29 listopada 2019 r.

Weszły w życie przepisy ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. W zakresie uprzednich porozumień cenowych powyższa ustawa wprowadza następujące rozwiązania:

 • do powyższej ustawy przeniesiono przepisy dotyczące tzw. uprzednich porozumień cenowych (APA), poprzednio znajdujące się ustawie Ordynacja podatkowa. Przewidziano możliwość złożenia wniosku o APA przez inwestora zagranicznego, planującego inwestycje w Polsce;
 • stworzono podstawy prawne do realizacji przez Krajową Administrację Skarbową – Programu Współdziałania, tj. nowej formy dobrowolnej współpracy KAS z podatnikami, opartej na wzajemnym zaufaniu i przejrzystości postępowania. Program będzie adresowany do największych i wiarygodnych firm, tj. o przychodach powyżej 50.000.000,00 EUR oraz takich, których organizacja wewnętrznego nadzoru podatkowego zapewnia prawidłową realizację obowiązków podatkowych (chodzi o elementy ładu korporacyjnego, kontroli wewnętrznej, audytu, zarządzania ryzykiem). Dla przedsiębiorców objętych programem kwestie podatkowe będą na bieżąco wyjaśniane przez KAS;
 • możliwość wyłączenia limitu z art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nastąpi jedynie w zakresie, w jakim zawarte zostało uprzednie porozumienie cenowe (APA) lub porozumienie podatkowe. Nastąpi rozszerzenie zakresu obejmowanego przez APA na okres od początku roku, w którym wniosek został złożony – obecnie wyłącznie następuje od daty złożenia wniosku. Istotny będzie moment złożenia wniosku do 31 grudnia 2019 r., gdyż tylko do takich wniosków będą miały zastosowanie przepisy przejściowe, które wskazują, że wyłączenie ograniczenia kosztów z art. 15e ustawy o CIT dotyczyć będzie również roku poprzedzającego rok złożenia wniosku (obecnie jest to rok otrzymania decyzji);
 • weryfikacja stosowania APA ma przebiegać zasadniczo w ramach czynności sprawdzających prowadzonych przez Szefa KAS (z zastrzeżeniami m.in. dotyczącymi możliwości przeprowadzenia kontroli podatkowej w przypadku uzasadnionych podejrzeń nie stosowania się do warunków APA). Niezależnie od powyższego obowiązek składania corocznych sprawozdań o realizacji uzyskanych porozumień jest nadal w mocy

Autor: Michał Zdanowski

Konsultant podatkowy w Russell Bedford Poland Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Absolwent Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego. Przez okres studiów zdobywał doświadczenie w kancelariach zajmujących się sprawami prawno – podatkowymi. Od września 2011 związany jest z kancelarią Russell Bedford Poland. Specjalizuje się w dokumentowaniu transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Michał Zdanowski

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Brak zgody na dokonanie czynności na rzecz członka zarządu spółki nie powoduje nieważności czynności dokonanej na r… https://t.co/BjWsybo7j4
RB__Poland Nowe przepisy dotyczące magazynu call-off stock już obowiązują - Russell Bedford https://t.co/t0wGajH6KO
RB__Poland @PolskaPolicja Policja nie powinna pozwalać na komentarze bazujące na mowie nienawiści, a pod tymi dwoma wybiórczym… https://t.co/rMglFDjqmQ
RB__Poland Feedforward zamiast feedbacku – jak zwiększyć efektywność organizacji - Russell Bedford https://t.co/UYkn6qWxBx