wtorek, 30 lipiec 2019 20:49

Wytyczne dotyczące składania oświadczenia o cenach transferowych

18.07. na stronie Ministerstwa Finansów zostało opublikowane kolejne wyjaśnienie dotyczące znowelizowanych przepisów odnośnie dokumentacji cen transferowych.

Dotyczy ono wielu zagadnień związanych z praktycznymi aspektami składania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji lokalnej według nowych zasad – obowiązku, o którym mowa w art. 11m ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, dalej: „ustawa o CIT”) oraz – w art. 23y ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm., dalej: „ustawa o PIT”). Mowa o przepisach, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., a więc obejmujących oświadczenia jakie składać będą podatnicy za rok obrachunkowy 2019. Jedyny wyjątek może dotyczyć tych podmiotów, które zdecydowały się zastosować nowe regulacje w zakresie cen transferowych już za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2017 r. Jest to o tyle istotne, że terminy na złożenia oświadczenia przez te podmioty upływają z końcem dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego. Oznacza to, że najwcześniejszym terminem do złożenia takiego oświadczenia będzie 30 września tego roku.

Podatnicy, którzy zdecydowali się skorzystać z nowych przepisów dotyczących dokumentowania cen transferowych, powinni już zainteresować się treścią oświadczenia, o którym mowa w art. 11m Ustawy o CIT oraz art. 23y Ustawy o PIT, i związanych z tym formalnościach, szczególnie dotyczących poprawności podpisu elektronicznego, aby w momencie jego składania nie okazało się to utrudnione

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, według znowelizowanych na początku roku przepisów, jest to dokument elektroniczny, złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji Podatkowej. Jego celem jest potwierdzenie, że zobowiązany do tego podmiot sporządził lokalną dokumentację cen transferowych i że ceny te są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Są to elementy merytoryczne oświadczenia zawarte w art. 11m ustawy o CIT oraz w art. 23y ustawy o PIT. Opublikowane wyjaśnienie zawiera przykładowe wzory takiego oświadczenia. 

Dodatkowo w wyjaśnieniu wskazano również na elementy formalne, nie wynikające bezpośrednio z przepisów ustaw o podatku dochodowym, wskazane jako wymagane. Są to dane podmiotu składającego oświadczenie tj.:

  • pełna nazwa / imię i nazwisko – dla oświadczeń składanych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej;

  • numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku jego braku – inny numer identyfikacyjny wraz z określeniem jego rodzaju;

  • adres (kraj, miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer budynku, numer lokalu) siedziby lub zarządu, a w przypadku osób fizycznych – adres zamieszkania;

  • wskazanie funkcji pełnionej w podmiocie przez każdą z osób podpisujących oświadczenie.

Wyjaśnienia Departamentu nie rozstrzygają przy tym jednoznacznie, czy treść oświadczenia należy zawrzeć w piśmie ogólnym w miejscu pola tekstowego, czy też jako odrębny załącznik do pisma.

Informacja zamieszczona przez Ministerstwo Finansów podkreśla również kto jest zobowiązany do podpisany takiego oświadczenia za pomocą podpisu zaufanego albo certyfikatu (podpisu) kwalifikowanego. Zgodnie z przepisami ustaw o podatku dochodowym jest to kierownik jednostki w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351, dalej: „Ustawa o Rachunkowości”) przez co rozumie się:

  • członka zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy – członków tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę;

  • w przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej – wspólników prowadzących sprawy spółki;

  • w przypadku spółki partnerskiej – wspólników prowadzących sprawy spółki albo zarząd

  • w odniesieniu do spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej - komplementariuszy prowadzących sprawy spółki;

  • w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za kierownika jednostki uważa się tę osobę; do osób wykonujących wolne zawody przepis ten stosuje się odpowiednio;

  • za kierownika jednostki uważa się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu restrukturyzacyjnym, oraz zarządcę sukcesyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, albo osobę, o której mowa w art. 14 tej ustawy, która dokonała zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2019 r. poz. 63).

W przypadku gdy kilka osób spełnia kryteria kierownika jednostki albo nie jest możliwe jego określenie, oświadczenie składa i podpisuje każda z osób uprawnionych do reprezentacji. Ustawy o podatku dochodowym oraz wyjaśnienie nie rozwiązują jednak wątpliwości jakie rodzą się wobec osób pełniących funkcję prokurenta, szczególnie że Ustawa o CIT i Ustawa o PIT nie dopuszczają, żeby oświadczenie zostało złożone przez pełnomocnika. Instrukcja opatrywania dokumentu elektronicznego więcej niż jednym podpisem zaufanym z wykorzystaniem konta podmiotu ePUAP dostępna jest tutaj.

Podatnicy, którzy zdecydowali się skorzystać z nowych przepisów dotyczących dokumentowania cen transferowych, powinni już zainteresować się treścią oświadczenia, o którym mowa w art. 11m Ustawy o CIT oraz art. 23y Ustawy o PIT, i związanych z tym formalnościach, szczególnie dotyczących poprawności podpisu elektronicznego, aby w momencie jego składania nie okazało się to utrudnione

 

Autor: Damian Kuszewski, konsultant podatkowy Russell Bedford Poland

 
 

Masz pytanie z zakresu cen transferowych?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

RB Magazine

RB Magazine numer 59

Piąta edycja konferencji Ceny Transferowe 2019/2020 ma w temacie głównym nowe podejście do transakcji realizowanych w grupach podmiotów powiązanych. Prowadzący podsumują nowości, jakie przyniósł nam miniony rok, i przedstawią plany na 2020. Jako przydatny bonus przygotowaliśmy dla Was kalendarz zmian i podsumowanie, które warto mieć pod ręką.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Wstąpienie wspólników w prawa i obowiązki spółki jawnej w przypadku jej rozwiązania bez przeprowadzenia postępowani… https://t.co/mbakVLbbF6
RB__Poland Formularz ZAW-NR jest już dostępny – jak dokonać zawiadomienia o płatności na rachunek spoza „Białej listy” VAT? -… https://t.co/bTUJV8gxdK
RB__Poland Uchwała SN: Małżonek dłużnika jest dłużnikiem odpowiadającym za długi z majątku wspólnego małżonków - Russell Bedfo… https://t.co/kRTtvXkwmG
RB__Poland Precedensowe orzeczenie dotyczące alternatywnych funduszy inwestycyjnych, w sprawie klienta Russell Bedford - Russe… https://t.co/s2arlcCUWr