poniedziałek, 18 czerwiec 2018 17:13

Dofinansowanie na zakup usług proinnowacyjnych w MŚP – start 10 kwietnia

W marcu bieżącego roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako instytucja pośrednicząca ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP. Konkurs ten kierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Wsparcie mogą otrzymać projekty realizowane poza województwem mazowieckim. Pula środków przeznaczonych na konkurs to 70 mln zł.

 

Działanie to ma na celu wybór projektów do dofinansowania, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz celów poddziałania określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące zakupu następujących rodzajów usług proinnowacyjnych świadczonych przez akredytowane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii:

  1. usługi doradcze w zakresie innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 94 rozporządzenia KE nr 651/2014 oznaczających doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone,

  2. usługi doradcze w zakresie innowacji, o których mowa w pkt 1 oraz usług wsparcia innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 95 rozporządzenia KE nr 651/2014 oznaczających udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów, procesów i usług.

Należy jednak pamiętać, aby działania wpisywały się w obszary Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Ponadto dofinansowaniu w ramach projektu podlegać mogą koszty realizacji inwestycji związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków, udostępnionego na stronie internetowej PARP, w terminie: od 10 kwietnia 2018 r. do 25 października 2018 r. Trzeba mieć na uwadze, iż w ostatnim dniu naboru Generator Wniosków dostępny będzie do godz. 16:00:00.

Konkurs podzielony jest na rundy. Zgodnie z poniższym harmonogramem można składać wnioski:

I runda – od 10 kwietnia 2018 r. do 31 maja 2018 r.;

II runda – 1 czerwca 2018 r. do 31 lipca 2018 r.;

III runda – od 1 sierpnia 2018 r. do 30 września 2018 r.;

IV runda – od 1 października 2018 r. do 25 października 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych usług proinnowacyjnych wynosi 500 000 zł, a maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych inwestycji – 1 mln zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania dla usług proinnowacyjnych wynosi:

- 70% kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne nie przekracza 200 tys. euro w dowolnym trzyletnim okresie;

- 50% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych przedsiębiorców.

Szczegółowe informacje na temat kosztów podlegających dofinansowaniu znajdują się w Regulaminie konkursu, w szczególności w § 5.

Okres realizacji projektu, licząc od dnia rozpoczęcia jego realizacji określonego w umowie o dofinansowanie, nie może być dłuższy niż 36 miesięcy. Ponadto usługa proinnowacyjna może być świadczona przez nie więcej niż 3 IOB (akredytowane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii instytucje otoczenia biznesu). Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się na stronie PARP.

Masz pytanie z zakresu szkoleń?

anna brzustowska

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska

Kierownik Deparamentu
tel: 22 276 61 84
email: anna.brzustowska@russellbedford.pl

wojtek oska3

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak

Manager ds. sprzedaży
tel: 22 276 61 84
email: kinga.szostak@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Nieskładanie sprawozdań może się skończyć nawet likwidacją spółki – postępowanie przymuszające z KRS - Russell Bedf… https://t.co/Wydi2GhcZE
18hreply
RB__Poland Sąd Najwyższy o wpływie prolongaty terminu zapłaty na rozpoczęcie biegu przedawnienia - Russell Bedford https://t.co/qlo8IEODh0
RB__Poland Zmiany w katalogu przypadków wymagających pozwolenia na budowę albo zgłoszenia  – nowelizacja prawa budowlanego - R… https://t.co/DpL9hxNLal