niedziela, 17 czerwiec 2018 19:09

Polska wyżej w Indeksie Wolności Gospodarczej

Wskaźnik Wolności Gospodarczej (Index of Economic Freedom, IEF) to roczny raport publikowany przez The Wall Street Journal i Heritage Foundation, zawierający opis i ocenę ograniczeń, restrykcyjnych przepisów, zakresu stosowania przymusu przez aparat władzy w sferze gospodarki w różnych państwach świata.

 Pol­ska awan­so­wa­ła w te­go­rocz­nym ran­kin­gu In­dek­su Wol­no­ści Go­spo­dar­czej zaj­mu­jąc 42. miej­sce na świe­cie, a 19 w Eu­ro­pie. We­dług ra­por­tu, za­pre­zen­to­wa­ne­go we wto­rek w Pa­ła­cu Pre­zy­denc­kim Pol­ska zmniej­szy­ła po­ziom ko­rup­cji, a jej po­dat­ki są za­chę­ca­ją­ce dla in­we­sto­rów za­gra­nicz­nych. Na prze­strze­ni ostat­nich 5 lat Pol­ska po­pra­wi­ła swój wynik o 4,5 pkt. W ostat­nim roku do po­lep­sze­nia wy­ni­ku przy­czy­ni­ła się po­pra­wa w za­kre­sie po­zio­mu ko­rup­cji (+5,2), fi­ska­li­zmu (+6,0), wy­dat­ków pu­blicz­nych (+3,9) oraz po­li­ty­ki mo­ne­tar­nej (+3,5).

Na prze­strze­ni ostat­nich 5 lat Pol­ska po­pra­wi­ła swój wynik o 4,5 pkt.

W zestawieniu kolejno miejsca zajęły:

 • Miejsce 1, Hong­kong: 89,6 pkt
 • Miej­sce 2. Sin­ga­pur: 89,4 pkt
 • Miej­sce 3. Nowa Ze­lan­dia: 82,1pkt
 • Miej­sce 4. Au­stra­lia: 81,4 pkt
 • Miej­sce 5. Szwaj­ca­ria: 80,5 pkt
 • Miejsce 6. Kanada: 79,1 pkt
 • Miej­sce 7. Chile: 78,5 pkt
 • Miej­sce 8. Es­to­nia: 76,8 pkt
 • Miej­sce 9. Ir­lan­dia: 76,6 pkt
 • Miej­sce 10. Mau­ri­tius: 76,4 pkt
 • Miej­sce 42. Pol­ska: 68,6 pkt

Masz pytanie z zakresu szkoleń?

anna brzustowska

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska

Kierownik Deparamentu
tel: 22 276 61 84
email: anna.brzustowska@russellbedford.pl

wojtek oska3

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak

Manager ds. kluczowych klientów
tel: 22 276 61 84
email: kinga.szostak@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

RB Magazine

RB Magazine numer 55

Tematy na czasie to split payment, raportowanie MDR, nowa matryca stawek VAT. Zmianom przyglądamy się na bieżąco na naszym portalu i w mediach społecznościowych. W magazynie podsumowujemy najważniejsze z nich, a także zwracamy uwagę na takie, które są równie ważne, ale niekoniecznie „medialne”.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Przeprowadzanie inwestycji na obszarach Natura 2000 - Russell Bedford Poland https://t.co/Y93sRBhiuX
14hreply
RB__Poland Ceny transferowe. Japońska reforma podatkowa - Russell Bedford Poland https://t.co/G3H1Jeku2n
RB__Poland RB dla @Forbes Podatek GAFA wymierzony w amerykańskie korporacje oznacza konkretne wpływy do budżetu. Jednak rząd M… https://t.co/O4PtZ6SwAt
RB__Poland Drużyna Russell Bedford pobiegnie w Runmageddonie! 💪💪💪 https://t.co/A3Y47wpyK6 https://t.co/YYt5eQXNtB