niedziela, 17 czerwiec 2018 19:09

Polska wyżej w Indeksie Wolności Gospodarczej

Wskaźnik Wolności Gospodarczej (Index of Economic Freedom, IEF) to roczny raport publikowany przez The Wall Street Journal i Heritage Foundation, zawierający opis i ocenę ograniczeń, restrykcyjnych przepisów, zakresu stosowania przymusu przez aparat władzy w sferze gospodarki w różnych państwach świata.

 Pol­ska awan­so­wa­ła w te­go­rocz­nym ran­kin­gu In­dek­su Wol­no­ści Go­spo­dar­czej zaj­mu­jąc 42. miej­sce na świe­cie, a 19 w Eu­ro­pie. We­dług ra­por­tu, za­pre­zen­to­wa­ne­go we wto­rek w Pa­ła­cu Pre­zy­denc­kim Pol­ska zmniej­szy­ła po­ziom ko­rup­cji, a jej po­dat­ki są za­chę­ca­ją­ce dla in­we­sto­rów za­gra­nicz­nych. Na prze­strze­ni ostat­nich 5 lat Pol­ska po­pra­wi­ła swój wynik o 4,5 pkt. W ostat­nim roku do po­lep­sze­nia wy­ni­ku przy­czy­ni­ła się po­pra­wa w za­kre­sie po­zio­mu ko­rup­cji (+5,2), fi­ska­li­zmu (+6,0), wy­dat­ków pu­blicz­nych (+3,9) oraz po­li­ty­ki mo­ne­tar­nej (+3,5).

Na prze­strze­ni ostat­nich 5 lat Pol­ska po­pra­wi­ła swój wynik o 4,5 pkt.

W zestawieniu kolejno miejsca zajęły:

 • Miejsce 1, Hong­kong: 89,6 pkt
 • Miej­sce 2. Sin­ga­pur: 89,4 pkt
 • Miej­sce 3. Nowa Ze­lan­dia: 82,1pkt
 • Miej­sce 4. Au­stra­lia: 81,4 pkt
 • Miej­sce 5. Szwaj­ca­ria: 80,5 pkt
 • Miejsce 6. Kanada: 79,1 pkt
 • Miej­sce 7. Chile: 78,5 pkt
 • Miej­sce 8. Es­to­nia: 76,8 pkt
 • Miej­sce 9. Ir­lan­dia: 76,6 pkt
 • Miej­sce 10. Mau­ri­tius: 76,4 pkt
 • Miej­sce 42. Pol­ska: 68,6 pkt

Masz pytanie z zakresu szkoleń?

anna brzustowska

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska

Kierownik Deparamentu
tel: 22 276 61 84
email: anna.brzustowska@russellbedford.pl

wojtek oska3

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak

Manager ds. sprzedaży
tel: 22 276 61 84
email: kinga.szostak@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

RB Magazine

RB Magazine numer 59

Piąta edycja konferencji Ceny Transferowe 2019/2020 ma w temacie głównym nowe podejście do transakcji realizowanych w grupach podmiotów powiązanych. Prowadzący podsumują nowości, jakie przyniósł nam miniony rok, i przedstawią plany na 2020. Jako przydatny bonus przygotowaliśmy dla Was kalendarz zmian i podsumowanie, które warto mieć pod ręką.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Od pierwszego dnia nowego roku obowiązuje „lex uber". Zmiany dla kierowców i klientów - Russell Bedford Poland https://t.co/sRV0YwiJCf
8hreply
RB__Poland Zatrzymanie decyzją starosty prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu uchylającemu się od alimentów jest obligatoryjn… https://t.co/DsGM75HCGN