Ceny transferowe

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe regulacje w zakresie cen transferowych, które dotyczą nie tylko zakresu dokumentacji ale również wprowadzają nowe zasady identyfikacji podmiotów podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu oraz nakładają na podatników nowe obowiązki sprawozdawcze.

Najczęściej zadawane pytania

 • Jakie podmioty podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu?

  Zgodnie z przepisami obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązek dokumentacyjny jest rozpatrywany na dwóch płaszczyznach:

  • w pierwszej kolejności badamy wielkość spółki/podmiotu według kryterium wielkości przychodów / kosztów w danym roku przez podatnika,
  • w drugiej kolejności badamy istotność transakcji według kryterium wartości transakcji, która musi przekraczać wyznaczony przez ustawę próg wartościowy.

  Obowiązkowi dokumentacyjnemu podlegają podatnicy:

  • których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2 000 000,00 EUR:
  • dokonujący w roku podatkowym transakcji z podmiotami powiązanymi mających istotny wpływ na wysokość ich dochodu / straty, lub
  • ujmujący w roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, których warunki zostały ustalone z podmiotami powiązanymi mające istotny wpływ na wysokość ich dochodu / straty

  lub

  • dokonujący, bezpośrednio lub pośrednio, zapłaty należności na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, wynikających z transakcji lub innego zdarzenia ujętego w księgach rachunkowych, jeżeli łączna kwota / jej równowartość wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość 20 000,00 EUR

  lub

  • zawierający z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową:
  • umowę spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 20 000,00 EUR, lub
  • umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, w których wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości, przewidywana na dzień zawarcia umowy, przekracza równowartość 20 000,00 EUR.

  Poniższy schemat przedstawia warunki podlegania obowiązkowi dokumentacyjnemu zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2017 r.

  Schemat Dokumentacja CT

 • Czym są transakcje / inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu / straty? I w jaki sposób je rozpoznać?

  Za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu / straty podatnika uznaje się transakcje dokonane przez podatników, których przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczyły równowartość:

  • 2 000 000,00 EUR, ale nie więcej niż równowartość 20 000 000,00 EUR – w przypadku transakcji, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 50 000,00 EUR powiększoną o 5 000,00 EUR za każdy 1 000 000,00 EUR przychodu powyżej 2 000 000,00 EUR,
  • 20 000 000,00 EUR, ale nie więcej niż równowartość 100 000 000,00 EUR – w przypadku transakcji, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 140 000,00 EUR powiększoną o 45 000,00 EUR za każde 10 000 000,00 EUR przychodu powyżej 20 000 000,00 EUR,
  • 100 000 000,00 EUR – w przypadku transakcji, których wartość w roku podatkowym przekracza kwotę stanowiącą równowartość kwoty 500 000,00 EUR.
 • Jakie są terminy sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowych?

  Przepisy obowiązujące od dnia 1 stycznia 2017 r. wskazują wprost na terminy, w jakich należy przygotować oraz przedłożyć poszczególne rodzaje dokumentacji podatkowych.

  Poniższa tabela przedstawia terminy w jakich podatnik musi sporządzić oraz przedłożyć poszczególne dokumenty.

   

  SPORZĄDZENIE

  PRZEDŁOŻENIE

  Dokumentacja local file

  nie później niż do dnia upływu terminu określonego dla złożenia rocznego zeznania podatkowego, z tym że opis danych finansowych podatnika sporządza się w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podatnika lub spółki niebędącej osobą prawną

  na żądanie organów podatkowych - w terminie 7 dni od dnia doręczenia żądania

  Uproszczone sprawozdanie

  w terminie sporządzenia zeznania podatkowego za dany rok, wraz z zeznaniem podatkowym za dany rok

  Dokumentacja master file

  dołącza się do dokumentacji podatkowej local file w terminie do dnia złożenia zeznania podatkowego

  na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej - w terminie 7 dni

  Country by country reporting

  w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego

  Dokumentacja podatkowa dla transakcji, których wartość nie przekracza limitów ustawowych

  w terminie 30 dni od dnia doręczenia żądania

   

   

 • Jakie nowe rodzaje dokumentacji i obowiązki sprawozdawcze obowiązują podatników od 1 stycznia 2017 r.?

  Od dnia 1 stycznia 2017 r. podatnik, w zależności od wartości jego przychodów / kosztów rocznych może być zobowiązany do sporządzenia różnego rodzaju dokumentacji oraz do wykonania odpowiednich obowiązków sprawozdawczych. W uproszczeniu można stwierdzić, że podatnicy mogą być obowiązani do sporządzania następujących rodzajów dokumentacji:

  • dokumentacji lokalnej (dokumentacji local file
  • dokumentacji grupowej (dokumentacji master file
  • tzw. raportowania według krajów (country by country reporting)

  Co istotne, nie każdy podatnik podlegający obowiązkowi dokumentacyjnemu będzie zobowiązany do sporządzenia wszystkich trzech rodzajów dokumentacji. Będzie to zależne od wartości jego przychodów / kosztów rocznych.

  Poza wspomnianymi powyżej rodzajami dokumentacji, podatnik którego wartość przychodów / kosztów w danym roku podatkowym przekroczy równowartość 10 000 000,00 EUR będzie zobowiązany do:

  • sporządzenia analizy porównawczej, która ma stanowić element dokumentacji lokalnej oraz
  • uproszczonego sprawozdania CIT-TP w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi.

  Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji

  Dokumentację podatkową według nowych zasad podatnik powinien sporządzić co do zasady w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku podatkowego. Dokumentacji tej nie ma obowiązku przedstawiać czy wysyłać w tym terminie do organu podatkowego.

  Natomiast nowym obowiązkiem sprawozdawczy, podatnika współpracującego z podmiotami powiązanymi będzie złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej za dany rok finansowy w terminie składania deklaracji dla podatku dochodowego. Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, oświadczenie takie powinno być podpisywane przez osoby uprawnione do reprezentowania podatnika, w szczególności przez członków zarządu. Warto podkreślić, że oświadczenie to ma dotyczyć sporządzenia kompletnej dokumentacji, a więc takiej, która spełnia wszystkie określone przepisami warunki. Wymóg złożenia oświadczenia dotyczy dokumentacji lokalnej, oświadczenie nie dotyczy dokumentacji typu "master file".

  Niezłożenie przez podatnika oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej lub złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą będzie wiązało się z możliwością stosowania odpowiedzialności karnej w podobnym zakresie, jak w przypadku deklaracji podatkowych. Zgodnie bowiem z art. 80 Kodeksu karnego skarbowego, nieprzedstawienie informacji podatkowej bądź przedstawienie nieprawidłowych danych przez podatnika sankcjonowane jest grzywną w wysokości do 120 lub 240 stawek dziennych.

  Co istotne na dzień dzisiejszy brak jest jakiegokolwiek wzoru takiego oświadczenia, nie przewidziano również stosownej pozycji w deklaracji rocznej składanej dla potrzeb podatku dochodowego, co pozwoliłoby w prosty sposób zrealizować ten obowiązek sprawozdawczy. W praktyce oznacza to, że podatnicy powinni sporządzić odrębny dokument w formie papierowej, który po podpisaniu przez osoby reprezentujące podatnika powinien zostać fizycznie złożony/wysłany do organu podatkowego.

  Uproszczone sprawozdanie

  W tym samym terminie, który dotyczy oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji, podatnicy (spełniający kryterium podmiotowe przychodowo-kosztowe na poziomie 10 mln EUR) będą zobowiązani do złożenia nowego rodzaju deklaracji, tzw. uproszczonego sprawozdania CIT-TP. W tym miejscu znajdą Państwo wzór formularza CIT-TP, należy natomiast wspomnieć, iż rozporządzenie wprowadzające ten wzór nie jest jeszcze formalnie uchwalone.

  Formularz CIT-TP - sprawozdanie uproszczone

  W poniższej tabeli został przedstawiony obowiązek sporządzania wyżej wspomnianych dokumentów w zależności od rocznych przychodów / kosztów.

  Przychody / koszty roczne

  Dokumentacja local file

  Dokumentacja local file wraz z analizą porównawczą

  Sprawozdanie uproszczone

  Dokumentacja master file

  Country by country reporting

  od 2 do 10 mln EUR

  X

         

  od 10 do 20 mln EUR

  X

  X

  X

     

  od 20 do 100 mln EUR

  X

  X

  X

  X

   

  powyżej 750 mln EUR

  X

  X

  X

  X

  X

   

   

 • Jakie informacje powinna zawierać dokumentacja local file?

  Dokumentacja podatkowa local file powinna zawierać następujące informacje:

  • opis transakcji lub innych zdarzeń mających istotny wpływ na wysokość dochodu / straty podatnika, w tym umów zarządzania płynnością, umów o podziale kosztów, dokonywanych pomiędzy podatnikiem lub spółką niebędącą osobą prawną, i podmiotami z nimi powiązanymi,
  • analizę danych porównawczych, w przypadku podatników, których przychody / koszty przekroczyły równowartość 10 000 000,00 EUR lub posiadających udział w spółce osobowej, której przychody / koszty przekroczyły równowartość 10 000 000,00 EUR,
  • opis danych finansowych podatnika lub spółki niebędącej osobą prawną wraz z danymi ze sprawozdania finansowego, w przypadku gdy obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego wynika z przepisów ustawy o rachunkowości,
  • informacje o podatniku, obejmujące opis struktury organizacyjnej i struktury zarządczej, przedmiotu i zakresu prowadzonej działalności, realizowanej strategii gospodarczej, w tym przeprowadzonych w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy przeniesień pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk, mających wpływ na dochód (stratę) podatnika, otoczenia konkurencyjnego,
  • takie dokumenty, jak w szczególności:
   • umowy, porozumienia zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi lub inne dokumenty, dotyczące transakcji lub innych zdarzeń, o których mowa w ust. 1, umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, dokumentujące zasady przyznawania praw wspólnikom (stronom umowy) do udziału w zysku oraz uczestnictwa w stratach,
   • porozumienia w sprawach podatku dochodowego zawarte z administracjami podatkowymi państw innych niż Rzeczpospolita Polska, w szczególności uprzednie porozumienia cenowe.

  Opis transakcji, będący jednym z elementów dokumentacji local file powinien zawierać następujące informacje:

  • wskazanie rodzaju i przedmiotu transakcji lub innych zdarzeń mających istotny wpływ na wysokość dochodu / straty podatnika,
  • dane finansowe, w tym przepływy pieniężne dotyczące transakcji lub innych zdarzeń mających istotny wpływ na wysokość dochodu / straty podatnika,
  • dane identyfikujące podmioty powiązane dokonujące transakcji lub ujmujące zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu / straty podatnika,
  • opis przebiegu transakcji lub innych zdarzeń mających istotny wpływ na wysokość dochodu / straty podatnika, w tym funkcji wykonywanych przez podatnika i podmioty z nim powiązane, angażowanych przez nich aktywów bilansowych i pozabilansowych, kapitału ludzkiego oraz ponoszonych ryzyk,
  • wskazanie metody i sposobu kalkulacji dochodu (straty) podatnika wraz z uzasadnieniem ich wyboru, w tym algorytmu kalkulacji rozliczeń dotyczących tych transakcji lub innych zdarzeń oraz sposobu wyliczenia wartości rozliczeń wpływających na dochód / stratę podatnika, jak również pozostałych wspólników spółki niebędącej osobą prawną.

  Raport BEPS 13

  Przedstawione zmiany w zakresie dotychczasowej formy dokumentacji podatkowej zostały podyktowane zamiarem dostosowania polskich przepisów do aktualnych wytycznych OECD w zakresie dokumentacji cen transferowych określonych w raportach BEPS. W ramach tzw. 15 działań OECD prowadziła prace, które miały służyć wypracowaniu rozwiązań pozwalających na przeciwdziałaniu erozji podstaw opodatkowania i przerzucania dochodów (eng. BEPS - base erosion and profit shifting).

  Dla obowiązków dokumentacyjnych kluczowe znaczenie ma raport z 13 działania BEPS.

  Miał on na celu przyjęcie jednolitych zasad tworzenia dokumentacji, które zapewniłyby prostsze i bardziej spójne podejście do tematyki cen transferowych w różnych krajach, umożliwiając jednocześnie organom podatkowym pozyskiwanie użytecznych informacji dla potrzeb oceny ryzyka i kontroli w zakresie cen transferowych. W następstwie formalnego zatwierdzenia Raportu przez Radę OECD, znowelizowane zostały przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

  W tym miejscu możecie Państwo pobrać pełną treść raportu z działania 13 BEPS:

  Raport BEPS

  Poniższa tabela przedstawia porównanie stanu prawnego aktualnego do dnia 31 grudnia 2016 r. do stanu prawnego aktualnego od dnia 1 stycznia 2017 r.

  Stan prawny aktualny do dnia 31 grudnia 2016 r.

  Stan prawny aktualny od dnia 1 stycznia 2017 r.

  Art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

   

  Podatnicy dokonujący transakcji, w tym zawierający umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami - w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 - lub transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, w tym zawierający umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, jeżeli jedną ze stron takiej umowy jest podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji, obejmującej:

  1) określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko);

  2) określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty;

  3) metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji;

  4) określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach - w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot;

  5) wskazanie innych czynników - w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji zostały uwzględnione te inne czynniki, a w przypadku zawarcia umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze - w szczególności przyjętych w umowie zasad dotyczących praw wspólników (stron umowy) do udziału w zysku oraz uczestnictwa w stratach;

  6) określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń - w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.

   

  Art. 9a ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

   

  Dokumentacja podatkowa obejmuje:

  1) opis transakcji lub innych zdarzeń, o których mowa w ust. 1, w tym umów zarządzania płynnością, umów o podziale kosztów, dokonywanych pomiędzy podatnikiem, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1f - spółką niebędącą osobą prawną, i podmiotami z nimi powiązanymi, zawierający:

  a) wskazanie rodzaju i przedmiotu tych transakcji lub innych zdarzeń,

  b) dane finansowe, w tym przepływy pieniężne dotyczące tych transakcji lub innych zdarzeń,

  c) dane identyfikujące podmioty powiązane dokonujące tych transakcji lub ujmujące te zdarzenia,

  d) opis przebiegu tych transakcji lub innych zdarzeń, w tym funkcji wykonywanych przez podatnika, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1f - spółkę niebędącą osobą prawną, i podmioty z nimi powiązane, angażowanych przez nich aktywów bilansowych i pozabilansowych, kapitału ludzkiego oraz ponoszonych ryzyk,

  e) wskazanie metody i sposobu kalkulacji dochodu (straty) podatnika wraz z uzasadnieniem ich wyboru, w tym algorytmu kalkulacji rozliczeń dotyczących tych transakcji lub innych zdarzeń oraz sposobu wyliczenia wartości rozliczeń wpływających na dochód (stratę) podatnika, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1f - również pozostałych wspólników spółki niebędącej osobą prawną;

  2) w przypadku podatników:

  a) których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 10 000 000 euro albo

  b) posiadających udziały w spółce niebędącej osobą prawną, której przychody lub koszty, w rozumieniu obowiązujących tę spółkę przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu tych przepisów równowartość 10 000 000 euro

  - poza opisem, o którym mowa w pkt 1, także opis analizy danych podmiotów niezależnych lub danych ustalonych z podmiotem niezależnym, uznanych za porównywalne do warunków ustalonych w transakcjach lub innych zdarzeniach, o których mowa w ust. 1, zwanej dalej "analizą danych porównawczych", wykorzystanych do kalkulacji rozliczeń, o której mowa w pkt 1 lit. e, wraz z podaniem źródła tych danych;

  3) opis danych finansowych podatnika, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1f - spółki niebędącej osobą prawną, pozwalający na porównanie rozliczeń, o których mowa w pkt 1 lit. e, z danymi wynikającymi z zatwierdzonego sprawozdania finansowego, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z obowiązujących podatnika lub spółkę przepisów o rachunkowości;

  4) informacje o podatniku, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1f - o spółce niebędącej osobą prawną, obejmujące opis:

  a) struktury organizacyjnej i struktury zarządczej,

  b) przedmiotu i zakresu prowadzonej działalności,

  c) realizowanej strategii gospodarczej, w tym przeprowadzonych w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy przeniesień pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk, mających wpływ na dochód (stratę) podatnika,

  d) otoczenia konkurencyjnego;

  5) dokumenty, w szczególności:

  a) umowy, porozumienia zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi lub inne dokumenty, dotyczące transakcji lub innych zdarzeń, o których mowa w ust. 1, umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, dokumentujące zasady przyznawania praw wspólnikom (stronom umowy) do udziału w zysku oraz uczestnictwa w stratach,

  b) porozumienia w sprawach podatku dochodowego zawarte z administracjami podatkowymi państw innych niż Rzeczpospolita Polska, dotyczące transakcji lub innych zdarzeń, o których mowa w ust. 1, w szczególności uprzednie porozumienia cenowe.

   

   

  Projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji zawartych
  w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych uszczegóławia, jakiego rodzaju dane powinny się znaleźć w powyższych informacjach zawartych w dokumentacji local file. Zgodnie z projektem powyższego Rozporządzenia, informacje powinny zawierać w szczególności:

  • wartość transakcji lub innych zdarzeń między podatnikiem a podmiotami powiązanymi w danym roku podatkowym, wynikających z umowy lub innego dokumentu, wystawionych i otrzymanych faktur oraz dokonanych płatności dotyczących tych transakcji lub innych zdarzeń między podatnikiem a podmiotami powiązanymi, odrębnie dla każdej kategorii transakcji lub innych zdarzeń, z podziałem na państwa lub terytoria,
  • nazwy podmiotów powiązanych wraz z informacją o formie prawnej prowadzenia działalności, dane adresowe (kraj, miasto, ulica, numer domu i lokalu wraz z informacją na temat strony internetowej), numerów identyfikacji podatkowej podmiotów powiązanych, lub jeżeli takich numerów nie posiadają innych numerów identyfikacyjnych, wraz z informacją dotyczącą rodzaju powiązań między podmiotami powiązanymi dokonującymi tych transakcji lub ujmującymi te zdarzenia,
  • opis przebiegu transakcji lub innych zdarzeń za dany rok podatkowy, wraz z wyjaśnieniami czy transakcja lub inne zdarzenie jest powiązane z inną transakcją lub innym zdarzeniem, oraz zmian, jakie zaszły w tym zakresie w stosunku do poprzedniego roku podatkowego, w odniesieniu do wykonywanych funkcji, angażowanych aktywów i ponoszonego ryzyka, w szczególności w związku z restrukturyzacją działalności firm powiązanych oraz transferu wartości niematerialnych, patentów, znaków towarowych między podmiotami powiązanymi,
  • wskazanie:
  • analizowanej strony transakcji lub innego zdarzenia, a jeżeli wymaga tego sposób zastosowania metody kalkulacji dochodów / straty - dwóch lub więcej stron transakcji lub innych zdarzeń, wraz z wyjaśnieniem powodów wyboru analizowanej strony / stron transakcji lub innego zdarzenia,
  • istotnych założeń będących podstawą analizy danych porównawczych, wraz z wyjaśnieniem powodów tego wyboru, biorąc pod uwagę uzyskanie jak największej porównywalności transakcji lub innych zdarzeń oraz dostępność danych i informacji, w tym w szczególności:
   • cech charakterystycznych dóbr, usług lub innych świadczeń, które są przedmiotem porównywanych transakcji, w tym fizycznych cech tych dóbr, ich jakości, trwałości oraz dostępności, ewentualne obciążenia ich prawami osób trzecich, dostępności dóbr oraz usług z nimi związanych, a także wielkości dostawy, formy lub rodzaju transakcji lub innego zdarzenia, a w przypadku dóbr niematerialnych także czasu trwania i stopnia ochrony tych dóbr, przewidywanych korzyści związanych z ich wykorzystywaniem oraz określenia ekonomicznej lub prawnej formy własności tych dóbr,
   • przebiegu transakcji lub innego zdarzenia, w tym funkcji, jakie wykonują dane podmioty w porównywanych transakcjach, uwzględniając analizę angażowanych przez nie aktywów, obejmującą również dobra materialne i niematerialne niezaliczone do aktywów, kapitał ludzki oraz ponoszone ryzyka,
   • warunków określonych w porównywanych transakcjach lub innych zdarzeniach w takim stopniu, w jakim różnice między tymi warunkami mogą mieć wpływ na wartość rynkową przedmiotu transakcji lub innego zdarzenia,
   • warunków istniejących na porównywanych rynkach w takim stopniu, w jakim warunki te mają wpływ na wartość rynkową transakcji zawieranych na tych rynkach, w tym warunków wpływających na wybór rynku / rynków porównywalnych dla stron / strony transakcji lub innego zdarzenia,
   • stosowanej strategii gospodarczej, w przypadku gdy miała ona wpływ na wartość transakcji,
  • przyczyn zastosowania wieloletnich lub pochodzących z jednego roku danych porównawczych dotyczących sytuacji gospodarczej w branży, w której podatnik prowadzi działalność,
  • danych porównawczych dotyczących operacji gospodarczych z podmiotami niezależnymi lub zawieranych pomiędzy podmiotami niezależnymi, które podatnik wykorzystał do zastosowania metody kalkulacji dochodów / straty lub które odrzucił z powodu braku porównywalności, z podaniem informacji na temat źródła i sposobu pozyskania tych danych oraz cen lub wskaźników finansowych dotyczących tych transakcji,
  • informacji na temat zastosowanych korekt eliminujących istotne efekty różnic pomiędzy wykorzystywanymi danymi porównawczymi a analizowaną transakcją, innym zdarzeniem lub podmiotem, dokonywane w stosunku do danych porównawczych lub w stosunku do analizowanej transakcji, innego zdarzenia lub podmiotu,
  • stosowanych informacji finansowych lub wskaźników finansowych wykorzystanych w metodzie kalkulacji dochodów / straty, wraz z opisem ewentualnego wykorzystania miar statystycznych, oraz określenie punktu lub przedziału rynkowego, wraz z opisem powodów, dla których warunki transakcji lub innego zdarzenia nie różnią się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty.

  W chwili obecnej projekt powyższego Rozporządzenia jest na etapie konsultacji publicznych.

 • Jakie działania prowadzi Ministerstwo Finansów i administracja skarbowa w zakresie wdrażania nowych mechanizmów kontroli dotyczących cen transferowych?

  Na przełomie 2016 i 2017 roku publikowane były liczne informacje dotyczące trwających przygotowań do przeprowadzania szczegółowych kontroli z zakresu cen transferowych, szkolenia wykwalifikowanej kadry wśród pracowników administracji skarbowej oraz zakupu narzędzi pozwalających na weryfikację cen stosowanych przez podatników w grupach kapitałowych.

  Aby zweryfikować doniesienia prasowe w tym zakresie dniu 7 kwietnia 2017 r. wystąpiliśmy do Ministra Finansów z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z zakresu przeprowadzonych przez administrację skarbową działań kontrolnych w okresie od początku 2016 r. do zakończenia I kwartału 2017 r. dotyczących cen transferowych. We wniosku zadaliśmy pytania dotyczące:

  liczby wszczętych przez organy kontroli skarbowej postępowań kontrolnych w zakresie cen transferowych w 2016 r.;

  • liczby zakończonych postępowań kontrolnych w zakresie cen transferowych zakończonych decyzją organu I instancji w 2016 r.;
  • liczby postępowań kontrolnych w zakresie cen transferowych zakończonych decyzją organu I instancji w 2016 r. skutkujących doszacowaniem / zmianą wysokości podstawy opodatkowania;
  • wartości doszacowania / zmiany wysokości podstawy opodatkowania wynikających z przeprowadzonych kontroli;
  • liczby postępowań kontrolnych w zakresie cen transferowych zakończonych decyzją organu II instancji w 2016 r.;
  • liczby wszczętych postępowań kontrolnych w zakresie cen transferowych rozpoczętych w I kwartale 2017 r.;
  • liczby pracowników merytorycznych / inspektorów, których podstawowym zakresem specjalizacji jest obszar cen transferowych;
  • dostępnych dla pracowników organów kontroli skarbowej bazach danych i systemach komputerowych, narzędziach analitycznych dedykowanych dla potrzeb cen transferowych

  Odpowiedź Ministerstwa była dość lakoniczna - w tym miejscu znajdziecie Państwo pełną odpowiedź otrzymaną od Ministerstwa Rozwoju i Finansów.

  Odpowiedź na wniosek Russell Bedford z 7 kwietnia 2017 roku od Ministerstwo Finansów i Rozwoju

Kalkulator obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych

Kalkulator obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych

Czy Twoja Spółka jest powiązana z innym podmiotem (os. fizyczną, os. prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej)?

Czy Twoja Spółka realizuje transakcje z podmiotem mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę w tzw. raju podatkowym?

Czy Twoja Spółka dokonuje, bezpośrednio lub pośrednio, zapłaty należności na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w tzw. raju podatkowym, a rozliczenie przekracza równowartość 20 000 EUR?

Czy Twoja Spółka zawiera z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w tzw. raju podatkowym:

 • umowę spółki niebędącej osobą prawną, a łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 20 000 EUR?
 • umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, w których wartość tego przedsięwzięcia określona w umowie lub przewidywana na dzień zawarcia umowy, przekracza równowartość 20 000 EUR?

Czy Twoja Spółka ma:

 • min. 25%-owy bezpośredni lub pośredni udział w kapitale innego podmiotu?
 • udziałowca, który bezpośrednio lub pośrednio posiada min. 25%-owy udział w kapitale Twojej Spółki?

Czy Twoja Spółka:

 • bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu lub kontroli innego podmiotu?
 • jest zarządzana lub kontrolowana przez inny podmiot?
 • ma zakład (odział) położony za granicą?
 • jest oddziałem (zakładem) zagranicznej spółki?

Czy występuje pomiędzy Twoją Spółką i innym podmiotem krajowym (lub osobami mającymi udział w ich zarządzaniu lub kontroli) powiązanie rodzinne, majątkowe lub wynikające ze stosunku pracy?

Czy przychody lub koszty Twojej Spółki przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2 mln EUR?

Czy Twoja Spółka realizuje z tym podmiotem transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju?

Czy Twoja Spółka zawarła z tym podmiotem umowę spółki, wspólnego przedsięwzięcia lub inne porozumienie o podobnym charakterze?

Czy łączna wartość transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju przekracza równowartość 50 000 EUR?

Czy Twoja Spółka osiąga przychody lub ponosi koszty:

 • w przedziale od 2 do 20 mln EUR, a wartość transakcji lub innego zdarzenia jednego rodzaju przekracza równowartość kwoty 50 000 EUR powiększoną o 5000 EUR za każdy 1 mln EUR przychodu powyżej 2 mln EUR?
 • w przedziale od 20 do 100 mln EUR, a wartość transakcji lub innego zdarzenia jednego rodzaju przekracza równowartość kwoty 140 000 EUR powiększoną o 45 000 EUR za każde 10 mln EUR przychodu powyżej 20 mln EUR?
 • powyżej 100 mln EUR, a wartość transakcji lub innego zdarzenia jednego rodzaju przekracza równowartość kwoty 500 000 EUR?

Czy Twoja Spółka zawarła umowę:

 • spółki niebędącej osobą prawną, w której łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 50 000 EUR?
 • wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, w której wartość, tego przedsięwzięcia, określona w umowie lub przewidywana na dzień zawarcia umowy przekracza równowartość 50 000 EUR?

OBOWIĄZEK SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI

BRAK OBOWIĄZKU SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Kalendarz spotkań

calendar

Ruszamy z cyklem spotkań z przedsiębiorcami. Dzięki nim możemy wdrożyć optymalną pomoc dla naszych obecnych i przyszłych klientów. Tutaj możesz zobaczyć wszystkie przyszłe wydarzenia. Zapraszamy.

Zobacz terminy

Facebook

Twitter

RB__Poland Opublikowano nowe formularze dotyczące cen transferowych TPR-C i TPR-P wersja 4. Kogo dotyczą i od kiedy obowiązują… https://t.co/1fI9PjzMaM
RB__Poland Co nowego wprowadza ustawa deweloperska? Podsumowanie - Russell Bedford https://t.co/VZCDnRPM7B
RB__Poland Komentarz eksperta - Russell Bedford https://t.co/n85OOASb5d https://t.co/qtoyqJuBpK
RB__Poland Dzień cen transferowych - zapraszamy 21.10. Katowice - Russell Bedford https://t.co/nUN0TA2yXA https://t.co/8PfPdQaMov