środa, 18 wrzesień 2019 15:17

Ewidencja sprzedaży towarów i usług w telefonie

Oprócz tradycyjnych kas rejestrujących oraz kas fiskalnych w trybie online, stosowanych przez podatników dokonujących sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, pojawi się nowy typ tych urządzeń – mających postać oprogramowania. Podobnie jak w przypadku kas online, dokumenty fiskalne, niefiskalne oraz informacje zapisane w bazie danych określonej kasy będą przesyłane poprzez sieć telekomunikacyjną do Centralnego Repozytorium Kas. Aplikacja w smartfonie będzie zatem pełniła funkcję kasy ewidencjonującej czynności związane ze sprzedażą towarów i usług.

 

Wprowadzenie

Rządowe Centrum Legislacji zamieściło projekt rozporządzenia ministra finansów z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania1 . W uzasadnieniu projektu wskazuje się, że użycie tego szczególnego rodzaju kas umożliwi aparatowi skarbowemu kontrolę sprzedaży (tak, jak w przypadku kas online) w czasie rzeczywistym oraz pomoże w ujawnianiu sprzedaży nierejestrowanej i przypadków uchylania się od płacenia VAT. W założeniu projektodawcy kasy mobilne z zastosowaniem odpowiedniej aplikacji mają być alternatywą dla dotychczasowych kas i zmniejszyć koszty ponoszone przez podatników. W rozporządzeniu wskazuje się grupy podatników, którzy mogą je stosować, a także określa wymagania techniczne dla tych urządzeń, sposób korzystania z nich, w tym sposób prowadzenia ewidencji przy ich użyciu, postępowanie po ich używaniu w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas oraz szczególne przypadki i sposób wystawiania dokumentów w postaci innej niż wydruk przy zastosowaniu tychże kas2 .

Istota działania kas mobilnych mających postać oprogramowania

Kasy mobilne będą stosowane przez podatników VAT czynnych i zwolnionych, przy czym muszą posiadać – wystawiony przez producenta – stosowny certyfikat, ważny 7 lat od daty wystawienia. Przed rozpoczęciem ewidencji przy użyciu takiej kasy, podatnik będzie miał obowiązek dokonania jej fiskalizacji, zapewniając połączenie pozwalające na przesyłanie danych między kasą a Centralnym Repozytorium Kas. Fiskalizacja obejmie m.in. przesłanie klucza publicznego kasy z certyfikatu, zapis numeru identyfikacji podatkowej podatnika oraz numeru ewidencyjnego w bazie danych kasy, którego nie można zmienić w trakcie jej używania3 . W rozporządzeniu wymieniono kategorie kas mobilnych, ze względu na przeznaczenie do prowadzenia ewidencji danego rodzaju sprzedaży lub w dany sposób, a mianowicie: 1) kasy ogólne – do ewidencji w sposób, który nie wymaga specjalnych funkcji; 2) kasy o zastosowaniu specjalnym, obejmujące kasy przeznaczone: a) do ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób samochodem osobowym, w tym taksówką, z wyjątkiem przewozu okazjonalnego, b) do prowadzenia ewidencji przy sprzedaży leków, z funkcją rozliczania recept refundowanych, c) do ewidencji przy świadczeniu usług w zakresie transportu pasażerskiego, d) rozliczające więcej niż jedną transakcję równocześnie, e) do ewidencji przy sprzedaży towarów i usług w wolnych obszarach celnych lub składach celnych oraz f) umieszczane w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów lub usług4 .

Podatnicy będą prowadzili ewidencję każdej czynności sprzedaży, w tym zwolnionej od podatku, przy czym zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usług, które skutkują zwrotem całości albo części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży, zostaną ujęte w oddzielnej ewidencji, która będzie zawierała m.in.: datę sprzedaży; nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy; termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi; wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wysokość podatku należnego – w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży; zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wysokość podatku należnego – przy zwrocie części należności z tytułu sprzedaży5 .

Wystawianie paragonów przez użytkowników kas mobilnych

W myśl projektu rozporządzenia podatnik powinien zapewnić połączenie kasy mobilnej z drukarką6 . Mimo zatem planowania przepisów zgodnych z tendencją do tworzenia i przesyłania dokumentów w formie elektronicznej, nie obędzie się przy stosowaniu tych kas także bez klasycznych wydruków. Podatnicy, prowadząc ewidencję przy użyciu kasy, będą wystawiać: paragony fiskalne i paragony fiskalne anulowane w postaci papierowej i w postaci elektronicznej; raporty fiskalne dobowe w formie elektronicznej; raporty fiskalne fiskalizacji w postaci papierowej i w postaci elektronicznej; raporty fiskalne okresowe, w tym miesięczne, w postaci papierowej; raporty fiskalne rozliczeniowe w postaci papierowej; łączne raporty fiskalne okresowe, w tym miesięczne, w postaci papierowej; łączne raporty fiskalne rozliczeniowe w postaci papierowej; raporty fiskalne zdarzeń w postaci papierowej; dokumenty niefiskalne w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej7 .

Podatnicy, przy prowadzeniu ewidencji, będą również zobligowani do: 1) wystawienia i wydania nabywcy, bez jego żądania, paragonu fiskalnego w czasie dokonywania sprzedaży, nie później niż z chwilą przyjęcia należności, bez względu na formę płatności (z określonym zastrzeżeniem); 2) w przypadku otrzymania przed dokonaniem sprzedaży całości albo części należności (zapłaty): a) w gotówce – wystawienia i wydania nabywcy, bez jego żądania, paragonu fiskalnego z chwilą jej otrzymania, b) za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w SKOK, której jest członkiem – wystawienia i wydania nabywcy, bez jego żądania, paragonu fiskalnego niezwłocznie po jej uznaniu na rachunku podatnika, nie później niż z końcem miesiąca, w którym została uznana na tym rachunku, a jeżeli przed końcem tego miesiąca dokonano sprzedaży, to nie później niż z chwilą jej dokonania; 3) wystawienia raportu fiskalnego dobowego po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym; 4) wystawienia raportu fiskalnego okresowego (miesięcznego) lub łącznego raportu fiskalnego okresowego (miesięcznego) po zakończeniu sprzedaży za dany miesiąc, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po danym miesiącu.

Rozporządzenie, które ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r., zostało przekazane do konsultacji publicznych równolegle z uzgodnieniami zewnętrznymi. 

_____________________________________________________

1 Projekt rozporządzenia ukazał się na stronie RCL 12 sierpnia 2019 r.; https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12323808/. W myśl art. 111b ustawy z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U 2018 poz. 2174 z późn. zm., dalej: u.p.t.u.) uprawnienie do wydania takiego rozporządzenia ma minister właściwy do spraw finansów publicznych.

2 Par. 1 pkt 1-3 projektu rozporządzenia.

3 Par. 17 ust. 3 pkt 1, 4, 5 projektu rozporządzenia.

4 Par. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 projektu rozporządzenia.

5 Par. 9 ust. 1 pkt 1-5 projektu rozporządzenia.

6 Par. 9 ust. 1 pkt 2 projektu rozporządzenia.

7 Par. 20 ust. 1 pkt 1-10 projektu rozporządzenia.

Sławomir Wach

Autor jest dziennikarzem zajmującym się tematyką dotyczącą prawa, podatków, rachunkowości, rewizji finansowej, rynków kapitałowych, prawa pracy i HR. Jest autorem wielu publikacji z zakresu tej tematyki. Przez ponad 10 lat był redaktorem prowadzącym biuletynów elektronicznych BDO.

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Wykorzystywanie treści

Wszelkie prawa do treści zawartych w magazynie są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Użytkownik może korzystać z zasobów magazynu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności zabronione jest dokonywane bez uprzedniej pisemnej zgody Russell Bedford, kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części magazynu.

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Russell Bedford z 6% wzrostem! - Russell Bedford https://t.co/CCiYOadd53
RB__Poland PFR dofinansuje restrukturyzowane spółki komandytowe - Russell Bedford https://t.co/JlvBXRkk0N
RB__Poland Mocna pozycja Russell Bedford wśród światowych sieci - Russell Bedford https://t.co/10NokoVSrU
RB__Poland Sprawozdanie z działalności według Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9. - Russell Bedford https://t.co/ktCHi9ZfK5