poniedziałek, 01 październik 2018 09:22

Exit tax po polsku

Ministerstwo Finansów zaplanowało wprowadzenie nowego podatku – od niezrealizowanych zysków kapitałowych. Danina ma dotyczyć osób prawnych oraz osób fizycznych i generalnie zapobiegać przenoszeniu biznesu, składników majątku, aktywów za granicę. W praktyce będzie zatem zniechęcała przedsiębiorców do takich działań i zmiany rezydencji podatkowej. Regulacja miałaby obowiązywać już od 1 stycznia 2019 roku.

Wprowadzenie

Przepisy dotyczące podatku od niezrealizowanych zysków kapitałowych, tzw. podatku od wyprowadzki (ang. exit tax) zostały zawarte w projekcie dużych zmian podatkowych z 24 sierpnia 2018 r. 1 Resort finansów wskazuje w uzasadnieniu nowelizacji, że w odniesieniu do tego podatku celem zmian jest implementacja art. 5 Dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z 12 lipca 2016 r., ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego 2 (dalej: dyrektywa ATA D). W myśl dyrektywy ATA D, celem podatku od niezrealizowanych zysków kapitałowych jest zapewnienie, aby przy przeniesieniu przez podatnika aktywów lub rezydencji podatkowej poza jurysdykcję podatkową danego państwa, ten kraj mógł opodatkować wartość ekonomiczną ewentualnych tego typu zysków osiągniętych na jego terytorium, mimo faktu, że te zyski nie zostały jeszcze zrealizowane w chwili dokonania zmiany jurysdykcji. Według dyrektywy, prawo do tego opodatkowania powinno być określane na szczeblu krajowym 3.

Kryteria i stawki opodatkowania niezrealizowanych zysków kapitałowych

Projektodawca wskazuje w uzasadnieniu zmian, że różny jest zakres podmiotowy podatku od wyprowadzki w poszczególnych państwach członkowskich UE – w niektórych z nich jest on stosowany wyłącznie wobec osób prawnych albo osób fizycznych, a w części do obu kategorii podatników. Przewiduje się utworzenie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych 4 (dalej u.p.d.o.f.), jak też w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych 5 (dalej: u.p.d.o.p.) nowych działów dotyczących tego podatku 6.

W przypadku osób prawnych podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków ma wynieść 19% podstawy opodatkowania, zaś opodatkowaniu będzie podlegało: 1) przeniesienie składnika majątku poza terytorium RP, w wyniku którego RP traci w całości lub części prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika, przy czym przenoszony składnik pozostaje własnością tego samego podmiotu; 2) zmiana rezydencji podatkowej przez podatnika podlegającego w RP obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, w wyniku której RP w całości lub części traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia składnika majątku będącego własnością tego podatnika, w związku z przeniesieniem jego siedziby lub zarządu do innego państwa 7.

W ustawie zmieniającej doprecyzowuje się także, że składnikiem majątku jest również przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część. Przeniesienie składnika majątku poza terytorium RP obejmuje m.in. sytuacje, w których podatnik przenosi do swojego zagranicznego zakładu składnik majątku dotychczas związany z działalnością prowadzoną w Polsce lub przenosi do innego państwa całość lub część działalności prowadzonej dotychczas poprzez położony na terytorium RP zagraniczny zakład 8.

Dochód z niezrealizowanych zysków stanowi nadwyżka wartości rynkowej przenoszonego składnika majątku, w tym wynikającego ze zmiany rezydencji podatkowej, ustalanej na dzień jego przeniesienia ponad jego wartość podatkową 9 – czyli wartość niezaliczoną uprzednio do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie, jaka zostałaby przyjęta przez podatnika za taki koszt, gdyby składnik ten został przez niego odpłatnie zbyty 10.

W przypadku podatników PIT mają być dwie stawki podatku: 1) 19% podstawy opodatkowania – gdy ustalana jest wartość podatkowa składnika majątku, 2) 3% podstawy opodatkowania – jeśli nie ustala się tej wartości. Opodatkowaniu ma podlegać: 1) przeniesienie składnika majątku poza terytorium RP, w wyniku którego RP w całości lub części traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika; 2) zmiana rezydencji podatkowej przez podatnika podlegającego w RP obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, w wyniku której RP w całości lub części traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia składnika majątku będącego własnością tego podatnika, w związku z przeniesieniem jego miejsca zamieszkania do innego państwa 11.

W przypadku składnika majątku niezwiązanego z działalnością gospodarczą, opodatkowaniu będą podlegały: ogół praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną, udziały w spółce, akcje i inne papiery wartościowe, pochodne instrumenty finansowe oraz tytuły uczestnictwa w funduszach kapitałowych, wraz z warunkiem, że podatnik ma miejsce zamieszkania na terytorium RP przez co najmniej pięć lat przed dniem zmiany rezydencji podatkowej 12. Osoby fizyczne będą płaciły podatek od wyprowadzki, jeśli wartość rynkowa ich majątku, składnika majątku, przekracza 2 mln zł. Podatnicy CIT i PIT będą mogli wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego o rozłożenie na raty – po spełnieniu określonych wymogów – zapłaty całości lub części podatku, na okres nie dłuższy niż 5 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek jego zapłaty.

Podsumowanie

Nowe przepisy mają obowiązywać w Polsce od 1 stycznia przyszłego roku, choć kraje członkowskie UE mają czas na wdrożenie dyrektywy ATA D do końca 2019 r. Ministerstwo Finansów bardzo spieszy się z wdrożeniem podatku od wyprowadzki 13, planując publikację ustawy do końca listopada 2019 r. Regulacja wzbudza kontrowersje także z uwagi na objęcie podatkiem od niezrealizowanych zysków osób fizycznych, w tym takich, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Resort finansów nie wyklucza zmian dotyczących m.in. progu kwotowego wartości majątku czy też form płatności podatku od niezrealizowanych zysków.

Źródła:

1 Projekt ustawy z 24 sierpnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, opublikowany w Rządowym Centrum Legislacji, https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12315309/katalog/12530089#12530089.

2 Dz.U. UE L 193 z 19 lipca 2016 r.

3 Op. cit., str. 3.

4 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r., t.j. Dz.U. 2018 poz. 200 ze zm.

5 Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z 15 lutego 1992 r., t.j.

6 Rozdział 6a po rozdziale 6 w u.p.d.o.f. oraz rozdział 5a po art. 24e w u.p.d.o.p.

7 Art. 24f ust. 1 i 2 u.p.d.o.p.

8 Art. 24f ust. 4 u.p.d.o.p.

9 Art. 24f ust. 6 u.p.d.o.p.

10 Art. 24f ust. 9 u.p.d.o.p.

11 Art. 30j ust. 1 i 2 u.p.d.o.f.

12 Art. 30j ust. 3 u.p.d.o.f.

13 Patrz P. Wojtasik, To będzie koniec wyprowadzania zysków z Polski. Rozmowa z Pawłem Gruzą, „Rzeczpospolita”, 3 września 2018 r., str. A14.

Sławomir Wach

Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. Sekretarz redakcji miesięcznika „Doradztwo Prawne i Podatkowe – RB Biuletyn”. Dziennikarz zajmujący się tematyką dotyczącą prawa, podatków, rachunkowości, rewizji finansowej, rynków kapitałowych, prawa pracy i HR. Był autorem wielu publikacji z zakresu tej tematyki. Przez ponad 10 lat był redaktorem prowadzącym biuletynów elektronicznych BDO. Wieloletni sekretarz redakcji miesięczników „Szachy” i „Szachista”, autor działów szachowych m.in. w „Sztandarze Młodych” i tygodniku „Razem”. Współautor „Klubu szachowego”. Autor książki „Wielki mecz” (wspólnie z Ireneuszem Łukasikiem) z 1989r.. Prywatnie zapalony szachista. Osiągnięcia szachowe to m.in.: Jedyny Reprezentant Polski w Indywidualnych Mistrzostwach Świata Juniorów - XIV m. (Ateny 1971). 8-krotny Indywidualny Mistrz Polski dziennikarzy w szachach, Mistrz Polski w szachach juniorów 1970, 3-krotny drużynowy wicemistrz Polski i mistrz Polski (1971) w szachach, 2-krotny drużynowy wicemistrz Polski i mistrz Polski (1977) w szachach błyskawicznych, 2-krotny Indywidualny Mistrz Szachowy Polski Nauczycieli.

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Wykorzystywanie treści

Wszelkie prawa do treści zawartych w magazynie są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Użytkownik może korzystać z zasobów magazynu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności zabronione jest dokonywane bez uprzedniej pisemnej zgody Russell Bedford, kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części magazynu.

Rozliczanie środków z tarczy antykryzysowej

poradnik

Po ponad roku pandemii trwa już proces rozliczania środków pozyskanych między innymi z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Warto zabezpieczyć się na tę okoliczność i dowiedzieć na co zwrócić uwagę przy rozliczaniu subwencji i w jaki sposób przygotować dokumentację ujmującą jej wydatkowanie.

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Rozprawy bardziej punktualne, ale mniej kulturalne – Obywatelski Monitoring Sądów 2021 - Russell Bedford https://t.co/8dhPH6NVKI
RB__Poland Co należy wiedzieć o prostej spółce akcyjnej oraz jakie są jej wady i zalety? - Russell Bedford https://t.co/0CxNXkMN1o
RB__Poland Przedsiębiorcy dyskutowali na temat zmian podatkowych Polskiego Ładu – nowe zasady rozliczania składki zdrowotnej w… https://t.co/ju5uHHU8AI
RB__Poland Nowe formy zwolnień z kas w związku pakietem e-commerce - Russell Bedford https://t.co/jmQrLTffGs