piątek, 29 maj 2020 09:42

Przesunięcie terminów związanych ze sprawozdaniami finansowymi

Na mocy art. art. 15zzh ust. 1. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej jako „Ustawa o COVID-19”) zostało wydane rozporządzanie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. 2020 poz. 570, dalej jako „Rozporządzenie”), które przesuwa terminy związane ze składaniem i przesuwaniem sprawozdań finansowych.

Zmiana terminów sporządzenia oraz złożenia sprawozdania finansowego

Zgodnie z § 3 ust. 4 Rozporządzenia terminy na sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego oraz innych sprawozdań (52 ust. 1 i 3 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., Dz.U. Nr 121, poz. 591, dalej jako „Ustawa o rachunkowości”) oraz termin na zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych (art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości) przedłuża się o 3 miesiące, a w przypadku jednostek prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, o 2 miesiące.

Oznacza to, że w przypadku spółki, która nie prowadzi działalności, do której stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz, której rok obrotowy kończy się wraz z końcem roku kalendarzowego, spółka będzie obowiązana do sporządzenia sprawozdania finansowego do 30 czerwca 2020 r. Natomiast sprawozdanie finansowe będzie musiało zostać zatwierdzone do 30 września 2020 r. Jeżeli spółka sporządziła już sprawozdanie finansowe przed dniem 31 marca 2020 r., (tj. zgodnie z pierwotnie przewidzianym terminem), będzie miała praw zatwierdzić sprawozdanie finansowe do końca września.

Co ze Zwyczajnymi Zgromadzeniami Wspólników oraz Zwyczajnymi Walnymi Zgromadzeniami

Zgodnie z art. 231 oraz art. 395 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, tj. z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 505, dalej jako „k.s.h.”) zwyczajne zgromadzenie wspólników lub zwyczajne walne zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

Przedmiot obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników bądź zwyczajnego walnego zgromadzenia wskazany jest w art. 231 § 2 k.s.h. i art. 395 § 2 k. s.h. i obejmuje m.in.  rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy  może być przedmiotem obrad jedynie podczas zwyczajnego zgromadzenia wspólników. W konsekwencji niedopuszczalne jest podjęcie w tych sprawach uchwał na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników[1].

Wydaje się, że ustawa o COVID-19 uregulowała kwestię dotyczącą zwyczajnych zgromadzeń wspólników oraz zwyczajnych walnych zgromadzeń w art. 15zzh ust. 2 tej ustawy. Zgodnie z treścią ww. przepisu w przypadku gdy terminy posiedzeń organów zatwierdzających określone w przepisach szczególnych przypadają przed terminem zatwierdzenia sprawozdań finansowych określonym w Rozporządzeniu, posiedzenia organów zatwierdzających odbywają się w terminie określonym w Rozporządzeniu.

W konsekwencji zarówno zwyczajne zgromadzenie wspólników, jak i zwyczajne walne zgromadzenie, może zostać zwołane w tym roku najpóźniej do 30 września 2020 r. (w przypadku spółek która prowadzi działalności, do której stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym odpowiednio wcześniej).

[1] Kodeks Spółek Handlowych. Komentarz, Zbigniew Jara, Legalis 2020 r.

Autor: Hanna Żołnierkiewicz 

Adwokat w Departamencie Prawnym. Od 2017 roku związana z Russell Bedford Dmowski i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka Sp.k. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej na rzecz przedsiębiorców w zakresie łączenia, podziału i przekształcenia spółek oraz w zakresie prawa upadłościowego, prawa restrukturyzacyjnego i prawa rynku kapitałowego. Prowadzi bieżącą obsługę spółek prawa handlowego, w tym sporządza dokumentację korporacyjną, zarówno w języku polskim, jak i w angielskim. Reprezentuje również klientów przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego.

 

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Ministerstwo Sprawiedliwości chce utworzyć Sąd Ochrony Wolności Słowa - Russell Bedford https://t.co/W6ffkXdBOu
RB__Poland Nowe prawo zamówień publicznych – najważniejsze zmiany - Russell Bedford https://t.co/s7GH7V8PSw
RB__Poland Rozszerzenie elementów w lokalnej dokumentacji oraz aktualizacja TPR, czyli kolejne zmiany w cenach transferowych -… https://t.co/2VJMk0zRDg
RB__Poland Nowelizacja ustawy o własności lokali - dłużnicy stracą dach nad głową - Russell Bedford https://t.co/Wh3Gngc88v