środa, 27 listopad 2019 13:44

Sprawdź co może Cię czekać od 1 grudnia 2019 r. za brak aktualizacji wpisów w KRS dotyczących przedmiotu działalności

Nowelizacja ustawy o krajowym rejestrze sądowym, która weszła w życie 1 grudnia 2014 roku, nałożyła na podmioty wpisane w tym rejestrze obowiązek dostosowania ujawnionych w nim pozycji przedmiotu działalności poprzez wskazanie nie więcej niż dziesięciu pozycji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w tym wskazanie jednego przedmiotu działalności na poziomie podklasy o charakterze przeważającym, z tym że w przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji przedmiot działalności i przedmiot przeważającej działalności należy określić dla oddziału. 

Zgodnie z wyżej powołaną nowelizacją podmioty te mają obowiązek zgłosić zmianę w zakresie przedmiotu działalności przy pierwszym wniosku o zmianę danych w KRS, nie później jednak niż w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie nowelizacji. Oznacza to, że z dniem 1 grudnia 2019 r., a więc w najbliższym czasie, sądy rejestrowe będą mogły skorzystać z postępowania przymuszającego względem podmiotów, które nie sprostały temu wymogowi.

Instrumentem, który przewiduje ustawa o krajowym rejestrze sądowym, mającym na celu egzekwowanie od przedsiębiorców przez sądy rejestrowe wspomnianej aktualizacji, jest postępowanie przymuszające

Uzasadnienie do nowelizacji

Przed nowelizacją przedsiębiorcy dokonując rejestracji podmiotu w KRS, często wskazywali rozszerzony zakres przedmiotu działalności, który jednak nie miał odzwierciedlenia w rzeczywistości. Było to rozwiązanie praktyczne, które ograniczało formalizm oraz koszty w przypadku gdy dany przedsiębiorca faktycznie zmienił lub rozszerzył przedmiot prowadzonej działalności. Dodatkowo przedsiębiorcy oferujący sprzedaż tzw. „gotowych spółek”, określając ich przedmiot działalności podczas rejestracji, sztucznie go rozszerzali. Zabieg taki miał na celu możliwość oferowania takich spółek jak najszerszemu gronu potencjalnych klientów. 

Zgodnie z zasadą wiarygodności informacji zawartych w KRS informacje ujawnione w rejestrze objęte są domniemaniem prawdziwości. W związku z czym informacje te powinny odzwierciedlać stan rzeczywisty. Ustawodawca m.in. ograniczając liczbę ujawnionych w KRS pozycji PKD daje wyraz powyższej zasadzie. Nie oznacza to, że przedsiębiorcy w umowie lub w statucie nie będą mogli przyjąć szerszego zakresu prowadzonej działalności. Co więcej jeżeli przedmiot działalności wynika z umowy spółki, aktu założycielskiego lub statutu, zgłoszenie nie wymaga ich zmiany. 

Sankcje od 1 grudnia 2019 r.

Instrumentem, który przewiduje ustawa o krajowym rejestrze sądowym, mającym na celu egzekwowanie od przedsiębiorców przez sądy rejestrowe wspomnianej aktualizacji, jest postępowanie przymuszające. Zgodnie z art. 24 tej ustawy w przypadku stwierdzenia, że wniosek o wpis do Rejestru lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia - wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin. Wezwanie w postępowaniu przymuszającym, sąd dokonuje pod rygorem zastosowania grzywny. W przypadku niewykonania obowiązków w terminie sąd rejestrowy nakłada w postanowieniu grzywnę. Wysokość grzywny nałożonej w jednym postanowieniu nie może przewyższać 15 000 zł chyba, że dwukrotne wymierzenie grzywny okazało się nieskuteczne, wówczas trzecie postanowienie oraz kolejne może nakładać grzywnę, która przekracza 15 000 zł. Niemniej jednak łączna suma nałożonych grzywien w jednej sprawie nie może przewyższać 1 000 000 zł. 

Grzywna może zostać nałożona na osoby obowiązane tj.: mających prawo reprezentacji wspólników spółki jawnej, komplementariuszy spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej, partnerów spółki partnerskiej, członków zarządu spółki z o.o. i spółki akcyjnej, jak również - na dyrektora przedsiębiorstwa państwowego, czy dyrektora instytutu badawczego. 

Warto podkreślić, że grzywna ma charakter przymuszający, a nie penalny, w związku z czym po spełnieniu ciążącego obowiązku nieopłacona grzywna ulega umorzeniu. 

Co prawda dostosowanie informacji o przedmiocie działalności w KRS powinno nastąpić wraz z pierwszym wnioskiem o zmianie danych w KRS, jednak może się zdarzyć, że sąd rejestrowy nie wezwie przedsiębiorcy do dokonania również takiej zmiany. Działo się tak w stosunku do przedsiębiorców, którzy składali do sądów rejestrowych wyłącznie prawidłowe formularze i przez to nie byli wzywani do uzupełnienia braków. 5-letni okres przejściowy wkrótce dobiegnie końca, dlatego w przypadku przedsiębiorców, którzy nie dokonali jeszcze aktualizacji przedmiotu działalności w KRS ważnym jest by niezwłocznie złożyli stosowny formularz uwzględniający zmiany wprowadzone nowelizacją. 

Autor: Ernest Bucior, radca prawny Russell Bedford Poland

Masz pytanie z zakresu rachunkowości?

grzegorz blaszkowski

Audyt i usługi poświadczające

Grzegorz Błaszkowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: grzegorz.blaszkowskii@russellbedford.pl

grazyna zaremba1

Outsourcing księgowości

Grażyna Zaremba

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: grazyna.zaremba@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Tarcza 4.0 – uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne i inne rozwiązania trafiają pod obrady Senatu   - Russell… https://t.co/nvSfolgLXT
RB__Poland Aresztowanie tymczasowe w projekcie Tarczy 4.0. narusza podstawowe gwarancje procesowe - Russell Bedford https://t.co/tATfTijGxB
RB__Poland Problematyczna kwestia opodatkowania wsparcia uzyskanego z tarczy finansowej - Russell Bedford https://t.co/VqtnR6nVkz