niedziela, 05 maj 2019 21:40

Nowy system kas fiskalnych – zmiany od 1 maja 2019 

Photo by Blake Wisz on Unsplash Photo by Blake Wisz on Unsplash

Nowelizacja prawa o kasach fiskalnych wprowadza nowe zasady dotyczące ulg na zakup kasy, jak też kary między innymi za niedopełnienie obowiązkowego przeglądu technicznego.

Wprowadzenie ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, podpisana przez Prezydent RP 03.04.br., to konsekwencja postępującej cyfryzacji systemu fiskalnego, jak też jeden z punktów w walce Rządu z luką vatowską. Zautomatyzowane kasy mają być połączone z Centralnym Repozytorium Kas, zarządzanym przez Szefa KAS. Elektroniczny obraz paragonu da wgląd na wysokość obrotu i kwot podatku należnego, stawki VAT, rodzaj towaru/usługi, a także czas i miejsce wystawienia dokumentu sprzedaży. Dane nabywcy mają być zawsze anonimowe. Wśród zalet nowego rozwiązania wymienia się usprawnienie płatności bezgotówkowych, także tych dokonywanych elektronicznym pieniądzem. 

Z jakimi zmianami w praktyce przyjdzie się zmierzyć przedsiębiorcom?

Harmonogram wprowadzania kas online

Ustawodawca zakłada ewolucyjną drogę do korzystania z nowego systemu kas. Nowy rodzaj kas, to jest kasy on-line, będzie obowiązkowy dla kilku branż, które stopniowo będą musiały wycofywać kasy z kopią papierową oraz kasy z elektronicznym zapisem kopii. Obowiązek będą mieli:

 • od 01.01.2020 roku

  a) warsztaty samochodowe, świadczące usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

  b) stacje prowadzące sprzedaż benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

 • od 01.07.2020 roku

  a) hotele, pensjonaty, gastronomia – punkty świadczące usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz oferujące usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,

  b) punkty prowadzące sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

 • od 01.01.2021 roku

  a) fryzjerzy, 

  b) kosmetyczki,

  c) lekarze, 

  d) prawnicy, 

  e) budowlańcy, 

  f) siłownie – punkty związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Ulga na kasę fiskalną – zasady przyznawania 

Podatnicy zobowiązani do wprowadzenia nowego systemu będą mieli prawo do ulgi w związku z zakupem kas elektronicznych, przy czym ulga dotycząca zakupu starych kas, zakupionych przed 01.05.2019, nie przepadnie, nawet w przypadku gdy zmienią kasę przed upływem 3 lat od zakupienia starej kasy – w myśl dotychczas obowiązującej ustawy użytkowanie kasy przez minimum 3 lata było warunkiem niezbędnym do utrzymania ulgi, bez konieczności jej zwrotu. 

Do zwrotu lub odliczenia wydanej na zakup kasy kwoty podatnik VAT musi dokonać fiskalizacji kasy nie później niż w dniu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas online

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, stwierdza, że podatnicy, u których: 

1) powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online,

2) nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży, ale którzy dobrowolnie rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących on-line, jeżeli dotychczas nie używali oni kas rejestrujących (ani starego ani nowego typu) do prowadzenia ewidencji sprzedaży.

– mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł, a w przypadku gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, mają prawo do zwrotu ich różnicy na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji. 

Przy czym podatnicy zwracają uwagę na to, że kwot zwrotu będzie stanowiła niewielki ułamek kosztu kasy on-line, który zaczyna się od 1200 zł.

Do zwrotu lub odliczenia wydanej na zakup kasy kwoty podatnik VAT musi dokonać fiskalizacji kasy nie później niż w dniu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas online; rozpocząć prowadzenie ewidencji sprzedaży przy użyciu zakupionych kas online; posiadać fakturę na zakup kasy online oraz dowód zapłaty całej należności za tę kasę. Odliczenia dokonuje w deklaracji VAT. 

W przypadku podatnikówzwolnionych z VAT, zwrot następuje na wniosekskładany do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Podatnicy muszą zwrócić odliczone lub zwrócone im kwoty wydane na zakup kas rejestrujących, jeśli w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży zakończą działalność gospodarczą lub nie poddadzą kas rejestrujących w terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7a pkt 4 obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis.

Sankcje za niedopełnienie obowiązków związanych ze stosowaniem kas

Przegląd techniczny ma być obowiązkowo wykonany przez właściwy podmiot prowadzący serwis kas rejestrujących. Wykonanie tego obowiązku stwierdza się na podstawie wpisu wyniku przeglądu technicznego w książce kasy. Kasa ma zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych z kasy rejestrującej na zewnętrzne nośniki danych oraz umożliwiać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas. Pamięć fiskalna kasy dostaje unikatowy numer, nadawany przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

W przypadku gdy podatnik nie podda kasy rejestrującej obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis, naczelnik urzędu skarbowego nakłada na niego karę pieniężną w wysokości 300 zł. 

Autor:

Katarzyna Kołbuś - Redaktor prowadząca RB Magazine. Od ponad 10 lat związana z prasą branżową, m.in. Gazetą Finansową i portalem ipip.com.pl, który poświęcony jest finansom, podatkom, prawu, polityce i gospodarce. Ukończyła filologię polską na UMCS oraz językową redakcję tekstu na Uniwersytecie Warszawskim 

Masz pytanie z zakresu rachunkowości?

grzegorz blaszkowski

Audyt i usługi poświadczające

Grzegorz Błaszkowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: grzegorz.blaszkowskii@russellbedford.pl

grazyna zaremba1

Outsourcing księgowości

Grażyna Zaremba

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: grazyna.zaremba@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Zbliża się termin wymiany kas rejestrujących starego typu na kasy online. Ogólne zasady odliczania ulgi za zakup -… https://t.co/pT9zFUnEqe
6hreply
RB__Poland CIT dla spółek komandytowych od 2021 roku przesądzony  - Russell Bedford https://t.co/aazlulm5Fq
12hreply
RB__Poland Przedłużenie terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowany podatek… https://t.co/p4nsgNrEmE
RB__Poland System Informacji Finansowej ma przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - Russell Bedford https://t.co/pQWSlUtQJf