czwartek, 30 styczeń 2020 22:28

Dyrektywa 2019/2121, czyli nowa droga do transgranicznej mobilności spółek państw członkowskich UE

Dotychczas wielokrotnie podnoszono na forum unijnym, że brak ram prawnych dotyczących transgranicznych przekształceń i podziałów prowadzi do fragmentacji rozwiązań prawnych i niepewności prawnej, które tworzą bariery w korzystaniu ze swobody przedsiębiorczości. Jednym z głównych postulatów unijnych przedsiębiorców było stworzenie wyraźnej regulacji dotyczącej transgranicznego przeniesienia siedziby statutowej spółki, połączonej z jej transgranicznym przekształceniem oraz transgranicznego podziału spółki.

Dyrektywa 2019/2121 (dalej Dyrektywa), zmieniająca dyrektywę (UE) 2017/1132, opublikowana 12 grudnia 2019 roku, określa kompleksowe procedury przekształceń i podziałów transgranicznych oraz reguluje dodatkowe zasady dotyczące transgranicznych połączeń spółek z ograniczoną odpowiedzialnością mających siedzibę w państwach członkowskich. Zakresem dyrektywy nie został objęty podział transgraniczne polegający na przeniesienie aktywów i pasywów na co najmniej jedną istniejącą spółkę.

Dyrektywa 2019/2121 zmienia dyrektywę 2017/1132 w odniesieniu do zaświadczeń potwierdzających dopuszczalność operacji, wprowadzając cyfrowe narzędzia i procesy w celu zapewnienia procedur składania wniosków w trybie online oraz przekazywania wszelkich informacji i dokumentów

Dyrektywa wprowadza nową koncepcję transformacji transgranicznych. Przekształcenie transgraniczne to operacja, w ramach której spółka, bez likwidowania i rozwiązywania, przekształca swoją formę prawną państwa wyjściowego w formę prawną państwa przyjmującego, do którego zamierza się przenieść (tj. docelowym państwie członkowskim) i przenieść przynajmniej swoją statutową siedzibę do docelowego państwa przyjmującego, zachowując jednocześnie osobowość prawną.

Ponadto Dyrektywa ma na celu wprowadzenie silniejszej ochrony wierzycieli i wspólników mniejszościowych oraz znaczne uproszczenie wszystkich operacji transgranicznych. Aby zapewnić skuteczną kontrolę operacji transgranicznych, właściwe organy państw członkowskich spółki lub spółek prowadzących operację transgraniczną powinny być uprawnione do wydania zaświadczenia potwierdzającego dopuszczalność przekształcenia, połączenia lub podziału (zwanego dalej „zaświadczeniem potwierdzającym dopuszczalność operacji”).

Dyrektywa 2019/2121 zmienia dyrektywę 2017/1132 w odniesieniu do zaświadczeń potwierdzających dopuszczalność operacji, wprowadzając cyfrowe narzędzia i procesy w celu zapewnienia procedur składania wniosków w trybie online oraz przekazywania wszelkich informacji i dokumentów.

W celu ochrony wszystkich zainteresowanych stron operacji transgranicznej (wspólników, wierzycieli, pracowników) Dyrektywa przewiduje obowiązek sporządzenia i udostępnienia projektu planu dla danej operacji transgranicznej. Oprócz określonych wymogów zwartych w dyrektywie 2017/1132, plan operacji transgranicznej powinien zawierać dodatkowo wszelkie informacje dotyczące szczegółów oferty wynagrodzenia pieniężnego dla wychodzących ze spółki wspólników oraz wszelkich zabezpieczeń oferowanych wierzycielom, a w szczególności takich jak gwarancje lub zastawy.

Podmiot przeprowadzający operację transgraniczną jest zobowiązany do przygotowania i udostępnienia dla pracowników i wspólników sprawozdania wyjaśniającego i uzasadniającego aspekty prawne i ekonomiczne operacji transgranicznej oraz wyjaśniającego skutki operacji transgranicznej. Pracownicy, osobiście lub przez swoich przedstawicieli, powinni mieć możliwość wyrażenia swojej opinii, która w momencie jej wyrażenie zostaje dołączona do sprawozdania.

Biorąc pod uwagę złożoność przekształceń, połączeń i podziałów transgranicznych (zwanych dalej łącznie „operacjami transgranicznymi”) interesy osób, których operacja transgraniczna będzie dotyczyła, Dyrektywa tworzy ramy, których zakres musi zostać uwzględniony przez państwa członkowskie na poziomie krajowym. W tym celu właściwe organy zaangażowanych państw członkowskich powinny zapewnić warunki w ramach których, decyzja o operacji transgranicznej powinna zostać podjęta w sposób sprawiedliwy, obiektywny i niedyskryminujący na podstawie wszystkich istotnych elementów wymaganych na mocy prawa unijnego i krajowego.

Przewidziane są również pewne wyjątki od stosowania Dyrektywy. Przykładowo nie ma ona zastosowania do spółek w likwidacji, w których rozpoczęto podział majątku. Państwa członkowskie mają możliwość dodatkowego wyłączenia spółek objętych innymi postępowaniami likwidacyjnymi. Państwa członkowskie mają również możliwość zdecydowania o niestosowaniu Dyrektywy do spółek objętych postępowaniem upadłościowym, zgodnie z definicją zawartą w prawie krajowym lub do ram restrukturyzacji zapobiegawczej, niezależnie od tego, czy takie postępowanie wchodzi w skład krajowych ram prawnych dotyczących niewypłacalności, czy też jest uregulowane poza tymi ramami.

Dyrektywa 2019/2121 weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Państwa członkowskie mają obowiązek jej transpozycji do ich krajowego porządku prawnego do dnia 31 stycznia 2023 r.

Autor: Ernest Bucior, radca prawny Russell Bedford Poland

 

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Konkurs na najlepszą pracę w zakresie komunikacji strategicznej - Russell Bedford https://t.co/cC0qwQgmZS
RB__Poland Sprawdź, czy będziesz mógł skorzystać z estońskiego CIT-u - Russell Bedford https://t.co/OX7xDiLWD4
RB__Poland VAT na czasopisma specjalistyczne zostaje na poziomie 8% - Russell Bedford https://t.co/wKWLZbkdqR
RB__Poland Od 24 lipca br. obowiązywać będą wyższe opłaty za decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. - Russell… https://t.co/LUwuVEeYZC