czwartek, 10 październik 2019 20:21

Nowelizacja kodeksu podstępowania karnego - doręczenie pocztowe a pełnomocnictwo pocztowe

Dnia 5 października br. w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1694) w życie weszły przepisy dotyczące doręczeń pocztowych w sprawach karnych.

Korespondencja w sprawach karnych, z uwagi na swoją specyfikę oraz szczególny charakter, chroniona jest poprzez ustalenie konkretnych okoliczności w jakich osoba trzecia uprawniona jest do jej odbioru za osobę będącą bezpośrednim jej adresatem. Nowe brzmienie art. 133 § 2a oraz dodane § 2b oraz 2c wskazuje sposób w jaki należy postąpić w przypadku, w którym adresat korespondencji w sprawach karnych nie ma możliwości osobistego jej odbioru z powodu stanu zdrowia. 

Przedmiotowe zmiany zdają się być mocno rygorystyczne i niezbyt korzystne dla osób starszych, których stan zdrowia często utrudnia podejmowanie codziennych czynności

Przepis art. 133 § 2a kodeksu postępowania karnego dzieli adresatów pism karnych na obrońców albo pełnomocników będących adwokatami lub radcami prawnymi oraz na osoby, których stan zdrowia uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia osobisty odbiór korespondencji w placówce pocztowej. W obu tych przypadkach korespondencję taką może odebrać inna osoba upoważniona na podstawie pełnomocnictwa pocztowego do odbioru przesyłek pocztowych. 

Zastrzeżenie, co do osób innych niż pełnomocnicy profesjonalni zawiera art. 133 § 2b kodeksu postępowania karnego, który wskazuje jednoznacznie, że stwierdzenie stanu zdrowia osoby, która ma zamiar udzielić pełnomocnictwa pocztowego, a który to stan uniemożliwia lub utrudnia osobisty odbiór korespondencji, odzwierciedla wydane zaświadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Zaświadczenie o stanie zdrowia wydaje się na wniosek osoby, której sytuacja dotyczy, lub osoby upoważnionej na podstawie pełnomocnictwa pocztowego. Dokument wystawiany jest na czas określony bądź bezterminowo. Ponadto czynności związane z wydaniem takiego zaświadczenia na wniosek oraz związane z samym zaświadczeniem są nieodpłatne. 

Zgodnie z brzmieniem nowego art. 133 § 2c kodeksu postępowania karnego Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia określi tryb, formę oraz wzór zaświadczeń, które wydawane mają być jedynie w formie papierowej. 

Zgodnie z powyższym w dniu wejścia w życie nowych przepisów kodeksu postępowania karnego, tj. dnia 5 października b.r., weszły również w życie przepisy wykonawcze w postaci rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości (Dz. U. 2019 r., poz. 1893). 

Niniejsze rozporządzenie wskazać ma lekarzom jak powinien wyglądać dokument zaświadczenia określający stan zdrowia. W świetle przepisów art. 133 kodeksu postępowania karnego oraz przedmiotowego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości wystawienie samego pełnomocnictwa pocztowego przez osobę, której stan zdrowia uniemożliwia bądź w znacznym stopniu utrudnia osobisty odbiór korespondencji, nie będzie wystarczające. Niezbędnym bowiem będzie udanie się do lekarza, który po osobistym przeprowadzeniu badań takiej osobie, bądź po zapoznaniu się z jej dokumentacją medyczną – wedle wyboru lekarza, wystawi takie zaświadczenie, które stanowić ma wzmocnienie dla pełnomocnictwa, a mimo to pracownik poczty i tak może odmówić wydania przesyłki. 

Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem, zaświadczenia wystawiane będą jedynie w formie papierowej, nie został bowiem jeszcze opracowany system informatyczny, który pozwoliłby na przesyłanie zaświadczeń bezpośrednio do urzędu pocztowego. 

Podsumowując powyższe, wskazać należy, że każdy, kogo stan zdrowia nie pozwala na osobisty odbiór pisma w sprawie karnej z placówki pocztowej, może upoważnić osobę trzecią na podstawie pełnomocnictwa pocztowego do odbioru takiej korespondencji, z jednym zastrzeżeniem, że najpierw uda się do lekarza i uzyska zaświadczenie określające jego stan zdrowia, który uzasadniałby zlecenie odbioru korespondencji przez pełnomocnika

Przedmiotowe zmiany zdają się być mocno rygorystyczne i niezbyt korzystne dla osób starszych, których stan zdrowia często utrudnia podejmowanie codziennych czynności. Uzależnienie udzielenia pełnomocnictwa pocztowego od pozyskania zaświadczenia od lekarza wcale nie stanowi ułatwienia w świetle niniejszej zmiany. 

W konsekwencji osoba, której stan zdrowia uniemożliwia bądź utrudnia osobisty odbiór korespondencji z placówki pocztowej i tak zmuszona jest do pewnej aktywności jaką jest w tym wypadku zamiast wizyta w placówce pocztowej, wizyta u lekarza po przedmiotowe zaświadczenie, pozyskiwane po to, by nie musieć stawić się w placówce pocztowej.

Autor:  Nikol Małaszewska-Dąbrowska

Manager w Departamencie Prawnym. Od 2011 roku zajmuje się doradztwem dla wiodących firm z różnych sektorów gospodarki. Wieloletni praktyk, posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu kompleksowych projektów z zakresu prawa krajowego i międzynarodowego.  Uczestniczy w przeglądach prawnych i podatkowych prowadzonych pod kątem identyfikacji ryzyka. Jest także autorem licznych artykułów o tematyce podatkowej, publikowanych w prasie branżowej.

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Feedforward zamiast feedbacku – jak zwiększyć efektywność organizacji - Russell Bedford https://t.co/UYkn6qWxBx
4hreply
RB__Poland RB Magazine numer 66 - zapraszamy do pobierania za darmo https://t.co/6vybR1p617 https://t.co/8Pt3AgJ8k7
RB__Poland Russell Bedford kontynuuje ekspansję w Afryce - Russell Bedford https://t.co/gdO2jpjBLV
RB__Poland Podwyższenie kapitału zakładowego z innych kapitałów spółki jest dochodem z udziału w jej zyskach (PIT) - Russell B… https://t.co/xDu3ObSmI3