Wniesienie skargi do sądu na decyzję wymiarową czy wniesienie od wydanego wyroku skargi kasacyjnej nie stanowi zagadnienia prejudycjalnego w postępowaniu w sprawie orzeczenia o odpowiedzialności osoby trzeciej za zaległości podatkowe wynikające z tej decyzji wymiarowej. Wolą ustawodawcy było prowadzenie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich na podstawie decyzji wymiarowej, która jest ostateczna w administracyjnym toku instancji, a nie na podstawie decyzji, której legalność potwierdzona została prawomocnym wyrokiem sądu administracyjnego.

Dział: Zmiany w prawie
poniedziałek, 15 marzec 2021 08:22

Dematerializacja akcji – nowe obowiązki spółek

Od 1 marca 2021 r. weszła w życia nowelizacja kodeksu spółek handlowych, która odsyła do lamusa akcje w formie papierowej i na ich miejsce wprowadza e-rejestr akcji dla spółek niebędących spółką publiczną.

Dział: Zmiany w prawie

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu 16 września 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt o  zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw zmieniających, mający na celu uszczelnienie systemu podatkowego poprzez m.in. objęcie zakresem podmiotowym ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej spółek komandytowych oraz spółek jawnych spełniających stosowne kryteria.

Ministerstwo Aktywów Państwowych postawiło sobie za zadanie przygotowanie nowelizacji obejmującej wprowadzenie do Kodeksu spółek handlowych regulacji dotyczących tzw. prawa holdingowego odnoszącego się do wzajemnych relacji pomiędzy spółką dominującą i spółką lub spółkami zależnymi.

Dział: Zmiany w prawie

Po konsultacjach społecznych wprowadzono zmiany w projekcie estońskiego CIT-u. Jedną z dobrych wiadomości jest to, że przedsiębiorcy przeznaczający środki na rozwój działalności będą mogli nie płacić podatku.

Wrocławski sąd okręgowy podkreślił, iż brak wyrażenia stosownej zgody w postaci uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy nie ma wpływu na ważność czynności prawnej dokonanej z osobami bliskimi osób wskazanych w art. 15 kodeksu spółek handlowych. 

Dział: Zmiany w prawie
piątek, 07 sierpień 2020 06:50

Nowe prawo holdingowe w fazie konsultacji

Komisja ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych opracowała projekt zmian w Kodeksie spółek handlowych oraz niektórych innych ustawach. W środę rozpoczęły się konsultacje społeczne proponowanych przepisów.

Dział: Zmiany w prawie

Przepisy kodeksu spółek handlowych plan połączenia powinien być zgłoszony do sądu rejestrowego łączących się spółek, wraz z określonym z wnioskiem. W praktyce, na kanwie problematyki związanej z obowiązkami rejestracyjnymi planu połączenia spółek osobowych, rodzi się wątpliwość czy plan taki podlega również obowiązkowej publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Zakres prokury bez wątpienia obejmuje zarówno wszystkie czynności sądowe (m.in. reprezentację spółki w toku postępowań sądowych), jak i pozasądowe (m.in. zawieranie umów). Zakres ten wedle decyzji przedsiębiorcy udzielającego upoważnienia można ograniczyć w treści pełnomocnictwa. Jednakże, co do zasady nie ma możliwości ograniczenia prokury ze skutkiem względem osób trzecich. Prokurent zatem nie ponosi żadnej odpowiedzialności tak długo, jak długo reprezentuje spółkę w zgodzie z treścią prokury i ewentualnie udzielonych pełnomocnictw.

Dział: Zmiany w prawie

Niezaspokojone wierzytelności spółek jawnych (będących pierwotnymi wierzycielami), na skutek utraty przez takie spółki bytu prawnego, nie wygasają, lecz wchodzą do majątków wspólników, którzy mogą tymi wierzytelnościami rozporządzać. Stanowisko to potwierdza wyrok Sądu Najwyższego.

Strona 1 z 8

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland 01.07. – kolejna data wdrożenia elektronicznego systemu KRS - Russell Bedford https://t.co/SPTIrrGa2w
RB__Poland Zapotrzebowanie na specjalistów do spraw prawnych wzrosło w 2020 roku - Russell Bedford https://t.co/YF0Yq7ejVo
RB__Poland Dopuszczalność zatrudnienia członka zarządu na etacie - Russell Bedford https://t.co/IKNwxDHJCD
RB__Poland Projekt ustawy o fundacji rodzinnej w konsultacjach - Russell Bedford https://t.co/h1zruQaipT