poniedziałek, 25 czerwiec 2018 08:15

Zmiany w VAT jednak dopiero od lipca 2015

14 stycznia 2015 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej zwany: Projektem zmiany ustawy o VAT). Po I czytaniu Projektu zmiany ustawy o VAT, które odbyło się 4 lutego 2015 r., został on skierowany do Komisji Finansów Publicznych, która 5 lutego 2015 r. wydała sprawozdanie w sprawie Projektu zmiany ustawy o VAT. Poniżej zostaną przedstawione najważniejsze zmiany, które docelowo mają wejść dnia 1 lipca 2015 r.

 

Docelowo mają nastąpić także zmiany dotyczące kaucji gwarancyjnej (stanowi ona zabezpieczenie zapłaty podatku w związku z dokonywaniem dostaw towarów, o których mowa w załączniku nr 13 ustawy o VAT; podmiot dokonujący dostaw tych towarów może ją złożyć w urzędzie skarbowym pod warunkiem, że nie posiada zaległości podatkowych).

W obecnym kształcie wprowadza on dość istotne zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, dalej zwana: ustawą o VAT), dotyczące tzw. odwrotnego obciążenia (jest to sytuacja, gdy obowiązek rozliczenia podatku od towarów i usług spoczywa nie na dostawcy, lecz na nabywcy), informacji podsumowujących, czy też ulgi za złe długi.

Według Projektu zmiany ustawy o VAT, odwrotnym obciążeniem mają zostać dodatkowo objęte (poprzez wprowadzenie pozycji 21a, 22a – 22c oraz 28a – 28d do załącznika nr 11 do ustawy o VAT):

 • arkusze żeberkowane ze stali niestopowej, oznaczone symbolem PKWiU (skrót od: Polska klasyfikacja wyrobów i usług) – 24.33.20.0 (proponowana pozycja 21a),
 • złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie złoto o próbie 0,325 lub większej, z wyłączeniem złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy o VAT, z zastrzeżeniem pozycji 22b, symbol PKWiU: ex 24.41.20.0 (proponowana pozycja 22a),
 • złoto inwestycyjne w rozumieniu art. 121 ustawy o VAT, bez względu na symbol PKWiU (proponowana pozycja 22b),
 • metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto o próbie 0,325 lub większej, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu, symbol PKWiU: ex 24.41.50.0 (proponowana pozycja 22c),
 • przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, takie jak: laptopy i notebooki, komputery kieszonkowe i podobne – wyłącznie komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy, symbol PKWiU: ex 26.20.11.0 (proponowana pozycja 28a),
 • telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony, symbol PKWiU: ex 26.30.22.0 (proponowana pozycja 28b),
 • konsole do gier wideo (stosowane z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów, symbol PKWiU: ex 26.40.60.0 (proponowana pozycja 28c),
 • biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota o próbie 0,325 lub większej, tj. niewykończone lub też niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym, symbol PKWiU: ex 32.12.13.0 (proponowana pozycja 28d).

Lecz to nie koniec zmian dotyczących odwrotnego obciążenia. Według Projektu zmiany ustawy o VAT ma ono być stosowane, gdy nabywcą będzie podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Dodatkowo, nie będzie ono stosowane, jeżeli łączna wartość towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, nie przekroczy kwoty 20.000 zł (ale będzie to dotyczyć jedynie towarów wymienionych w pozycjach 28a – 28c załącznika nr 11 ustawy o VAT, czyli m. in. telefonów komórkowych, laptopów, czy konsol).

Za jednolitą gospodarczo transakcję będzie uznana transakcja obejmująca umowę, „w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do ustawy, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy.”1. Za jednolitą gospodarczo transakcję będzie również uznawana transakcja obejmująca „więcej niż jedną umowę, o której mowa w ust. 1d, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie towarami wymienionymi w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do ustawy.”

Dodatkowo, według Projektu zmiany ustawy o VAT, sprzedawcy będą zobowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych dostawach towarów oraz świadczonych usługach objętych odwrotnym obciążeniem (według Projektu zmiany ustawy o VAT, będą one zwane „informacjami podsumowującymi w obrocie krajowym”). Według mającego być dodanym art. 101a ust. 3, informacja podsumowująca w obrocie krajowym powinna zawierać następujące dane:

 • „nazwę lub imię i nazwisko podatnika składającego informację podsumowującą w obrocie krajowym oraz jego numer identyfikacji podatkowej;
 • nazwę lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika nabywającego towary lub usługi;
 • łączną wartość dostaw towarów oraz świadczonych usług, dla których podatnikiem jest nabywca, w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 – w odniesieniu do poszczególnych nabywców.”

Kolejna zmiana będzie dotyczyć tzw. ulgi za złe długi. W przypadku, gdy dłużnik w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 150. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, zostanie wyłączony dla tego dłużnika obowiązek korekty podatku naliczonego.

Zmianie ulegnie również zakres towarów, które są objęte odpowiedzialnością solidarną podatnika i podmiotu dokonującego dostawy, tzn. towarów wymienionych w załączniku nr 13 ustawy o VAT. Dokonana zostanie zmiana w pozycji 12 załącznika nr 13 ustawy o VAT i będzie obejmować:

 • „Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie złoto o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych”, symbol PKWiU: ex 24.41.20.0.

Ponadto do załącznika nr 13 ustawy o VAT, dodane zostaną pozycje nr 13 – 17:

 • „Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku”, symbol PKWiU: 24.41.10.0,
 • „Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku”, symbol PKWiU: 24.41.30.0,
 • „Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu”, symbol PKWiU: ex 24.41.40.0,
 • „Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu”, symbol PKWiU: ex 24.41.50.0 oraz
 • „Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych, ze srebra i z platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym”, symbol PKWiU: ex 32.12.13.0.

Docelowo mają nastąpić także zmiany dotyczące kaucji gwarancyjnej (stanowi ona zabezpieczenie zapłaty podatku w związku z dokonywaniem dostaw towarów, o których mowa w załączniku nr 13 ustawy o VAT; podmiot dokonujący dostaw tych towarów może ją złożyć w urzędzie skarbowym pod warunkiem, że nie posiada zaległości podatkowych). Zmiany, które zajdą w kaucji gwarancyjnej, byłyby same w sobie tematem na odrębny artykuł, dlatego w tym miejscu warto wspomnieć jedynie o zmianie jej wysokości. Zgodnie z Projektem zmiany ustawy o VAT, wysokość kaucji gwarancyjnej powinna odpowiadać co najmniej 1/5 kwoty podatku należnego od przewidywanej przez podmiot, o którym mowa powyżej, w danym miesiącu wartości sprzedaży towarów, o których mowa w załączniku nr 13 ustawy o VAT, jednakże kaucja nie może być niższa niż:

 • 200.000 zł, w przypadku dostawy towarów wymienionych w pozycjach 1-9 oraz 12-17 załącznika nr 13 ustawy o VAT,
 • 1.000.000 zł, w przypadku dostawy towarów wymienionych w pozycjach 10 i 11 załącznika nr 13 ustawy o VAT.

Powyżej zostały przedstawione najważniejsze zmiany ustawy o VAT, które, zgodnie z planem mają wejść w życie dnia 1 lipca 2015 r.

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Konkurs na najlepszą pracę w zakresie komunikacji strategicznej - Russell Bedford https://t.co/cC0qwQgmZS
RB__Poland Sprawdź, czy będziesz mógł skorzystać z estońskiego CIT-u - Russell Bedford https://t.co/OX7xDiLWD4
RB__Poland VAT na czasopisma specjalistyczne zostaje na poziomie 8% - Russell Bedford https://t.co/wKWLZbkdqR
RB__Poland Od 24 lipca br. obowiązywać będą wyższe opłaty za decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. - Russell… https://t.co/LUwuVEeYZC