piątek, 22 czerwiec 2018 13:35

Odsprzedaż energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych. Rozliczanie kosztów dodatkowych i refakturowanie po 1 stycznia 2014 r.

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która weszła w życie 1 stycznia 2014 r., wprowadziła istotne zmiany w zakresie kosztów dodatkowych, mających niebagatelny wpływ na sposób ustalanie podstawy opodatkowania. Modyfikacje dotknęły również refakturowania.

 

Koszty dodatkowe

Dla wyświadczenia czynności podstawowych często w obrocie konieczne są usługi pomocnicze, tak jak na przykład transport pełniący funkcję służebną względem sprzedaży określonego towaru. W przypadku wystąpienia takiego świadczenia kompleksowego należy ustalić dla niego jedną podstawę opodatkowania.

W znowelizowanej ustawie o VAT ustawodawca doprecyzował, jakie koszty należy uznać za koszty dodatkowe. Zgodnie z art. 29a ust. 6 pkt 2 do kosztów dodatkowych zaliczamy wydatki, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy. Koszty dodatkowe powinny być wliczane do podstawy opodatkowania właściwej dla czynności podstawowej i to w dodatku niezależnie od tego, czy są one rozliczane między stronami stosunku podstawowego łącznie bądź odrębnie z czynnością podstawową.

Przykład 1:

Spółka ABC prowadzi sprzedaż wysyłkową książek i obciąża klienta kosztami opakowania towaru. Koszty opakowania powinny być doliczone do podstawy opodatkowania podstawowej czynności (sprzedaż książki) i łącznie z nią opodatkowane według stawki podatkowej właściwej dla czynności podstawowej.

Przykład 2:

Spółka XYZ prowadzi sprzedaż wysyłkową różnych artykułów, m.in. książek, płyt, gier komputerowych. Poszczególne towary są objęte różnymi stawkami VAT. Koszty dodatkowe powinny być doliczone do ceny towarów i opodatkowane jako łączny obrót. W sytuacji, gdy w jednej przesyłce znajdą się towary opodatkowane różnymi stawkami, a cena transportu bądź opakowania będzie dla nich wspólna, wówczas koszty dodatkowe należy doliczyć w sposób proporcjonalny do ceny sprzedaży poszczególnych towarów.

Pojawia się pytanie, czy podobnie można potraktować odsprzedaż energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych, aby stanowiły koszty dodatkowe względem usługi głównej – najmu. Jak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 sierpnia 2012 r. (nr IPPP1/443-424/12-2/AS): usługa najmu lokalu jest usługą złożoną - przedmiotem świadczenia na rzecz najemców, jest usługa główna, tj. najem lokalu, a koszty dodatkowe, tj. dostawy wody i energii elektrycznej, gazu, usuwania nieczystości, stanowią elementy rachunku kosztów zmierzające do ustalenia kwoty odpłatności za usługę najmu, bowiem z ekonomicznego punktu widzenia dopełniają świadczenie zasadnicze i nie należy ich sztucznie oddzielać od tego świadczenia”.

Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 5 czerwca 2013 r. (nr ILPP2/443-226/13-4/AD). Stwierdził on odnośnie kosztów dodatkowych związanych z najmem lokalu, że „podział na usługi zasadnicze i pomocnicze ma znaczenie z punktu widzenia zastosowania właściwej stawki VAT. Usługa zasadnicza i pomocnicza opodatkowana jest taką samą stawką podatku. Bez usługi podstawowej - usługi najmu - odsprzedaż usług pomocniczych utraciłaby swój sens”.

Mając powyższe na uwadze, należy uznać, że koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyknych stanowią koszty dodatkowe związane z najmem lokalu.

Refakturowanie

Refakturowanie usług, zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT to sytuacja, kiedy podatnik działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług. Przyjmuje się wówczas, że podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Istota refakturowania polega na odsprzedaniu uprzednio nabytej usługi w celu przeniesienia kosztów poniesionych przez refakturującego na rzecz podmiotu, który ostatecznie w sposób faktyczny korzysta z określonych usług. Przedmiotem refakturowania mogą być wyłącznie usługi, natomiast nie może mieć zastosowania do dostawy towarów. Odsprzedaż (refakturowanie) usługi jest tożsama ze świadczeniem tej usługi

Moment powstania obowiązku podatkowego w refakturowaniu w 2014 roku

Do końca 2013 r., na podstawie uchylonego art. 19 ust.13 pkt 1 lit a oraz lit b ustawy o VAT, decydujące znaczenie miał nie moment wystawienia faktury, a upływ terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie. Podatnicy w drodze umowy decydowali o tym, kiedy powstanie obowiązek podatkowy, gdyż powyższy przepis dotyczył umowy właściwej dla rozliczeń z tytułu świadczonych usług.

W związku ze zmianami ustawy o VAT, które weszły w życie 1 stycznia 2014 r., ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie odrębnej regulacji odnośnie momentu powstania obowiązku podatkowego w zakresie refakturowania. Zważywszy na brak jasnej regulacji, w praktyce wciąż pojawiają się wątpliwości co do momentu powstania obowiązku podatkowego.

Z ogólnej zasady, wyrażonej w art. 19a ustawy o VAT, wynika, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Jednakże art. 19a ust. 5 pkt 4 lit a oraz lit b ustawy o VAT przewiduje wyjątek - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury m.in. z tytułu:

  • dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,

  • świadczenia usług, w tym telekomunikacyjnych.

W sytuacji, jeżeliby podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu wystawienia faktury, a w razie, gdyby nie określono takiego terminu - z chwilą upływu terminu płatności (art. 19a ust. 7 ustawy o VAT).

Jednakże w przypadku refakturowannia usług należy odwołać się przede wszystkim do najnowszego orzecznictwa. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 października 2012 r. (sygn. I FSK 65/12) wskazuje, że moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, w przypadku refakturowania, powinno ustalać się tak jakby od początku refakturowana usługa była wyświadczona przez odsprzedającego, tj. należy stosować zasady przewidziane w art. 19a ustawy o VAT (przed nowelizacją: uchylony art.19).

Podsumowując, obowiązek podatkowy z tytułu odsprzedaży energii oraz usług telekomunikacyjnych powstawać będzie z chwilą wystawienia refaktury, nie później jednak niż z chwilą upływu terminu płatności.

Przykład:

Jeżeli faktura (refaktura) dotycząca stycznia 2014 r., została wystawiona dnia 7 lutego 2014 r. wówczas obowiązek podatkowy powstanie w tym właśnie dniu (niezależnie od terminu płatności), tzn. taka faktura powinna zostać ujęta do ksiąg rachunkowych i rozliczona w deklaracji VAT-7 za luty 2014 r.

Wszystkie te problemy zostaną omówione podczas szkolenia faktura vat.

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

O Russell Bedford

broszura rb 2020

Witamy

w gronie niezależnych księgowych, audytorów, doradców podatkowych i konsultantów biznesowych, zrzeszonych w sieci Russell Bedford International. Od ponad 35 lat światowa sieć firm konsultingowych Russell Bedford International zapewnia wiedzę finansową i doradztwo biznesowe podmiotom na wielu różnych rynkach i branżach w każdym zakątku świata.

Pobierz broszurę Russell Bedford

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Ulga termomodernizacyjna nie jest dla wszystkich - Russell Bedford https://t.co/qIxGp9i0eA
13mreply
RB__Poland @LeszekDutkiewi1 o najnowszym o rozstrzygnięciu w sprawie opinii zabezpieczającej – po ponad 3 latach wnioskodawca… https://t.co/LV09SxjNXx
19hreply
RB__Poland Polska w pierwszej dziesiątce krajów naruszających RODO - Russell Bedford https://t.co/VayaNPjkrW
RB__Poland Samochód kupiony za gotówkę nie może być kosztem - Russell Bedford https://t.co/RVYzKtIvSQ