piątek, 22 czerwiec 2018 13:35

Odsprzedaż energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych. Rozliczanie kosztów dodatkowych i refakturowanie po 1 stycznia 2014 r.

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która weszła w życie 1 stycznia 2014 r., wprowadziła istotne zmiany w zakresie kosztów dodatkowych, mających niebagatelny wpływ na sposób ustalanie podstawy opodatkowania. Modyfikacje dotknęły również refakturowania.

 

Koszty dodatkowe

Dla wyświadczenia czynności podstawowych często w obrocie konieczne są usługi pomocnicze, tak jak na przykład transport pełniący funkcję służebną względem sprzedaży określonego towaru. W przypadku wystąpienia takiego świadczenia kompleksowego należy ustalić dla niego jedną podstawę opodatkowania.

W znowelizowanej ustawie o VAT ustawodawca doprecyzował, jakie koszty należy uznać za koszty dodatkowe. Zgodnie z art. 29a ust. 6 pkt 2 do kosztów dodatkowych zaliczamy wydatki, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy. Koszty dodatkowe powinny być wliczane do podstawy opodatkowania właściwej dla czynności podstawowej i to w dodatku niezależnie od tego, czy są one rozliczane między stronami stosunku podstawowego łącznie bądź odrębnie z czynnością podstawową.

Przykład 1:

Spółka ABC prowadzi sprzedaż wysyłkową książek i obciąża klienta kosztami opakowania towaru. Koszty opakowania powinny być doliczone do podstawy opodatkowania podstawowej czynności (sprzedaż książki) i łącznie z nią opodatkowane według stawki podatkowej właściwej dla czynności podstawowej.

Przykład 2:

Spółka XYZ prowadzi sprzedaż wysyłkową różnych artykułów, m.in. książek, płyt, gier komputerowych. Poszczególne towary są objęte różnymi stawkami VAT. Koszty dodatkowe powinny być doliczone do ceny towarów i opodatkowane jako łączny obrót. W sytuacji, gdy w jednej przesyłce znajdą się towary opodatkowane różnymi stawkami, a cena transportu bądź opakowania będzie dla nich wspólna, wówczas koszty dodatkowe należy doliczyć w sposób proporcjonalny do ceny sprzedaży poszczególnych towarów.

Pojawia się pytanie, czy podobnie można potraktować odsprzedaż energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych, aby stanowiły koszty dodatkowe względem usługi głównej – najmu. Jak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 sierpnia 2012 r. (nr IPPP1/443-424/12-2/AS): usługa najmu lokalu jest usługą złożoną - przedmiotem świadczenia na rzecz najemców, jest usługa główna, tj. najem lokalu, a koszty dodatkowe, tj. dostawy wody i energii elektrycznej, gazu, usuwania nieczystości, stanowią elementy rachunku kosztów zmierzające do ustalenia kwoty odpłatności za usługę najmu, bowiem z ekonomicznego punktu widzenia dopełniają świadczenie zasadnicze i nie należy ich sztucznie oddzielać od tego świadczenia”.

Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 5 czerwca 2013 r. (nr ILPP2/443-226/13-4/AD). Stwierdził on odnośnie kosztów dodatkowych związanych z najmem lokalu, że „podział na usługi zasadnicze i pomocnicze ma znaczenie z punktu widzenia zastosowania właściwej stawki VAT. Usługa zasadnicza i pomocnicza opodatkowana jest taką samą stawką podatku. Bez usługi podstawowej - usługi najmu - odsprzedaż usług pomocniczych utraciłaby swój sens”.

Mając powyższe na uwadze, należy uznać, że koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyknych stanowią koszty dodatkowe związane z najmem lokalu.

Refakturowanie

Refakturowanie usług, zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT to sytuacja, kiedy podatnik działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług. Przyjmuje się wówczas, że podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Istota refakturowania polega na odsprzedaniu uprzednio nabytej usługi w celu przeniesienia kosztów poniesionych przez refakturującego na rzecz podmiotu, który ostatecznie w sposób faktyczny korzysta z określonych usług. Przedmiotem refakturowania mogą być wyłącznie usługi, natomiast nie może mieć zastosowania do dostawy towarów. Odsprzedaż (refakturowanie) usługi jest tożsama ze świadczeniem tej usługi

Moment powstania obowiązku podatkowego w refakturowaniu w 2014 roku

Do końca 2013 r., na podstawie uchylonego art. 19 ust.13 pkt 1 lit a oraz lit b ustawy o VAT, decydujące znaczenie miał nie moment wystawienia faktury, a upływ terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie. Podatnicy w drodze umowy decydowali o tym, kiedy powstanie obowiązek podatkowy, gdyż powyższy przepis dotyczył umowy właściwej dla rozliczeń z tytułu świadczonych usług.

W związku ze zmianami ustawy o VAT, które weszły w życie 1 stycznia 2014 r., ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie odrębnej regulacji odnośnie momentu powstania obowiązku podatkowego w zakresie refakturowania. Zważywszy na brak jasnej regulacji, w praktyce wciąż pojawiają się wątpliwości co do momentu powstania obowiązku podatkowego.

Z ogólnej zasady, wyrażonej w art. 19a ustawy o VAT, wynika, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Jednakże art. 19a ust. 5 pkt 4 lit a oraz lit b ustawy o VAT przewiduje wyjątek - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury m.in. z tytułu:

  • dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,

  • świadczenia usług, w tym telekomunikacyjnych.

W sytuacji, jeżeliby podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu wystawienia faktury, a w razie, gdyby nie określono takiego terminu - z chwilą upływu terminu płatności (art. 19a ust. 7 ustawy o VAT).

Jednakże w przypadku refakturowannia usług należy odwołać się przede wszystkim do najnowszego orzecznictwa. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 października 2012 r. (sygn. I FSK 65/12) wskazuje, że moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, w przypadku refakturowania, powinno ustalać się tak jakby od początku refakturowana usługa była wyświadczona przez odsprzedającego, tj. należy stosować zasady przewidziane w art. 19a ustawy o VAT (przed nowelizacją: uchylony art.19).

Podsumowując, obowiązek podatkowy z tytułu odsprzedaży energii oraz usług telekomunikacyjnych powstawać będzie z chwilą wystawienia refaktury, nie później jednak niż z chwilą upływu terminu płatności.

Przykład:

Jeżeli faktura (refaktura) dotycząca stycznia 2014 r., została wystawiona dnia 7 lutego 2014 r. wówczas obowiązek podatkowy powstanie w tym właśnie dniu (niezależnie od terminu płatności), tzn. taka faktura powinna zostać ujęta do ksiąg rachunkowych i rozliczona w deklaracji VAT-7 za luty 2014 r.

Wszystkie te problemy zostaną omówione podczas szkolenia faktura vat.

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

RB Magazine

RB Magazine numer 55

Tematy na czasie to split payment, raportowanie MDR, nowa matryca stawek VAT. Zmianom przyglądamy się na bieżąco na naszym portalu i w mediach społecznościowych. W magazynie podsumowujemy najważniejsze z nich, a także zwracamy uwagę na takie, które są równie ważne, ale niekoniecznie „medialne”.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Wrześniowe wydanie miesięcznika „Doradztwo Prawne i Podatkowe #RBBiuletyn” w przejrzysty sposób prezentuje nowe reg… https://t.co/V7BeOLHTdM
1hreply
RB__Poland Andrzej Dmowski dla TVN24 o mikrorachunkach - Russell Bedford Poland https://t.co/XQP37S4X6B
RB__Poland Russell Bedford w finale konkursu „Network of the Year” - Russell Bedford Poland https://t.co/j2UPWSyBYB
RB__Poland Zapraszamy na wyjątkowe śniadanie podatkowe z Belgijską Izbą Biznesu - Russell Bedford Poland https://t.co/TFGcpqEmac