piątek, 22 czerwiec 2018 09:19

Tańsze zakupy dla podróżnych

Istnieje możliwość, aby cena towaru, którą należy uiścić przy kasie była niższa. Wartość ceny towaru może być pomniejszona o podatek od towarów i usług. Sposobność ta dotyczy jednakże tylko tych osób fizycznych, które nie posiadają stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej. Osoby te mogą otrzymać zwrot podatku, który został przez nich uiszczony przy nabyciu towarów na terenie Polski, a następnie został wywieziony poza granice kraju.

 Istotnym jest, że podróżny na podstawie paszportu lub innego dokumentu tożsamości musi uwiarygodnić, iż posiada stałe miejsce zamieszkania poza granicami Polski. Nie oznacza to, że zasięg tej instytucji obejmuje tylko osoby, które nie są obywatelami krajów UE. Wręcz przeciwnie, są oni uprawnieni do otrzymania zwrotu podatku gdy faktycznie zamieszkują w kraju nie będący członkiem Unii Europejskiej.

Kolejnym warunkiem, który należy spełnić, aby otrzymać zwrot podatku jest wywiezienie zakupionego towaru poza granice kraju. Towar ten musi znajdować się w bagażu osobistym podróżnego, co nie oznacza, iż jest to tylko to, co podróżny ma przy sobie. Wydaje się, że w tym przypadku powinno stosować się odpowiednio unormowania art. 56 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, który przez bagaż osobisty rozumie „cały bagaż, który podróżny jest w stanie przedstawić organom celnym, wjeżdżając na terytorium kraju, jak również bagaż, który przedstawi on później organom celnym, pod warunkiem przedstawienia dowodu, że bagaż ten był zarejestrowany jako bagaż towarzyszący w momencie wyruszenia w podróż przez przedsiębiorstwo, które było odpowiedzialne za jego przewóz”. W momencie wywozu towaru za granicę musi on znajdować się w stanie nienaruszonym. Nie oznacza to jednak, że towar nie może zostać odpakowany, jednakże w wielu przypadkach rozpakowanie go może budzić wątpliwości co do nienaruszonego stanu. Wywóz tego towaru musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu.

Podstawą do dokonania zwrotu jest przedstawienie przez podróżnego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, na którym funkcjonariusz urzędu celnego potwierdzi pieczęcią z numeratorem wywiezienie przez podróżnego towarów. Należy nadmienić, że do tego dokumentu powinien być załączony paragon z kasy fiskalnej wystawiony przez sprzedawcę. Nie oznacza to, że takie potwierdzenie może zostać dokonane tylko przez polskiego funkcjonariusza celnego. W przypadku opuszczania terytorium Unii Europejskiej w innym państwie członkowskim, wywóz ten musi zostać potwierdzony przez ten urząd celny, przez który zostały wywiezione.

Zwrot podatku VAT może zostać dokonany w gotówce, bądź też w formie polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej. Dokonać go może bądź bezpośrednio sprzedawca, bądź podmiot, którego przedmiotem działalności jest dokonywanie zwrotu. Podmioty te mogą pobrać prowizję od zwracanej kwoty podatku, jednakże pomimo delegacji ustawowej minister właściwy do spraw finansów publicznych nie wydał rozporządzenia, w którym ustaliłby maksymalną jej wysokość,
w związku z czym nie ma górnej granicy jej wysokości. Podróżny nie jest zobligowany do osobistego odebrania kwoty zwrotu, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa może on działać samodzielnie lub przez pełnomocnika.

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland VAT na czasopisma specjalistyczne zostaje na poziomie 8% - Russell Bedford https://t.co/wKWLZbkdqR
RB__Poland Od 24 lipca br. obowiązywać będą wyższe opłaty za decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. - Russell… https://t.co/LUwuVEeYZC
RB__Poland Podatki zagraniczne: Inwestowanie w Rumunii – kwestie podatkowe - Russell Bedford https://t.co/pXOItnObtI