środa, 11 maj 2022 07:58

Zmiany w egzaminie na doradcę podatkowego

9 maja rozpoczęła się sesja pisemnych egzaminów na doradcę podatkowego. Oprócz standardowych życzeń powodzenia dla osób zdających, warto również podzielić się pewną informacją, która może być interesującą dla osób dopiero zastanawiających się nad podejściem do egzaminów w przyszłych latach. Otóż zgodnie z opublikowanym projektem z dnia 19 kwietnia 2022 r. Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzenia egzaminu na doradcę podatkowego (dalej: Rozporządzenie zmieniające), planowane jest wprowadzenie m. in. zmian dotyczących sposobu przeprowadzania egzaminu oraz składania wniosków o dopuszczenie do egzaminu wraz z potrzebnymi dokumentami.

Czy zawarte w Rozporządzeniu zmieniającym rozwiązania są rewolucyjne? Zgodnie z ulubionym powiedzeniem wielu grup zawodowych – to zależy które.

Zgodnie z Rozporządzeniem zmieniającym będą brane pod uwagę w szczególności zachowanie wymogów formalnych dotyczących wystąpienia w imieniu klienta do organu podatkowego lub sądu, zastosowanie przepisów prawa i umiejętność ich interpretacji oraz poprawność zaproponowanego przez kandydata sposobu rozstrzygnięcia zagadnienia

W pierwszej kolejności Rozporządzenie zmieniające dodaje nowe zadania dla przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej oraz sekretarza Komisji Egzaminacyjnej. Ten pierwszy będzie zobowiązany do podawania do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) informacji o odwołaniu części pisemnej lub ustnej egzaminu; z kolei ten drugi będzie mógł wykluczać kandydata z egzaminu w uzasadnionych przypadkach.

Dostosowanie egzaminu dla osób z niepełnosprawnościami

Jedną z większych zmian, jeśli nie najważniejszą, będzie możliwość dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu dla osób z niepełnosprawnością/ niepełnosprawnościami[1] po złożeniu odpowiedniego wniosku. Taki wniosek będzie musiał zawierać dodatkowo:

  • kopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych[2] w okresie przeprowadzania egzaminu;
  • zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na charakter niepełnosprawności, stwierdzające wynikające z niepełnosprawności trudności w wykonywaniu czynności technicznych, takich jak: a) odczytywanie tekstu, b) ręczne udzielenie odpowiedzi na pytanie testowe na karcie odpowiedzi lub ręczne sporządzenie rozwiązania zadania;
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie powyższych danych osobowych.

Ułatwienia online

Kolejną ważną zmianą będzie składanie wniosków o przystąpienie do egzaminu drogą elektroniczną. W ten sam sposób kandydaci również będą otrzymywać zawiadomienia o wyznaczonym terminie egzaminu. Jednakże powyższe nie wykluczy możliwości składania wniosków drogą tradycyjną, tj. przesyłką pocztową.

Odwołanie egzaminu przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej

Zostaną wprowadzone również przepisy dotyczące odwołania części pisemnej i ustnej egzaminu przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej. Nastąpi to w przypadku zajścia istotnej zmiany okoliczności, niezależnej od Komisji Egzaminacyjnej, uniemożliwiającej przeprowadzenie egzaminu. Zwłaszcza będzie to dotyczyć sytuacji powodujących ryzyko zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa osób uczestniczących.

Szerszy zakres wykluczenia kandydata z egzaminu

Rozszerzone również zostaną podstawy wykluczenia kandydata z egzaminu. Będzie to dotyczyć osoby, która będzie korzystała z cudzej pomocy, posługiwała się niedozwolonymi urządzeniami lub materiałami pomocniczymi, porozumiewała się z uczestnikami egzaminu lub w inny sposób zakłócała przebieg egzaminu. W porównaniu do obecnej wersji Rozporządzenia w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzenia egzaminu na doradcę podatkowego, dodana zostanie przesłanka o korzystaniu z niedozwolonego urządzenia. Dotyczyć to będzie m. in. smartfonów, czy smartwatchów.

Dodanie nowych kryteriów oceny

Dodane zostaną również ogólne kryteria oceny zadań części pisemnej egzaminu. Zgodnie z Rozporządzeniem zmieniającym będą brane pod uwagę w szczególności zachowanie wymogów formalnych dotyczących wystąpienia w imieniu klienta do organu podatkowego lub sądu, zastosowanie przepisów prawa i umiejętność ich interpretacji oraz poprawność zaproponowanego przez kandydata sposobu rozstrzygnięcia zagadnienia. Dodatkowym obowiązkiem osoby sprawdzającej pracę będzie sporządzenie krótkiego uzasadnienia oceny.

W Rozporządzeniu zmieniającym zostały zaproponowane również inne pomniejsze zmiany, m. in. wymóg uzasadnienia wniosku o ponowną ocenę pracy egzaminacyjnej, czy wyłączenie członka Komisji Egzaminacyjnej z udziału w składzie egzaminacyjnym. Na dzień pisania niniejszego artykułu projekt jest na etapie konsultacji publicznych.

[1] Wprawdzie w projekcie Rozporządzenia zmieniającego jest używany zwrot „osoba niepełnosprawna”, jednakże autor niniejszego artykułu woli używać zwrotu „osoba z niepełnosprawnością / niepełnosprawnościami”.

[2] (Dz. U. z 2021 r., poz. 573).

Autor: Michał Zdanowski

Konsultant podatkowy w Russell Bedford Poland. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Absolwent Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego, Absolwent Podyplomowych Studiów Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przez okres studiów zdobywał doświadczenie w kancelariach zajmujących się sprawami prawno-podatkowymi. Od września 2013 r. związany jest z kancelarią Russell Bedford Poland. Specjalizuje się w dokumentowaniu transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

 

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Polski ład 2022

okladka polski lad

Polski ład to jeden z największych projektów rewolucjonizujących polskie prawo podatkowe. Wprowadza do niego wiele nowych praw, a także rozwiązania, które przez lata nie mogły się przebić, negowane przez przedsiębiorców, a nawet ich Rzecznika, jak np. de facto likwidację podatku liniowego. W niniejszej publikacji przedstawiamy najważniejsze zmiany.

Pobierz poradnik

Facebook

Twitter

RB__Poland Krajowy System e-Faktur – planowane zmiany dotyczące uprawnionych podmiotów - Russell Bedford https://t.co/aADFLivWTJ
RB__Poland Stawka VAT przy refakturowaniu kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu na leasingobiorcę - Russell Bedford https://t.co/427FLNijsR