czwartek, 21 październik 2021 07:16

Jak opodatkować źródła przychodów z reklam na Youtube?

Kariera Youtubera wydaje się być coraz bardziej kuszącą dla młodych ludzi. Zakładając, że uda się zainteresować swoimi treściami dużą liczbę osób, a w konsekwencji pozytywnego odzewu społeczności wyrażonej w dużej liczbie wyświetleń nawiązać współpracę z platformą, to powstaje pytanie – w jaki sposób zakwalifikować przychody z reklam wyświetlanych podczas filmów? Na to pytanie odpowiada interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 18 maja 2021 r., nr 0115-KDIT1.4011.156.2021.1.MT – dalej zwana Interpretacją.

Odpowiedzi poszukiwał podatnik (wnioskodawca), który uzyskiwał w 2020 r. przychody z reklam umieszczanych w jego filmach na platformie internetowej (w Interpretacji jest ona określana jako „Y”, lecz można założyć, że chodzi o platformę pozwalającą umieszczać filmy swojego autorstwa, taką jak np. YouTube). Dlatego też podatnik postanowił zakwalifikować powyższe przychody jako wynajęcie powierzchni internetowej na dane reklamy. W takim przypadku byłyby one opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym, tj. w wysokości 8,5% w przypadku najmu do 100.000,00 zł oraz w wysokości 12,5% powyżej tej kwoty. Podatnik we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej podkreślił również, że nie podpisywał umów z platformą internetową, jedynie zaakceptował warunki przystąpienia do programu partnerskiego. Jednakże wątpliwości wzbudził u niego fragment interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 3 listopada 2015 r. (IPTPB1/4511-462/15-4/AP):

„Ponieważ uzyskiwanie przychodu z tytułu umieszczeniem reklam internetowych dostarczanych przez firmę X w serwisie Y, należącym do firmy X przez osobę fizyczną (Wnioskodawczynię), nie wypełnia przesłanek pozarolniczej działalności gospodarczej określonej w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również nie ma cech i elementów, które kwalifikowałyby je do źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 2 i 4-8 ww. ustawy, to przychód ten należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 tejże ustawy.”[1]

Podatnik zadał pytanie, w jaki sposób zakwalifikować przychody z reklam umieszczanych w jego filmach na platformie internetowej, czy jako przychód od wynajęcia powierzchni reklamowej na stronie internetowej opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym, czy też jako przychód uzyskiwany z "innych źródeł" na zasadach ogólnych podlegający podatkowi dochodowemu od osób fizycznych? Zdaniem podatnika prawidłową jest kwalifikacja według pierwszego sposobu. Jednakże Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał powyższe stanowisko za nieprawidłowe.

W uzasadnieniu zostało wskazane, że działalność podatnika, tj. zamieszczanie filmów na platformie Y, a następnie uzyskiwanie wynagrodzenia z tytułu reklam wyświetlanych w trakcie odtwarzania danych filmów nie ma charakteru działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych[2]. To nie wnioskodawca był autorem danych reklam, nie on je zamieszczał na platformie, a jedynie zgadzał się na ich wyświetlanie podczas odtwarzania jego filmów.

Jednocześnie, co równie ważne, poprzez powyższą zgodę, podatnik nie wydzierżawił „przysługującej mu przestrzeni internetowej”. Jak zostało podkreślone w uzasadnieniu do Interpretacji, „filmik nie staje się przestrzenią internetową Wnioskodawcy, którą Wnioskodawca może dysponować poprzez zawieranie umów najmu lub dzierżawy praw. W szczególności, z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zaakceptował regulamin Y., a nie że zawarł umowy dotyczące najmu lub dzierżawy przestrzeni internetowych. Tym samym, nie ma podstaw do kwalifikowania jego przychodów jako pochodzących ze źródła z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy.”.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał również, iż przychody podatnika nie mają charakteru przychodów z praw majątkowych. Owszem, wnioskodawca jest autorem filmów zamieszczanych na platformie Y, ale nie uzyskiwał przychodów z praw autorskich do nich. Uzyskiwał jedynie przychody z tytułu odtwarzania reklam.

Mając na względzie powyższe argumenty, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, iż przychód podatnika należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1[3] w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym, dany przychód nie może podlegać opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Na koniec zostało zaznaczone, iż w danym przypadku, przychody podlegają opodatkowaniu na tzw. zasadach ogólnych, według skali podatkowej, zaś podatnik ma obowiązek wykazać je w zeznaniu podatkowym PIT-36.

 

[1] Pismo z dnia 3.11.2015 r., wydane przez: Izba Skarbowa w Łodzi, IPTPB1/4511-462/15-4/AP, Kwalifikacja do właściwego źródła przychodu wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa w internetowym programie partnerskim przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, http://sip.mf.gov.pl.

[2] Ilekroć w ustawie jest mowa o: (…)

6) działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

  1. a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  2. b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9;

[3] Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Autor: Michał Zdanowski

Konsultant podatkowy w Russell Bedford Poland. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Warszawskiego, Absolwent Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego, Absolwent Podyplomowych Studiów Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przez okres studiów zdobywał doświadczenie w kancelariach zajmujących się sprawami prawno-podatkowymi. Od września 2013 r. związany jest z kancelarią Russell Bedford Poland. Specjalizuje się w dokumentowaniu transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

 

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Polski ład 2022

okladka polski lad

Polski ład to jeden z największych projektów rewolucjonizujących polskie prawo podatkowe. Wprowadza do niego wiele nowych praw, a także rozwiązania, które przez lata nie mogły się przebić, negowane przez przedsiębiorców, a nawet ich Rzecznika, jak np. de facto likwidację podatku liniowego. W niniejszej publikacji przedstawiamy najważniejsze zmiany.

Pobierz poradnik

Facebook

Twitter

RB__Poland Rozprawy bardziej punktualne, ale mniej kulturalne – Obywatelski Monitoring Sądów 2021 - Russell Bedford https://t.co/8dhPH6NVKI
RB__Poland Co należy wiedzieć o prostej spółce akcyjnej oraz jakie są jej wady i zalety? - Russell Bedford https://t.co/0CxNXkMN1o
RB__Poland Przedsiębiorcy dyskutowali na temat zmian podatkowych Polskiego Ładu – nowe zasady rozliczania składki zdrowotnej w… https://t.co/ju5uHHU8AI
RB__Poland Nowe formy zwolnień z kas w związku pakietem e-commerce - Russell Bedford https://t.co/jmQrLTffGs