czwartek, 30 wrzesień 2021 06:48

Spółki jawne w szponach CIT-u aż do likwidacji lub wykreślenia z rejestru

Interpretacja podatkowa potwierdza sanacyjny charakter nałożenia CIT-u na spółki jawne. Spółka zostaje w szponach CIT-u nawet, jeśli zmienia strukturę właścicielską.

Na mocy nowelizacji ustawy o CIT spółki jawne od początku tego roku płacą CIT, chyba, że ich wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Spółki z inną strukturą właścicielską wpadną w sidła CIT-u, o ile nie złożą zeznania CIT-15J, czyli informacji o podatnikach podatku dochodowego posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej (CIT-15J). Kwestie terminów składania informacji reguluje art. 1 ust. 3 pkt 1a ustawy o CIT. Zgodnie z lit. a) tej regulacji informację taką należy złożyć przed rozpoczęciem roku obrotowego, a według lit. b) aktualizacja tej informacji powinna być złożona w terminie 14 dni, licząc od dnia zaistnienia zmian w składzie podatników.Jeśli informacja nie zostanie złożona w terminie, nie będzie możliwości złożenia informacji, nawet w przypadku, gdy niezłożenie będzie wynikało z przyczyn niezależnych, jak choroba czy problemy z przesyłem danych. To zaś sprawi, że spółka znajdzie się w kręgu płatników CIT i będzie zmuszona wykonywać czasochłonne zeznania podatkowe, przemodelowując obsługę księgową).

Można też zauważyć, że zmiana właścicielska w przypadku spółki, która stała się podatnikiem CIT, nie zwalnia jej z tego statusu, nawet, jeśli podmiot zgodnie z ustawą przekaże fiskusowi w terminie 14 dni od wprowadzenia zmian aktualizację informacji o zmianie właścicielskiej. Potwierdza tointerpretacja z 16 września 2021 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4 010 309.2021.1.AR.

We wniosku o interpretację przedstawiono następujący stan faktyczny:

  1. Wnioskodawca powstał w dniu 25 maja 2021 w wyniku przekształcenia spółki komandytowej A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w spółkę jawną; podstawa prawna przekształcenia: art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „ksh”) w zw. z art. 581 ksh. Uchwała w powyższym zakresie została podjęta 16 kwietnia 2021 r. Przeważająca działalność spółki, to 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. Wnioskodawca ma nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce.
  2. Przekształcona spółka (komandytowa) skorzystała z możliwości przesunięcia do 1 maja 2021 r. opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (zwanym też w niniejszym wniosku „CIT”), więc do 30 kwietnia 2021 r. opodatkowani byli wspólnicy.
  3. W dniu 30 kwietnia 2021 nastąpiło tzw. „techniczne” zamknięcie ksiąg dla celów podatkowych i w okresie od 01 maja 2021 r. do 24 maja 2021 r. spółka komandytowa była opodatkowana CIT-em.
  4. Nie doszło do zamknięcia ksiąg rachunkowych i roku obrotowego w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Taką możliwość przewiduje ustawa o rachunkowości przy przekształceniu spółki osobowej w inną osobową. Tym samym spółka jawna kontynuuje rok obrachunkowy otwarty przez spółkę komandytową, czyli jej rokiem obrachunkowym będzie okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. i za taki okres będzie sporządzone sprawozdanie.
  5. W dniu 25 maja 2021 r. następiła rejestracja spółki jawnej w KRS i jest to dzień, w którym powstała spółka będąca Wnioskodawcą. Wspólnikami spółki jawnej - Wnioskodawcy są dwie osoby fizyczne oraz spółka ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z okolicznościami opisanymi w pkt 4, spółka jawna kontynuuje rok obrotowy spółki komandytowej.
  6. W dniu 31 maja 2021 r. odbyło się zebranie wspólników spółki jawnej, podczas którego spółka z o.o. wystąpiła ze spółki jawnej. Zmianie uległa umowa spółki poprzez wykreślenie występującego wspólnika. Udziały występującego wspólnika zostały nabyte przez spółkę jawną za gotówkę w celu umorzenia. Od tego dnia ostatecznie w spółce będącej wnioskodawcą wspólnikami są 2 osoby fizyczne - każda po 50% udziałów. W rezultacie spółka jawna – spółka osobowa, której wspólnikami są jedynie osoby fizyczne jest opodatkowana podatkiem od osób prawnych.
  7. W dniu 10 czerwca 2021 zostały złożone we właściwym urzędzie skarbowym informacje CIT-15J i CIT-JW dotyczące spółki i wspólników (2 osób fizycznych).
  8. Każdy wspólnik uprawniony jest do reprezentowania spółki samodzielnie. Prawo wspólnika do reprezentowania spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych.

Fiskus na pytanie „w jaki sposób i kiedy w obecnym stanie faktycznym i prawnym wnioskodawca będący spółką jawną może utracić status podatnika podatku od osób prawnych”, odparł, że wnioskodawca utraci ten status dopiero w momencie likwidacji lub wykreślenia z rejestru przedsiębiorców. Zatem zmiana właścicielska nie wyciągnie spółki ze szponów CIT.

Zasadnicze znaczenie, według interpretacji fiskusa, ma tu treść art. 1 ust. 5 ustawy CIT. Zgodnie z tym przepisem, spółka jawna, która uzyska status podatnika CIT zachowuje ten status aż do czasu jej likwidacji lub wykreślenia z rejestru przedsiębiorców. Zmiany w składzie osobowym spółki jawnej, która już uzyska status podatnika podatku CIT nie mają zatem wpływu na ten status.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym Wnioskodawca (spółka jawna), który powstał z przekształcenia spółki komandytowej posiadającej status podatnika CIT i nie dochował w momencie przekształcenia obowiązku wynikającego z art. 1 ust. 3 pkt 1a ustawy CIT, w wyniku wystąpienia ze spółki wspólnika będącego osobą prawną nie utraci statusu podatnika CIT i zachowa ten status aż do czasu likwidacji lub wykreślenia z rejestru przedsiębiorców. Zmiana w składzie osobowym Wnioskodawcy, posiadającego status podatnika podatku CIT, nie ma bowiem wpływu na ten status. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

 

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Polski ład 2022

okladka polski lad

Polski ład to jeden z największych projektów rewolucjonizujących polskie prawo podatkowe. Wprowadza do niego wiele nowych praw, a także rozwiązania, które przez lata nie mogły się przebić, negowane przez przedsiębiorców, a nawet ich Rzecznika, jak np. de facto likwidację podatku liniowego. W niniejszej publikacji przedstawiamy najważniejsze zmiany.

Pobierz poradnik

Facebook

Twitter

RB__Poland Wyrok TSUE: świadczenia rodzinne obywateli UE mają spełniać przesłankę równościową - Russell Bedford https://t.co/NDEQDrZ3Zz
RB__Poland Wynagrodzenie członków zarządu sp. z o.o. za 2021 r. wypłacone w 2022 r. – opodatkowane na zasadach 2022 r., ale be… https://t.co/2G5yaPvVgw
RB__Poland Polskie przepisy dotyczące poboru danych przez służby niezgodne z Konstytucją i prawem unijnym - Russell Bedford https://t.co/kSlpwUgdeR
RB__Poland Nowelizacja kodeksu spółek handlowych koliduje z prawem podatkowym cen transferowych - Russell Bedford https://t.co/npuP4rVw4O