wtorek, 16 marzec 2021 14:00

Korekta faktury z mechanizmem podzielonej płatności – interpretacja indywidualna

photo created by rawpixel.com - www.freepik.com photo created by rawpixel.com - www.freepik.com

Jedna z istotnych interpretacji prawa podatkowego dotyczyła kwestii braku oznaczenia faktury korygującej, dokumentującej zwrot towarów nieznajdujących się w Załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106, z późn. zm., dalej zwana: ustawą o VAT), wyrazami „mechanizm podzielonej płatności” (dalej oznaczenie zwane również: procedurą MPP). Jakie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej zwany: Dyrektorem KIS)? O tym w niniejszym artykule.

Stan faktyczny przedstawiał się następująco. Wnioskodawca, zwany w interpretacji indywidualnej spółką, jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W swojej ofercie posiada m. in. towary znajdujące się w załączniku nr 15 do ustawy o VAT[1]. Spółka wystawiła fakturę VAT dokumentującą m. in. sprzedaż powyższych towarów na kwotę 66.537,61 zł, oraz, w związku z powyższym, w treści danej faktury znalazł się zapis „Mechanizm podzielonej płatności”. Później została wystawiona faktura korygująca do powyższej, dokumentująca zwrot palet o wartości 300,00 zł brutto. Zgodnie z zaprezentowanym stanem faktycznym Wnioskodawca zadał pytanie: ”Czy Podatnik postąpił słusznie nie oznaczając w części ewidencyjnej JPK V7 M faktury korekty dokumentującej zwrot palet, które nie znajdują się w załączniku procedurą MPP?”. Zdaniem spółki było to prawidłowe postępowanie w danym stanie faktycznym, ponieważ przedmiotem korekty były towary niewymienione w załączniku nr 15 ustawy o VAT. Natomiast Dyrektor KIS nie zgodził się z takim podejściem i uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe.

Dyrektor KIS zwrócił uwagę przede wszystkim na dwa przepisy, tj. art. 106e ust. 1 pkt 18a) ustawy o VAT, zgodnie z którym: „Faktura powinna zawierać: (…) w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy - wyrazy "mechanizm podzielonej płatności", przy czym do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania;”; oraz przepis art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 162, dalej zwane: Prawem przedsiębiorców), zgodnie z którym: „Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

 

1)       stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2)       jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.”.

W dalszej części zwrócono również uwagę na art. 106j ust. 1 i 2, zgodnie z którymi:

„1. W przypadku gdy po wystawieniu faktury:

1) udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,

2) udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,

3) dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,

4) dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,

5) podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

- podatnik wystawia fakturę korygującą.

 

  1. Faktura korygująca powinna zawierać:

1) wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo wyraz "KOREKTA";

2) numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

3) dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

  1. a) określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,
  2. b) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;

4) przyczynę korekty;

5) jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;

6) w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłową treść korygowanych pozycji.”

Podsumowując powyższe, Dyrektor KIS zwrócił uwagę, iż obowiązek zapłaty faktury spełniającej warunek z art. 19 pkt 2 Prawa przedsiębiorców, dokumentującej dostawę towarów/świadczenie usług z załącznika nr 15 ustawy o VAT na rzecz podatnika, w mechanizmie podzielonej płatności nie jest uzależniony od tego, czy na fakturze zawarto dane oznaczenie. Jeżeli nie dopełniono obowiązku i nie oznaczono odpowiednio takiej faktury, nabywca ma obowiązek zapłaty kwoty należności za towary lub usługi z Załącznika nr 15 ustawy o VAT w mechanizmie podzielonej płatności. Zostało to uzasadnione faktem, iż nabywca nie może polegać tylko i wyłącznie na informacjach od sprzedawcy, ale powinien samodzielnie analizować, jakie towary/usługi nabył i jakie są z tym związane obowiązki. Dodatkowo, obowiązek uregulowania należności w mechanizmie podzielonej płatności dotyczy wyłącznie kwoty należności z tytułu nabycia towarów/usług wymienionych w załączniku nr 15 ustawy o VAT.

W dalszej części interpretacji indywidualnej, Dyrektor KIS podkreślił, iż: „W świetle przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, faktury są dokumentami potwierdzającymi rzeczywiste transakcje gospodarcze dokonywane przez podatnika. Faktura pełni szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku VAT, dlatego też niezwykle istotne jest prawidłowe oznaczenie wszystkich elementów faktury. Faktura jest dokumentem potwierdzającym zaistnienie zdarzenia gospodarczego (…). Wystawienie faktury należy rozumieć jako sporządzenie ww. dokumentu oraz jego przekazanie innemu podmiotowi (nabywcy), a przez to wprowadzenie faktury do obrotu prawnego. W praktyce zdarzają się jednakże sytuacje, gdy po wystawieniu faktury następują zdarzenia gospodarcze mające wpływ na treść pierwotnej faktury lub faktura zawiera błędy. W takiej sytuacji ustawodawca wskazuje na obowiązek skorygowania takiej faktury przez wystawienie faktury korygującej. Należy wskazać, że przepisy dotyczące zasad stosowania mechanizmu podzielonej płatności odnoszą się wszystkich wystawianych przez podatników faktur, a więc również faktur korygujących”.

W powyższy sposób Dyrektor KIS uzasadnił obowiązek zawarcia na fakturze korygującej adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”. Jako że faktura pierwotna zawierała wyżej wspomnianą adnotację, należy przyjąć, iż w przypadku gdy dostawa towarów/ świadczenie usług po korekcie nadal obejmuje pozycje z Załącznika nr 15 do ustawy o VAT, zaś kwota należności ogółem na fakturze korygującej przekracza kwotę z art. 19 pkt 2 Prawa przedsiębiorców, dana faktura korygująca w dalszym ciągu spełnia kryteria co do przedmiotu dostawy oraz kwoty należności na fakturze.

Interpretacja indywidualna o sygnaturze 0113-KDIPT1-3.4012.957.2020.1.MJ; z dnia 26 lutego 2021 r.

Autor: Michał Zdanowski, konsultant podatkowy w Russell Bedford Poland. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Absolwent Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego, Absolwent Podyplomowych Studiów Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przez okres studiów zdobywał doświadczenie w kancelariach zajmujących się sprawami prawno-podatkowymi. Od września 2013 r. związany jest z kancelarią Russell Bedford Poland. Specjalizuje się w dokumentowaniu transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

[1] Wykaz towarów i usług, o których mowa w art. 105a ust. 1, art. 106e ust. 1 pkt 18a, art. 108a ust. 1a oraz art. 108e ustawy.

 

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Polski ład 2022

okladka polski lad

Polski ład to jeden z największych projektów rewolucjonizujących polskie prawo podatkowe. Wprowadza do niego wiele nowych praw, a także rozwiązania, które przez lata nie mogły się przebić, negowane przez przedsiębiorców, a nawet ich Rzecznika, jak np. de facto likwidację podatku liniowego. W niniejszej publikacji przedstawiamy najważniejsze zmiany.

Pobierz poradnik

Facebook

Twitter

RB__Poland Zmiany w cenach transferowych w ramach Polskiego Ładu. Część II - Russell Bedford https://t.co/cjAykIp0z8
RB__Poland Przeciwdziałanie nielegalnemu zatrudnieniu – walka z szarą strefą w Polskim Ładzie - Russell Bedford https://t.co/ObA05dxkuX
RB__Poland @RBakiewicz @tterlikowski *Ferowanie, nie forowanie.
RB__Poland Co z błędami księgowych spowodowanymi przez przepisy tzw. Polskiego Ładu? - Russell Bedford https://t.co/5HNFd3ZM9p