czwartek, 10 wrzesień 2020 07:01

Osoby wchodzące w skład rady nadzorczej banku i ich krewni jako podmioty powiązane - interpretacja Dyrektora KIS

 zdjęcie utworzone przez jcomp - pl.freepik.com zdjęcie utworzone przez jcomp - pl.freepik.com

Wnioskodawca (tj. bank będący spółdzielnią) zwrócił się z pytaniem do organu interpretacyjnego odnośnie ustalenia czy osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej Banku, a także małżonkowie, krewni lub powinowaci do drugiego stopnia tych osób, spełniają przesłanki uznania ich za podmiot powiązany, stosownie do przepisów art. 11a Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop).

Wnioskodawca wskazał, iż do zakresu zadań członków rady nadzorczej w ramach pełnienia wskazanej funkcji należy m.in.:

  1. występowanie z wnioskiem do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na powołanie prezesa zarządu;
  2. powoływanie oraz odwoływanie w głosowaniu tajnym członków zarządu;
  3. uchwalanie planów finansowych i gospodarczych oraz programów działalności społecznej i kulturalnej;
  4. nadzór i kontrola działalności banku;
  5. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej.

Ponadto wnioskodawca w ramach opisu stanu faktycznego podkreślił, iż członkami rady nadzorczej są wyłącznie członkowie banku będący osobami fizycznym oraz każdy członek, bez względu na liczbę posiadanych udziałów, ma prawo tylko do jednego głosu, a zatem nie posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% praw głosu w organie kontrolnym lub stanowiącym. Ze względu na powyższe, zdaniem wnioskodawcy, członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają faktycznej zdolności do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez bank.

Wnioskodawca podniósł również, iż w skład rady nadzorczej nie mogą wchodzić osoby zajmujące stanowiska kierownicze w banku, pełnomocnicy zarządu oraz osoby pozostające z członkami zarządu, pełnomocnikami banku lub osobami zajmującymi stanowiska kierownicze w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

Na podstawie powyższych argumentów wnioskodawca stwierdził, iż osoby wchodzące w skład rady nadzorczej banku, a także małżonkowie, krewni lub powinowaci do drugiego stopnia tych osób, nie spełniają przesłanek do uznania ich za podmiot powiązany z bankiem stosownie do przepisów art. 11a updop.

W świetle obowiązującego stanu prawnego organ podatkowy uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe.

W uzasadnieniu organ podkreślił, iż na podstawie przedstawionego stanu faktycznego członkowie rady nadzorczej posiadają faktyczną zdolność do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez bank. Faktyczna zdolność oznacza możliwość wpływania na kluczowe decyzje gospodarcze zarówno poprzez sprawowanie formalnych funkcji w radzie nadzorczej (np. poprzez bycie faktycznym członkiem rady nadzorczej), jak również rzeczywistą możliwość takiego wpływu bez formalnego umocowania, poprzez wskazane we wniosku osoby spokrewnione.

W ocenie organu, biorąc pod uwagę powyższe przesłanki, osoby wchodzące w skład rady nadzorczej banku, a także małżonkowie, krewni lub powinowaci do drugiego stopnia tych osób, spełniają przesłanki do uznania ich za podmioty powiązane w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 updop.

Tym samym nie można uznać, że brak posiadania bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25 % praw głosów w organie banku stanowi przesłankę braku powiązania.

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.231.2020.2.BG).

Autor: Anna Jeziorska, konsultant podatkowy

 

 

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Ministerstwo Sprawiedliwości chce utworzyć Sąd Ochrony Wolności Słowa - Russell Bedford https://t.co/W6ffkXdBOu
RB__Poland Nowe prawo zamówień publicznych – najważniejsze zmiany - Russell Bedford https://t.co/s7GH7V8PSw
RB__Poland Rozszerzenie elementów w lokalnej dokumentacji oraz aktualizacja TPR, czyli kolejne zmiany w cenach transferowych -… https://t.co/2VJMk0zRDg
RB__Poland Nowelizacja ustawy o własności lokali - dłużnicy stracą dach nad głową - Russell Bedford https://t.co/Wh3Gngc88v