wtorek, 31 marzec 2020 12:28

Koronawirus atakuje deklaracje podatkowe

snowing - pl.freepik.com snowing - pl.freepik.com

Dnia 27 marca 2020 r. podpisane zostało przez Ministerstwa Finansów oraz opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie w sprawie wydłużenia terminów na złożenie CIT-8 za 2019 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego [straty poniesionej] i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, Dz. U. poz. 542, dalej zwane: Rozporządzenie Ministra Finansów przedłuża terminy złożenia zeznania, do którego zobowiązani są podatnicy na podstawie art. 27 ust 1. Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 865 z późn. zm., dalej zwane: ustawa updop), czyli wspomnianej deklaracji CIT-8.

Zgodnie z treścią rozporządzenia obowiązek ten zostaje przeniesiony na 31 maja 2020 r. dla:

 • złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31. stycznia 2020 r.,
 • dopłaty podatku należnego wykazanego w tym zeznaniu, jeżeli z CIT-8 wynika niedopłata

Więcej czasu, aż do 31 lipca 2020 r., otrzymali:

 • podatnicy będący organizacjami pożytku publicznego, raportujący przychody z działalności pożytku publicznego w wysokości co najmniej 80% wszystkich przychodów,
 • podatnicy osiągający wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy updop.

Stanowiło to jeden z postulatów podnoszonych przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych w trakcie procesowania rządowego projektu nowelizacji specustawy ws. koronawirusa odnośnie zmian podatkowych. Inne postulaty (spośród 63 proponowanych przez Izbę) trafiły ostatecznie do samej ustawy. Są to propozycje takie jak: zamrożenie wszystkich postępowań[1] i kontroli skarbowych, możliwość złożenia „czynnego żalu” drogą elektroniczną, a nie jak do tej pory wyłącznie w formie papierowej, czy możliwość zmiany odnośnie zeznań podatkowych na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych. W tym ostatnim przypadku nie zdecydowano się jednak na automatyczne przedłużenie terminu, tak jak uczynił to Minister Finansów wobec osób prawnych. Zgodnie z projektowaną ustawą obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego do 30 kwietnia nie zostanie zmieniony, ale organ nie będzie naliczał kar ani nie będzie wszczynał postepowania za spóźnione zeznanie, o ile zostanie złożone do 31 maja 2020 r. Złożenie takiego zeznania w tym terminie będzie traktowane jak złożenie czynnego żalu, zgodnie z art. 16 par. 4 kodeksu karnoskarbowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 19). Zeznania wypełnione przez skarbówkę poprzez usługę e-PIT zostaną nadal uznane za wysłane 30 kwietnia, ale będą mogły być potem skorygowane przez podatnika. Ministerstwo zapowiedziało zaniechanie naliczania odsetek za zwłokę w okresie od 1 do 31 maja, ale nie zostało jeszcze wydane żadne rozporządzenie w tej kwestii.

Wśród innych rozwiązań wpisanych do projektu Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 marca 2020 r. możemy wymienić:

 • Umożliwienie podatnikom CIT i PIT odliczenia straty poniesionej w 2020 r. od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r. przy zachowaniu warunku przychodów niższych o co najmniej 50% w 2020 r. w porównaniu do 2019 r.
 • Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. do 1 czerwca 2020 r.
 • Przesunięcie obowiązku składanie nowego pliku JPK_VAT dla dużych firm z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r.
 • Przesunięcie nowej matrycy VAT z 1 kwietnia do 1 lipca 2020 r.
 • Odroczenie do 13 lipca 2020 r. obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
 • Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 r.
 • Wydłużenie terminu na złożenie informacji, ale nie oświadczenia, o cenach transferowych do 30 września 2020 r.
 • Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 86b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106) z 3-dniowego do 14-dniowego
 • Odroczenie podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.

Należy jednak pamiętać, że projekt tych zmian nie został jeszcze całkowicie zatwierdzony i uchwalony, co oznacza, że opisywane powyżej rozwiązania mogą jeszcze ulec zmianom. Spośród udostępnionych prac ministerialnych widnieje również projekt rozporządzenia mający na celu przedłużenie terminu na przekazanie informacji o pobranym podatku u źródła od cudzoziemców i umowach zawartych z nierezydentami (odpowiednio IFT-2R oraz ORD-U). Zgodnie z tym projektem będzie je można złożyć do końca piątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Przy deklaracji ORD-U przedłużenie to będzie stosowane do terminów upływających w okresie 31 marca – 31 maja 2020 r., natomiast przy IFT-2R dotyczy płatników, których rok podatkowy skończył się w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

29 marca pojawił się także oczekiwany projekt rozporządzenia o wydłużeniu terminów w zakresie sprawozdań finansowych, nie tylko dla szpitali, jednostek naukowych i organizacji pożytku publicznego, ale również dla przedsiębiorców. Rozporządzenie to przedłuża, zgodnie z zapowiedzią:

 • O okres 3 miesięcy ( albo o 2 jeżeli jednostka podlega nadzorowi KNF):
  • sporządzania sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego przez jednostkę dominującą,
  • zatwierdzania sprawozdania finansowego oraz zatwierdzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego przez jednostkę dominującą,
  • zamieszczenia na stronie internetowej odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych zamiast podpisywania oświadczenia na temat informacji niefinansowych – dot. wybranych spółek osobowych i sp. z o.o. oraz jednostki dominującej w przypadku grup kapitałowych.
 • O okres 90 dni ( albo 60 dni jeżeli jednostka podlega nadzorowi KNF):
  • termin do sporządzania zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy,
  • inwentaryzacji składników aktywów.
 • Dla jednostek samorządu terytorialnego:
  • o okres 60 dni wydłużony zostanie termin na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego,
  • o okres 30 dni zostanie wydłużony termin na przedstawienie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu, informacji o przebiegu wykonania oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego.

Wydłużono równie termin do przekazania sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego przez osoby fizyczne prowadzące działalność zobowiązane do przekazania takiego sprawozdania zgodnie z art. 45 ust.5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowym terminem jest 31 lipca 2020 r.. Przepisy tego rozporządzenia dotyczą jednostek kończących rok obrotowy w okresie od 30 września 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r.

Prawo do wydania takiego rozporządzenia daje ministrowi specustawa przyjęta 27 marca przez Sejm. Powinno ono wejść w życie 31 marca 2020 r. Na moment pisania tego artykułu nie pojawiło się w Dzienniku Ustaw jako obowiązujący akt prawny.

[1] W ostatnich dniach, zgodnie z opinią ekspercką, zmieniono część zapisów dotyczących tego punktu z powodu ryzyka zawieszania zwrotów z VAT. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów ustawy zmieniającej zawieszane są terminy ustawowe, których niezachowanie wiązało by się ujemnymi skutkami dla strony. Uzasadnienie do ustawy pozostało jednak bez zmian.

Autor: Damian Kuszewski

Autor jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość, a obecnie studentem Wydziału Prawa na SWPS. Od 2018 r. związany z Russel Bedford Poland. Przedmiotem jego zainteresowań zawodowych jest prawo podatkowe, a w szczególności podatki dochodowe.

 

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Ministerstwo Sprawiedliwości chce utworzyć Sąd Ochrony Wolności Słowa - Russell Bedford https://t.co/W6ffkXdBOu
RB__Poland Nowe prawo zamówień publicznych – najważniejsze zmiany - Russell Bedford https://t.co/s7GH7V8PSw
RB__Poland Rozszerzenie elementów w lokalnej dokumentacji oraz aktualizacja TPR, czyli kolejne zmiany w cenach transferowych -… https://t.co/2VJMk0zRDg
RB__Poland Nowelizacja ustawy o własności lokali - dłużnicy stracą dach nad głową - Russell Bedford https://t.co/Wh3Gngc88v