poniedziałek, 29 lipiec 2019 21:16

Samozatrudniony pracujący dla jednego kontrahenta może skorzystać z liniowego PIT

Podatnik, który zamierza świadczyć usługi na rzecz jednego kontrahenta na podstawie umowy o współpracy, może opodatkować uzyskany dochód stawką 19%, pod warunkiem, że czynności będzie wykonywał w ustalonym przez siebie harmonogramie, nie będzie wykonywał ich pod kierownictwem zlecającego czynności, a dodatkowo będzie ponosił ryzyko gospodarcze w związku z wykonaną pracą. Stanowisko takie zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 18 czerwca 2019 r.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wnioskodawca przedstawił następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamierza na podstawie „umowy o współpracę” świadczyć usługi doradcze na rzecz spółki z siedzibą na terenie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, poza granicami Polski. W ramach współpracy będzie świadczyć usługi z zakresu doradztwa gospodarczego oraz planowania i analiz finansowych, w szczególności m.in.: opracowywanie modeli i planów finansowych, analizy bieżących oraz prognozowanych wyników finansowych spółki, ograniczenie ryzyka finansowego prowadzonej działalności gospodarczej. Usługi będą realizowane poprzez dostarczanie okresowych raportów, analiz finansowych, prezentacji i porad w uzgodnionych terminach. Wnioskodawca zastrzegł, że nie był, nie jest i nie będzie pracownikiem ani członkiem zarządu spółki. Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania wykonującego lub w innym dowolnym miejscu oraz w dowolnym czasie, z zastrzeżeniem jednak, że zostaną dochowane ustalone terminy świadczenia usług. Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie za jakiekolwiek dodatkowe nakłady pracy i czasu, które mogą być konieczne, ponieważ wykonujący będzie świadczył usługi wymagające wysokie poziomu zaufania i wiedzy specjalistycznej. Wynagrodzenie będzie płatne raz w miesiącu w walucie euro, co wiąże się z tym, że wykonawca poniesie ryzyko ekonomiczne i finansowe związane ze zmianą kursów walutowych waluty krajowej (PLN) w stosunku do EUR, w związku z czym kwota przychodów z umowy w przeliczeniu na PLN będzie zmienna i uzależniona od kursu walutowego. Wnioskodawca będzie zobowiązany do opłacania podatków i ubezpieczeń, co również spowoduje ponoszenie ryzyka finansowego i ekonomicznego związanego ze zmianą przepisów prawa i możliwego wzrostu kosztów podatków i innych obciążeń o charakterze publiczno-prawnym. Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie z tytułu dodatkowych i ponadnormatywnych nakładów kosztów i czasu pracy, wymaganych do wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy, stąd też będzie ponosił ryzyko nie tylko ekonomiczne, lecz także organizacyjne. 

Wobec powyższego wnioskodawca zadał następujące pytania: czy dochody otrzymane z powyższej umowy należy zakwalifikować w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej i czy mogą być one objęte odpowiednio podatkiem liniowym. 

Stanowisko KIS korzystne dla samozatrudnionych

Zdaniem wnioskodawcy uzyskane w ten sposób dochody można zakwalifikować w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, do której zastosowanie ma podatek liniowy. Zgodnie z przepisami ustawy PIT pozarolnicza działalności oznacza działalność zarobkową: 

  • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową;

  • polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż;

  • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych;

  • prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły. 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. Organ przytacza treść artykułu 5b ust. 1 ustawy o PIT, zgodnie z którym nie mamy do czynienia z pozarolniczą działalnością gospodarczą, jeżeli łącznie spełnione są następujące przesłanki:

  • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

  • są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności;

  • wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Dyrektor KIS podzielił stanowisko wnioskodawcy, w którym stwierdził, że przytoczony przepis nie będzie miał zastosowania w przedstawionym stanie, gdyż nie będą spełnione dwie z trzech przesłanek, o których stanowi art.5 ust. 1 ustawy o PIT – nikt nie będzie kierował wykonującym, a także nikt nie będzie mu narzucał miejsca i czasu wykonania zobowiązań – tymczasem niespełnienie którejkolwiek z przesłanek powoduje, że wykonywane czynności na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mogą być kwalifikowane jako pozarolnicza działalność gospodarcza, opodatkowana podatkiem liniowym. 

Wydana interpretacja przepisów prawa podatkowego jest korzystana dla przedsiębiorców świadczących usługi na rzecz jednego kontrahenta. Warto podkreślić, że to czy samozatrudniony będzie mógł korzystać z podatku liniowego należy w głównej mierze rozstrzygać poprzez art. 5 ust.1 ustawy o PIT, który enumeratywnie wymienia kryteria negatywne dotyczące określenia danej działalności jako pozarolnicza działalność gospodarcza. 

źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 18 czerwca 2019 r. nr Nr 0114-KDIP3-1.4011.239.2019.1.MJ

Autor: Rafał Łomża. Student na kierunku prawo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zainteresowania prawo spółek handlowych, prawo podatkowe.

 

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Tarcza 4.0 – uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne i inne rozwiązania trafiają pod obrady Senatu   - Russell… https://t.co/nvSfolgLXT
RB__Poland Aresztowanie tymczasowe w projekcie Tarczy 4.0. narusza podstawowe gwarancje procesowe - Russell Bedford https://t.co/tATfTijGxB
RB__Poland Problematyczna kwestia opodatkowania wsparcia uzyskanego z tarczy finansowej - Russell Bedford https://t.co/VqtnR6nVkz