piątek, 03 kwiecień 2020 13:32

Dofinansowanie podmiotów gospodarczych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej

Przedstawiamy rozwiązania ustawowe, których głównych celem jest utrzymanie zdolności przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej, osłabienie skutków gospodarczych pandemii, a także utrzymanie płynności finansowej w szczególności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które to w głównej mierze narażone zostały na częściowe bądź całkowite zawieszenie prowadzonej działalności. 

 Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Jedną z propozycji jest możliwość ubiegania się o przyznanie pożyczki finansowanej ze środków Funduszu Pracy, w wysokości maksymalnie 5 tysięcy złotych, na preferencyjnych warunkach.

Przez preferencyjne warunki rozumiana jest wysokość oprocentowania, które będzie kształtowało się na poziomie 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Należy podkreślić, iż obowiązek spłaty pożyczki wystąpi po upływie trzymiesięcznego okresu karencji, przy czym udzielenie pożyczki następuje na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Co więcej w uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu.  

Pierwszym z warunków ubiegania się o wspomnianą pożyczkę jest obowiązek posiadania statusu mikroprzedsiębiorcy. Status ten może posiadać przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców udzielana jest wyłącznie na wniosek zainteresowanego złożony do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. We wskazanym wniosku mikroprzedsiębiorca obowiązany jest do wykazania stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Kolejnym z warunków umożliwiającym otrzymanie pożyczki w kwocie do 5 tysięcy złotych jest obowiązek prowadzenia przez mikroprzedsiębiorcę działalności gospodarczej przed dniem 1 marca 2020 r. Tym samym przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej po wskazanym terminie, są automatycznie wykluczeni z możliwości pozyskania pożyczki, na pokrycie bieżących kosztów jej prowadzenia.

W przypadku zrealizowania wszelkich powyższych przesłanek uprawniających do otrzymania pożyczki, a ponadto utrzymania stanu zatrudnienia przez okres trzech miesięcy w przeliczeniu na pełny wymiar w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. i złożenia stosownego wniosku – pożyczka ulegnie umorzeniu i to wraz z odsetkami.

Udzielanie poręczeń oraz gwarancji przez Bank Gospodarstwa Krajowego

W ramach pakietu wsparcia dla średnich i dużych przedsiębiorców wprowadzone zostały zmiany w zakresie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego poręczeń i gwarancji zaciągniętych kredytów, udzielanych na mocy Ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

Należy uszczegółowić, że średnim przedsiębiorcą będzie przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Tym samym dużym przedsiębiorcą będzie przedsiębiorca:

  1. zatrudniający średniorocznie ponad 250 pracowników oraz
  2. osiągający roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro bądź sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekraczającą równowartość w złotych 43 milionów euro.

Podstawową zmianą w zakresie udzielania poręczeń oraz gwarancji przez Bank Gospodarstwa Krajowego jest objęcie gwarancją bądź poręczeniem nie więcej niż 80% pozostającej do spłaty kwoty kredytu, co stanowi zwiększenie pomocy o 20% w porównaniu z obowiązującą dotychczas regulacją, wynikającą art. 3 Ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

Udzielone poręczenia i gwarancje mogą przyjąć formę pomocy publicznej, co nie zmienia faktu, iż są one terminowe i udzielone do kwoty z góry oznaczonej. Podobnie jak w przypadku pożyczek udzielanych mikroprzedsiębiorcom możliwość uzyskania gwarancji i poręczeń przez średnich i dużych przedsiębiorców następuje jedynie w następstwie złożenia stosownego wniosku.

W celu sfinansowania działalności Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie udzielania poręczeń oraz gwarancji, utworzony został Fundusz Gwarancji Płynnościowych, którego środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów i wydatków związanych z udzielaniem poręczeń i gwarancji spłaty kredytów zaciągniętych przez średnich i dużych przedsiębiorców, w tym wypłat z tytułu tych poręczeń i gwarancji.

Należy również podkreślić, iż zbliżone rozwiązanie zostało zaproponowane w stosunku do mikro- oraz małych przedsiębiorców, na podstawie zmian dokonanych w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów, które weszły w życie z dniem 17 marca 2020 r.

Na podstawie dokonanych zmian powyższym przedsiębiorcom udzielona zostanie pomoc, tzw. pomoc „de minimis”, której łączna wartość udzielonej jednemu przedsiębiorcy, nie może przekroczyć w bieżącym roku oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych równowartości kwot określonych w art. 3 ust. 2 Rozporządzenia Komisji UE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis tj. kwoty 200 000 euro bądź 100 000 euro w przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów.

Ponadto, adekwatnie dla pomocy kierowanej w stosunku do dużych i średnich przedsiębiorców, udzielone gwarancje obejmą nie więcej niż 80% kwoty kredytu, a możliwość ich uzyskania nastąpi jedynie na mocy wniosku złożonego do banku kredytodawcy.

Do wskazanego wniosku podmiot obowiązany jest dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o uprzednio utrzymanej pomocy de minimis w roku bieżącym oraz w dwóch poprzednich latach, bądź oświadczenie o jej nieotrzymaniu.

Zmiana warunków finansowania kredytów

W stosunku do mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw wprowadzone zostało rozwiązanie mające na celu utrzymanie bieżącej zdolności do finansowania prowadzonej działalności, która to zdolność wynika z uprzednio zaciągniętego kredytu bądź pożyczki.

Tarcza antykryzysowa przyznała bowiem bankom uprawnienia do modyfikacji warunków finansowania w postaci m.in. możliwości przedłużenia, odnowienia, utrzymania kredytów obrotowych/pożyczek. Powyższe uprawnienia są elastyczne, przyznają bankom pewną swobodę w zakresie kształtowania uzgodnień pomiędzy bankiem a kredytobiorcą/pożyczkobiorcą (banki bowiem mogą regulować warunki finansowania niezależnie od wymagań regulacyjnych, wynikających z prawa bankowego). Należy jednak podkreślić, iż kwestią bezsporną oraz najważniejszą jest obowiązek takiego kształtowania warunków finansowania, które nie będzie powodować pogorszenia sytuacji zarówno finansowej jak i gospodarczej kredytobiorcy/pożyczkobiorcy.

Natomiast aby kredytobiorca/pożyczkobiorca mógł skorzystać ze zmiany i ustalenia indywidualnych warunków finansowania niezbędne jest, aby spełnił kilka zasadniczych warunków.

Pierwszym z warunków jest obowiązek posiadania statusu mikro-, małego bądź średniego przedsiębiorcy, tym samym ze wskazanej preferencji nie będą mogły skorzystać podmioty największe.

Kolejnym warunkiem zastosowania preferencji jest spełnienie wymogu, iż kredyt/pożyczka, która ma podlegać zmianie bądź modyfikacji, została udzielona przed dniem 8 marca 2020 r., tj. przed dniem wejścia w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Co więcej, aby zmiana warunków finansowania kredytu/pożyczki nastąpiła, musi ona wynikać z oceny sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy/pożyczkobiorcy, która została dokonana przez bank nie wcześniej niż w dniu 30 września 2019 r.

Autor: Anna Jeziorska, konsultant podatkowy 

 

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Polski ład 2022

okladka polski lad

Polski ład to jeden z największych projektów rewolucjonizujących polskie prawo podatkowe. Wprowadza do niego wiele nowych praw, a także rozwiązania, które przez lata nie mogły się przebić, negowane przez przedsiębiorców, a nawet ich Rzecznika, jak np. de facto likwidację podatku liniowego. W niniejszej publikacji przedstawiamy najważniejsze zmiany.

Pobierz poradnik

Facebook

Twitter

RB__Poland Zmiany w cenach transferowych w ramach Polskiego Ładu. Część II - Russell Bedford https://t.co/cjAykIp0z8
RB__Poland Przeciwdziałanie nielegalnemu zatrudnieniu – walka z szarą strefą w Polskim Ładzie - Russell Bedford https://t.co/ObA05dxkuX
RB__Poland @RBakiewicz @tterlikowski *Ferowanie, nie forowanie.
RB__Poland Co z błędami księgowych spowodowanymi przez przepisy tzw. Polskiego Ładu? - Russell Bedford https://t.co/5HNFd3ZM9p