piątek, 10 czerwiec 2022 01:56

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności

Kodeks karny skarbowy przewiduje kilka sytuacji, w których możliwe jest zaniechanie ukarania sprawcy przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Najbardziej znaną jest czynny żal, a inną opcją jest dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Czym ta instytucja jest i jakie daje korzyści?

Przede wszystkim należy wiedzieć, jakie są przesłanki do dobrowolnego poddania się odpowiedzialności. Zgodnie z art. 17 par. 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 859), sąd może udzielić zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, jeżeli wina sprawcy i okoliczności popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego nie budzą wątpliwości. Ale oprócz powyższego, muszą zostać spełnione również dodatkowe warunki, tj.:

  • uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną, jeżeli w związku z przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym nastąpiło uszczuplenie tej należności,
  • sprawca uiścił kwotę odpowiadającą co najmniej najniższej karze grzywny grożącej za dany czyn zabroniony,
  • sprawca wyraził zgodę na przepadek przedmiotów co najmniej w takim zakresie, w jakim ten przepadek jest obowiązkowy, a w razie niemożności złożenia tych przedmiotów - uiścił ich równowartość pieniężną; przepisy art. 16 par. 2 zdanie trzecie oraz art. 31 par. 3 pkt 2[1] stosuje się odpowiednio,
  • uiszczono co najmniej zryczałtowaną równowartość kosztów postępowania.

Kiedy z kolei nie jest możliwe (dopuszczalne) udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności? Przepis art. 17 par. 2 Kodeksu karnego skarbowego wymienia następujące przesłanki:

  • przestępstwo skarbowe zagrożone jest karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności,
  • przestępstwo skarbowe zagrożone tylko karą grzywny popełniono w warunkach określonych w art. 37 par. 1[2] lub art. 38 par. 2[3],
  • zgłoszono interwencję co do przedmiotu podlegającego przepadkowi, chyba że zostanie ona cofnięta przez interwenienta do czasu wniesienia aktu oskarżenia do sądu.

Zgodnie z art. 18 par. 1 Kodeksu karnego skarbowego, sąd, udzielając zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, orzeka:

  • tytułem kary grzywny kwotę uiszczoną przez sprawcę,
  • przepadek przedmiotów tylko w takich granicach, w jakich sprawca wyraził na to zgodę, a w razie niemożności ich złożenia - uiścił ich równowartość pieniężną.

Najważniejszą zaletą dobrowolnego poddania się odpowiedzialności jest fakt, iż prawomocny wyrok o zezwoleniu nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Karnego.

Na koniec warto dodać, iż uiszczenie określonej kwoty tytułem kary grzywny za przestępstwo skarbowe w drodze dobrowolnego poddania się odpowiedzialności nie stanowi przesłanki recydywy skarbowej określonej w art. 37 § 1 pkt 4 Kodeksu karnego skarbowego („Sąd stosuje nadzwyczajne obostrzenie kary, jeżeli sprawca: (…) skazany za umyślne przestępstwo skarbowe na karę pozbawienia wolności lub karę ograniczenia wolności albo karę grzywny, w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności lub 6 miesięcy kary ograniczenia wolności albo po uiszczeniu grzywny wynoszącej co najmniej 120 stawek dziennych popełnia umyślnie przestępstwo skarbowe tego samego rodzaju”).

[1] Przepadku przedmiotów nie orzeka się także, jeżeli: (…) uiszczono należność publicznoprawną dotyczącą przedmiotów zagrożonych przepadkiem, chyba że należność ta jest niewspółmiernie niska do kwoty równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów albo przepadek dotyczy przedmiotów określonych w art. 29 pkt 4 lub które zostały specjalnie przysposobione do popełnienia czynu zabronionego.

[2] W danym przepisie są wymienione sytuacje, kiedy sąd stosuje nadzwyczajne obostrzenie kary. Są to m. in. sytuacje, gdy sprawca popełni umyślnie przestępstwo skarbowe, powodując uszczuplenie należności publicznoprawnej dużej wartości albo popełni umyślnie przestępstwo skarbowe, a wartość przedmiotu czynu zabronionego jest duża, lub gdy sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu.

[3] Który również traktuje o nadzwyczajnym obostrzeniu kary.

 

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Polski ład 2022

okladka polski lad

Polski ład to jeden z największych projektów rewolucjonizujących polskie prawo podatkowe. Wprowadza do niego wiele nowych praw, a także rozwiązania, które przez lata nie mogły się przebić, negowane przez przedsiębiorców, a nawet ich Rzecznika, jak np. de facto likwidację podatku liniowego. W niniejszej publikacji przedstawiamy najważniejsze zmiany.

Pobierz poradnik

Facebook

Twitter

RB__Poland Wyrok TSUE: świadczenia rodzinne obywateli UE mają spełniać przesłankę równościową - Russell Bedford https://t.co/NDEQDrZ3Zz
RB__Poland Wynagrodzenie członków zarządu sp. z o.o. za 2021 r. wypłacone w 2022 r. – opodatkowane na zasadach 2022 r., ale be… https://t.co/2G5yaPvVgw
RB__Poland Polskie przepisy dotyczące poboru danych przez służby niezgodne z Konstytucją i prawem unijnym - Russell Bedford https://t.co/kSlpwUgdeR
RB__Poland Nowelizacja kodeksu spółek handlowych koliduje z prawem podatkowym cen transferowych - Russell Bedford https://t.co/npuP4rVw4O