poniedziałek, 24 czerwiec 2019 13:04

Obowiązki informacyjne spółek publicznych związane z postępowaniem upadłościowym oraz restrukturyzacyjnym cz. 2

W poprzednim artykule dotyczącym obowiązków informacyjnych związanych z postępowaniem upadłościowym oraz restrukturyzacyjnym skupiono się przede wszystkim na obowiązkach informacyjnych ciążących na spółkach publicznych funkcjonujących w ramach rynku regulowanego (artykuł dostępny TUTAJ). W niniejszych rozważaniach zwrócimy uwagę na obowiązki dotyczące spółek publicznych funkcjonujących w ramach alternatywnego systemu obrotu tj. New Connect oraz systemu Catalyst, które to obowiązki będą zróżnicowane w zależności od tego czy platformy transakcyjne prowadzone są przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. czy przez BondSpot S.A. 

Podstawa prawna obowiązków informacyjnych spółek publicznych

W ramach przypomnienia wskazać należy, iż zgodnie z uregulowaniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (rozporządzeniem Ministra Finansów), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE,2003/125/WE i 2004/72/WE („rozporządzenie MAR”) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, na publicznych spółkach akcyjnych ciąży wiele obowiązków informacyjnych.

Obowiązki informacyjne spółek publicznych funkcjonujących w ramach alternatywnego systemu obrotu (New Connect)

W przypadku spółek funkcjonujących w ramach alternatywnego systemu obrotu (New Connect) należy brać pod uwagę regulacje zawarte w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu dotyczące informacji bieżących oraz okresowych przekazywanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz regulacje rozporządzenia MAR.

W związku z tym, iż regulacje zawarte w ww. Załączniku nr 3 do regulaminu ASO nie wskazują expressis verbis na obowiązek informacyjny spółki związany z czynnościami podjętymi w ramach postepowania upadłościowego czy restrukturyzacyjnego, do obowiązku informacyjnego dotyczącego przedmiotowego zakresu znajdą zastosowanie regulacje rozporządzenia MAR odnoszące się do publikowania informacji poufnych. 

W związku z powyższym przedmiotem informacji publikowanych na podstawie art. 17 ust 1 rozporządzenia MAR będą m.in. takie zdarzenia jak:

  • złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości albo wniosku wszczęciem postępowania restrukturyzacyjnego oraz oddalenie lub odrzucenie ww. wniosków prze sąd;

  • ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, ustanowienie zarządu przymusowego, powołanie syndyka masy upadłości;

  • wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości albo postanowienia o otwarciu postepowania restrukturyzacyjnego, zmiana ww. postanowień;

  • umorzenie postępowania upadłościowego bądź restrukturyzacyjnego;

  • zakaz wszczęcia postępowania naprawczego; 

  • zatwierdzenie układu; odmowa zatwierdzenia układu. 

Ponadto dodatkowym obowiązkiem informacyjnym w ww. zakresie, którym objęte zostały spółki notowane na New Connect, jest umieszczenie w dokumencie informacyjnym oraz w uproszczonym dokumencie informacyjnym w rozdziale „Dane o emitencie” informacji o wszczętych wobec emitenta postępowaniach: upadłościowym, restrukturyzacyjnym lub likwidacyjnym. Przedmiotowy obowiązek wynika z § 10 i 19 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu New Connect.

Obowiązki informacyjne spółek publicznych zajmujących się emisją dłużnych papierów wartościowych w ramach systemu Catalyst

W pierwszej kolejności należy wskazać, że jeżeli spółka jako emitent dłużnych papierów wartościowych jest notowana w ramach alternatywnego systemu obrotu lub na rynku regulowanym (GPW), obowiązuje ją zakres raportowania obowiązujące dla danego rodzaju rynku. Dotyczy to również obowiązku podawania do wiadomości publicznej informacji w zakresie zdarzeń związanych z postępowaniem upadłościowym albo restrukturyzacyjnym.

Jeżeli chodzi o podmioty funkcjonujące w ramach platformy transakcyjnej BondSpot S.A. zastosowanie w tej materii regulacje zawarte w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 86/O/17 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 13 kwietnia 2017 r. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 8 stycznia 2019 r., dalej zwany jako „Regulamin BondSpot). W związku z tym, iż w ramach zasad odnoszących się do zamieszczania raportów bieżących oraz okresowych nie została wyróżniona grupa zdarzeń odnosząca się do postępowania upadłościowego czy restrukturyzacyjnego, zastosowanie w tym zakresie znajdą regulacje rozporządzenia MAR tj., ujawnienie informacji poufnych na podstawie art. 17 ust 1. związanych z działaniami podjętymi w ramach postępowania upadłościowego czy restrukturyzacyjnego.

W tym miejscu należy dodatkowo zaznaczyć, iż Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 86/O/17 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 13 kwietnia 2017 r.  w § 10 przewiduje zamieszczenie w dokumencie informacyjnym a dokładnie w rozdziale „Dane o emitencie” informacji o wszczętych wobec emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym.

Na marginesie poza samymi obowiązkami informacyjnymi należy podkreślić, iż zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 4 Regulaminu BondSpot spółka obowiązana jest wykluczyć instrumenty dłużne z obrotu na Rynku w przypadku uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta albo postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszeniu upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania, albo postanowienia o umorzeniu przez sąd postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania

Autor: Hanna Żołnierkiewicz 

Aplikant adwokacki w Departamencie Prawnym. Od 2017 roku związana z Russell Bedford Dmowski i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka Sp.k. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej na rzecz przedsiębiorców w zakresie łączenia, podziału i przekształcenia spółek oraz w zakresie prawa upadłościowego, prawa restrukturyzacyjnego i prawa rynku kapitałowego. Prowadzi bieżącą obsługę spółek prawa handlowego, w tym sporządza dokumentację korporacyjną, zarówno w języku polskim jak i w angielskim. Reprezentuje również klientów przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego.

Masz pytanie z zakresu restrukturyzacji?

andrzej dmowski1

Warszawa

dr Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej,dmowski@russellbedford.pl

michal zawila

Katowice

Michał Zawila

Partner
tel: 32 73 13 420
email: michal.zawila@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

RB Magazine

RB Magazine numer 55

Tematy na czasie to split payment, raportowanie MDR, nowa matryca stawek VAT. Zmianom przyglądamy się na bieżąco na naszym portalu i w mediach społecznościowych. W magazynie podsumowujemy najważniejsze z nich, a także zwracamy uwagę na takie, które są równie ważne, ale niekoniecznie „medialne”.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Wrześniowe wydanie miesięcznika „Doradztwo Prawne i Podatkowe #RBBiuletyn” w przejrzysty sposób prezentuje nowe reg… https://t.co/V7BeOLHTdM
2hreply
RB__Poland Andrzej Dmowski dla TVN24 o mikrorachunkach - Russell Bedford Poland https://t.co/XQP37S4X6B
RB__Poland Russell Bedford w finale konkursu „Network of the Year” - Russell Bedford Poland https://t.co/j2UPWSyBYB
RB__Poland Zapraszamy na wyjątkowe śniadanie podatkowe z Belgijską Izbą Biznesu - Russell Bedford Poland https://t.co/TFGcpqEmac