poniedziałek, 07 styczeń 2019 08:09

„Mały ZUS” – komu i na jakich zasadach przysługuje

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych, a przychód z tej działalności w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 30-krotności minimalnego wynagrodzenia to od 1 stycznia 2019 roku – będziesz miał prawo opłacania obniżonych składek na ubezpieczenie społeczne.

Obniżone składki będzie mógł jednak opłacać tylko ten przedsiębiorca, którego przychód w roku 2018 nie był wyższy niż 63.000 złotych, a działalność była prowadzona przez cały rok. W konsekwencji należy pamiętać, że liczba dni prowadzenia działalności gospodarczej musi odpowiadać liczbie dni, w której przedsiębiorca podlegał w poprzednim roku ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności. Nie należy uwzględniać w niej liczby dni, w których przedsiębiorca podlegał np.: ubezpieczeniu w KRUS albo za granicą.

Natomiast jeśli w 2018 roku działalność została rozpoczęta, zakończona lub zawieszana, przez co prowadzona była tylko przez część roku, limit którego nie mógł przekroczyć przychód z działalności jest proporcjonalnie niższy. Limit można łatwo obliczyć poprzez podzielenie trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia przez liczbę dni kalendarzowych poprzedniego roku i pomnożenie otrzymanego wyniku przez rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym (np. 334 dni).

przykład:

(63.000 : 365) x 334 = 57.649,31505 ≈ 57 649,32 zł.

Jednakże, jeśli w poprzednim roku działalność gospodarcza prowadzona była przez krócej niż 60 dni, przedsiębiorca nie będzie mógł skorzystać z tzw. „małego ZUS” w roku 2019.

Dochodząc do sedna – w celu obliczenia obniżonej podstawy wymiary składek, należy przeciętny miesięczny przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej z poprzedniego roku pomnożyć przez wskaźnik ogłaszany corocznie przez Prezesa ZUS ogłaszany w Monitorze Polskim, a którego wysokość na obecny rok 2019 wynosi 0,5083. 

przykład

roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym

_________________________________________________________________ x 30

liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowy 

Y x 0,5083 =nowa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne 

Otrzymany wynik porównaj do kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia – jeśli obliczona podstawa wymiaru składek będzie niższa niż wskazane 30%, to musi zostać do tego poziomu podwyższona. 

Należy jednak pamiętać, że tak obniżoną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne możesz opłacać maksymalnie do 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto warto zwrócić uwagę na to, że miesiąc kalendarzowy to każdy miesiąc, w którym przedsiębiorca podlegał ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnemu przez co najmniej jeden dzień. 

Jeśli rozliczałeś się w formie karty podatkowej i nie korzystałeś ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT, to przychodem z działalności gospodarczej jest wartość sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług. Podlega ona opodatkowaniu kartą podatkową, bez kwoty tego podatku

Wyjątki od reguły

Istnieje jeszcze kilka innych wyjątków, kiedy to przedsiębiorca nie będzie mógł skorzystać z „małego ZUS”, a zaliczają się do nich następujące sytuacje: 

  • rozliczałeś się w formie karty podatkowej i korzystałeś ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT. Warunki te musisz spełniać łącznie;

  • podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej);

  • spełniasz warunki do opłacania „preferencyjnych składek”, tj. składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia;

  • wykonujesz dla byłego bądź obecnego pracodawcy to co robiłeś dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Niezbędne formalności

Aby skorzystać z „małego ZUS”, należy złożyć poniżej wskazane dokumenty zgłoszeniowe:

  • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA)z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli kontynuujesz prowadzenie działalności prowadzonej w 2018 r.

  • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA)albo - jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu -zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA)z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Wyżej wskazane dokumenty należy przekazać w terminie 7 dniliczonymi od:

  • 1 stycznia (czyli do 8 stycznia 2019 r.) – jeśli kontynuujesz prowadzenie działalności prowadzonej w 2018 r. albo też jeśli z końcem grudnia zakończyłeś okres ulgi „preferencyjne składki” (wyrejestruj się z ubezpieczeń z kodem 05 70 albo 05 72 i zgłoś z kodem 05 90 albo 05 92),

  • pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej lub wznowienia działalności gospodarczej,

  • pierwszego dnia, w którym będziesz spełniał warunki do korzystania z „małego ZUS” (np. skończyłeś okres „preferencyjne składki” w trakcie roku).

Powyżej wskazane zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych zostały wprowadzone ustawą z dnia 20 lipca 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę (Dz. U. 2018 poz. 1577). 

Pamiętać trzeba o jeszcze jednej kwestii, że zmiany, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. nie dotyczą podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

Nikol Małaszewska-Dąbrowska

Autor: 

Nikol Małaszewska-Dąbrowska

Manager w Departamencie Prawnym. Od 2011 roku zajmuje się doradztwem dla wiodących firm z różnych sektorów gospodarki. Wieloletni praktyk, posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu kompleksowych projektów z zakresu prawa krajowego i międzynarodowego.  Uczestniczy w przeglądach prawnych i podatkowych prowadzonych pod kątem identyfikacji ryzyka. Jest także autorem licznych artykułów o tematyce podatkowej, publikowanych w prasie branżowej.

 

Masz pytanie z zakresu rachunkowości?

grzegorz blaszkowski

Audyt i usługi poświadczające

Grzegorz Błaszkowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: grzegorz.blaszkowskii@russellbedford.pl

grazyna zaremba1

Outsourcing księgowości

Grażyna Zaremba

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: grazyna.zaremba@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

RB Magazine

RB Magazine numer 55

Tematy na czasie to split payment, raportowanie MDR, nowa matryca stawek VAT. Zmianom przyglądamy się na bieżąco na naszym portalu i w mediach społecznościowych. W magazynie podsumowujemy najważniejsze z nich, a także zwracamy uwagę na takie, które są równie ważne, ale niekoniecznie „medialne”.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Zatrudnianie pracowników młodocianych w polskim prawie - Russell Bedford Poland https://t.co/hKIqb1abOZ
13hreply
RB__Poland Rząd utrudnia osobom prawnym prowadzenie postępowań przed sądami - Russell Bedford Poland https://t.co/aTnt3RqrQT
19hreply
RB__Poland Od nowego roku kasy rejestrujące w postaci oprogramowania, ale nadal z drukowanymi paragonami - RB Akademia - szkol… https://t.co/ZiAHO99eSA
RB__Poland Likwidacja spółki z o.o. a zbycie nieruchomości - Russell Bedford Poland https://t.co/5s02bGMkCq