taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Podatek akcyzowy w 2017r. - ostatnie zmiany, praktyka i orzecznictwo

Rozpoczęcie: 6. październik 2017
Zakończenie: 6. październik 2017
Kod: 2902WA
Lokalizacja: Warszawa, ul. Marynarska 11
Cena dziś:
540.00 PLN (+VAT)

Opis szkolenia

Cel

Przedmiotem zajęć będą reguły stosowania ustawy o podatku akcyzowym z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa organów podatkowych i sądów administracyjnych. Na szkoleniu przedstawione zostaną także skutki wejścia w życie tzw. pakietu paliwowego (z uwzględnieniem zmian w podatku od towarów i usług). Omówione zostaną ponadto konsekwencje kolejnych nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym wprowadzanych w 2017 r.

Prowadzący

Piotr Paszek

doradca podatkowy, prawnik, Kierownik Zespołu ds. VAT i Akcyzy w ECDDP Sp. z o.o., specjalizuje się w zakresie podatku akcyzowego, podatku VAT, a także prawa energetycznego, posiada bogate doświadczenie w zakresie optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw z wielu branż, autor publikacji z zakresu prawa podatkowego dotyczących między innymi podatku VAT, jak również podatku akcyzowego, odniósł wiele sukcesów reprezentując przedsiębiorców w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, doświadczony wykładowca tematyki podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem podatku akcyzowego oraz podatku VAT.

Program

 • Regulacji ustawy o podatku akcyzowym – informacje wstępne:
  • źródła prawa,
  • najważniejsze pojęcia i instytucje (podatnik akcyzy, skład podatkowy, procedura zawieszenia poboru akcyzy),
  • zasady rejestracji jako podatnik akcyzy,
  • obowiązki związane ze statusem podatnika akcyzy.
 • Zasady dokonywania zakupów i sprzedaży wyrobów akcyzowych:
  • transakcje w obrocie krajowym,
  • dostawa i nabycie wewnątrzwspólnotowe,
  • postępowanie w przypadku importu, eksportu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 20 sierpnia 2016 r.
 • Sposób prowadzenia składu podatkowego:
  • omówienie zasad funkcjonowania składu podatkowego - skład podatkowy magazynowy i skład podatkowy produkcyjny,
  • ewidencja składu podatkowego – nowe reguły obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.,
  • zasady sukcesji zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.
 • Aktualne stawki podatku akcyzowego dla poszczególnych wyrobów energetycznych:
  • paliwa silnikowe i paliwa opałowe,
  • stawki akcyzy na oleje smarowe i pozostałe oleje,
  • stawki akcyzy dla biopaliw,
  • stawki akcyzy na gaz ziemny,
  • stawka akcyzy dla dodatków/domieszek z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa.
 • Stosowanie obniżonych stawek podatku akcyzowego dla paliw opałowych:
  • znaczenie oświadczenia o przeznaczeniu,
  • elementy oświadczeń składanych przez osoby fizyczne oraz przedsiębiorców,
  • problem czytelnego podpisu na oświadczeniach z uwzględnieniem orzecznictwa, a w szczególności omówienie następujących zagadnień:
   • podpis drukowanymi literami a jego ważność i czytelność?
   • czy pieczątka imienna z parafką traktowana jest jako podpis czytelny?
   • czy parafka jest czytelnym podpisem?
   • czy pieczątka firmowa z imieniem i nazwiskiem może być uznana za pieczątkę imienną - czy w takim przypadku konieczny jest podpis czy wystarczy parafka?
  • skutki błędów formalnych oświadczeń,
  • korekty ilościowe a oświadczenia,
  • zmiana nazwy firmy a korekta oświadczeń,
  • zestawienia oświadczeń, wymagane dane, konsekwencje braku zestawień,
  • zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2015 r. i ich praktyczne konsekwencje.
 • Reguły przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy:
  • dokumenty niezbędne do przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy,
  • krajowy system teleinformatyczny (System EMCS),
  • pojęcie podmiotu wysyłającego,
  • definicja podmiotu odbierającego,
  • dokument elektroniczny e - AD,
  • dokument zastępujący e - AD,
  • raport odbioru i raport wywozu.
 • Nowe regulacje dotyczące wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy:
  • ograniczenie możliwości przemieszczania wyrobów energetycznych objętych zerową stawkąÂ Â Â Â Â Â  akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
  • stosowanie dokumentu dostawy dla objętych zerową stawką akcyzy wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
  • rozszerzenie zakresu podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy,
  • wymogi stosowania zerowej stawki akcyzy dla wyrobów energetycznych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym.
 • Zwolnienia od akcyzy dla wyrobów energetycznych:
  • zwolnienie od akcyzy ze względu na przeznaczenie – warunki i zasady korzystania,
  • sposób i zasady stosowania dokumentu dostawy,
  • zwolnienie od akcyzy dla olejów smarowych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 1 lipca 2016 r.,
  • ewidencja wyrobów zwolnionych ze względu na przeznaczenie,
  • zwrot wyrobów akcyzowych zwolnionych ze względu na przeznaczenie do składu podatkowego.
 • Zmiany wynikające z wprowadzenia od 1 sierpnia 2016 r. tzw. pakietu paliwowego:
  • nowe terminy wpłaty podatku VAT w przypadku WNT paliwa,
  • ograniczenia formalne w przypadku WNT paliwa.
  • płatnik i podatnik podatku VAT w przypadku WNT paliwa – rozliczenia wzajemne i obowiązki wobec organów podatkowych,
  • deklaracje podatkowe i obowiązki informacyjne w przypadku WNT paliwa.
 • Prowadzenie działalności jako pośredniczący podmiot gazowy (PPG):
  • warunki uzyskania statusu pośredniczącego podmiotu gazowego,
  • zasady weryfikacji nabywców gazu,
  • sposób prowadzenia ewidencji przez pośredniczący podmiot gazowy od 1 stycznia 2017 r.,
  • terminy i reguły rozliczania akcyzy.
 • Zwolnienia od akcyzy dla wyrobów gazowych:
  • zakres i warunki zwolnień od akcyzy dla wyrobów gazowych,
  • zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do produkcji energii elektrycznej i wyrobów energetycznych,
  • zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego przez gospodarstwa domowe,
  • zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,
  • pozostałe zwolnienia ze względu na sposób zużycia gazu,
  • obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. reguły prowadzenia ewidencji przez PPG zużywające gaz na cele objęte zwolnieniem,
  • zwolnienia od akcyzy w najnowszym orzecznictwie organów podatkowych i sądów,
  • czy finalny nabywca gazowy (FNG) korzystający ze zwolnienia od akcyzy ma obowiązek prowadzenia ewidencji?
 • Deklaracje podatkowe dla podatku akcyzowego od gazu ziemnego:
  • rodzaje składanych deklaracji,
  • wskazówki dotyczące sposobu wypełniania deklaracji,
  • terminy składania deklaracji oraz zapłaty podatku.
 • Zakres czynności opodatkowanych akcyzą w przypadku wyrobów węglowych:
  • sprzedaż wyrobów węglowych na rzecz finalnego nabywcy węglowego (FNW),
  • użycie wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy (PPW),
  • użycie lub sprzedaż wyrobów węglowych uzyskanych w wyniku przestępstwa (kradzież wyrobów węglowych),
  • ubytki wyrobów węglowych,
  • moment powstania obowiązku podatkowego dla wyrobów węglowych,
  • czy użycie wyrobów węglowych przez FNW może podlegać akcyzie?
 • Prowadzenie działalności jako PPW i FNW:
  • warunki uzyskania statusu PPW,
  • sposób prowadzenia ewidencji przez PPW od 1 stycznia 2017 r.,
  • czy FNW jest obowiązany do prowadzenia ewidencji na potrzeby akcyzy?
 • Zwolnienia od akcyzy dla wyrobów węglowych przeznaczonych do celów opałowych:
  • zakres zwolnień od akcyzy,
  • warunki zwolnień wyrobów węglowych przeznaczonych do celów opałowych,
  • zmiany wprowadzone w życie od 1 stycznia 2016 r.
  • nowelizacja dotycząca zwolnienia od akcyzy dla zakładów energochłonnych wykorzystujących wyroby węglowe.
 • Deklaracja podatkowa dla wyrobów węglowych:
  • zasady wypełniania i składania deklaracji podatkowej,
  • moment zapłaty akcyzy.
 • Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.

Lokalizacja

Warszawa, ul. Marynarska 11

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Jeśli mają Państwo problemy z zapisem na szkolenie zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem:

Anna Brzustowska
tel. +48 22 276 61 84
anna.brzustowska@russellbedford.pl

Wszystkie szkolenia organizujemy również w formie szkoleń zamkniętych

Wszystkie szkolenia z naszej oferty objęte są dofinansowanie z Funduszy Europejskich na lata 2017-2020, aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj

Wszystkie szkolenia i kursy mogą być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego sprawdź warunki - szkolenia dofinansowane

Kategoria

Nasze marki

Nasze marki mobile