taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Treasury management: skarbowość przedsiębiorstwa. Zarządzanie skarbem i przepływami gotówki w trakcie budowania trwałej wartości przedsiębiorstwa

Treasury management: skarbowość przedsiębiorstwa. Zarządzanie skarbem i przepływami gotówki w trakcie budowania trwałej wartości przedsiębiorstwa

Rozpoczęcie: 29. maj 2018
Zakończenie: 30. maj 2018
Kod: 4073KT
Lokalizacja: Katowice
Cena dziś:
1550.00 PLN (+VAT)

Opis szkolenia

Cel

Celem szkolenia jest zaprezentowanie problematyki zarządzania gotówką i skarbem z uwzględnieniem strategicznego i długofalowego znaczenia kapitału zamrożonego i uwalnianego w postaci gotówki z przedsiębiorstwa. Szkolenie skoncentrowane jest na przystępnym przybliżeniu działania mechanizmów towarzyszących treasury management i zarządzaniu gotówką, które wpływają na wyniki i dokonania przedsiębiorstwa a też mają znaczenie dla przyszłego i długofalowego sukcesu przedsiębiorstwa. Dogłębne zrozumienie złożoności procesów pieniężnych zachodzących w trakcie zarządzania skarbem jest kluczowe dla menedżerów finansowych jak i niefinansowych. Strategiczne konsekwencja decyzji w zakresie gotówki zamrożonej (skarbu) i gotówki uwalnianej są w trakcie szkolenia przedstawione w sposób przystępny również dla osób, które na co dzień zajmują się pozafinansową sferą zarządzania przedsiębiorstwem.

Propozycja programu pozwala zapoznać się z pojęciami z zakresu:

wpływu decyzji na przepływ pieniądza, koszt kapitału, ryzyko operacyjne, ryzyko finansowe i na wyniki przedsiębiorstwa,wpływu zmian poziomu skarbu na generowanie gotówki, różnicy między wynikami raportowanymi dla potrzeb sprawozdawczości zewnętrznej a rzeczywistymi osiągnięciami i generowaniem gotówki, zmianom w sprzedaży przedsiębiorstwa towarzyszących zarządzaniu inwestycjami i gotówką uwalnianą z inwestycji, wpływach ze sprzedaży, kosztach i wydatkach przedsiębiorstwa.

Dodatkowo uwzględniane są również wynikające z decyzji w zakresie strategicznego zarządzania skarbem i gotówką zmiany zachodzące w rachunku wyników, bilansu i sprawozdania z przepływów finansowych. Zagadnienia szkolenia prezentowane są na praktycznych przykładach z tematyki zarządzania gotówką i zarządzania skarbem.

Treasury management - zarządzanie skarbem zawiera w sobie zbiór fundamentalnych narzędzi umożliwiających oszacowanie wpływu działań biznesowych w zakresie kształtowania aktywów na wartość przedsiębiorstwa. Proponujemy szkolenie, dzięki któremu Szkolony będzie umiał zarządzać elementami aktywów takich jak majątek trwały, środki pieniężne, należności i zapasy w sposób kreujący wartość przedsiębiorstwa. W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych rzeczywistych lub bliskich rzeczywistości.

Adresaci

Szkolenie adresowane przede wszystkim dla wszystkich pracowników mających znaczący wpływ na sukces lub porażkę strategii realizowanej przez przedsiębiorstwo. Serdecznie zapraszamy zarówno menedżerów finansowych, jak i niefinansowych. Szkolenie zalecamy przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem mechanizmów związanych z nowoczesnym zarządzaniem skarbem i gotówką zachodzących w przedsiębiorstwie. Zapraszamy pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw.

Uczestnicy będą wdrażać i pogłębiać umiejętności:

zarządzania skarbem i gotówką, nasze szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je z holistycznym i praktycznym spojrzeniem na przedsiębiorstwo z perspektywy jego obecnej i przyszłej wartości.

Prowadzący

Grzegorz Michalski

 Specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw, do 2015 roku adiunkt, a następnie profesor nadzwyczajny w Instytucie Ekonomii, na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, wpisany na listę ekspertów I stopnia do oceny merytorycznej projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, współredaktor i członek rad naukowych specjalistycznych, branżowych czasopism z zakresu inwestycji, bankowości, płynności finansowej i zarządzania finansami, nadających ton przyszłemu kierunkowi rozwoju praktyki finansów, zarządzania ryzykiem, płynnością finansową i inwestycjami. Jako trener przede wszystkim ukierunkowuje uczestników na sposób rozumienia głównych idei związanych z tematem szkolenia, łącząc je z prostotą i jasnością przekazu i jak najwyższym poziomem merytorycznym.

Program

 • Cel tresury management w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  • przedsiębiorstwo jako źródło wolnych przepływów gotówki
  • wzbogacanie skarbu i budowanie wartości przedsiębiorstwa
  • koszt kapitału finansującego przedsiębiorstwo i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa
  • poziom ryzyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa
 • Długoterminowe strategie finansowania skarbu i decyzje w zakresie tresury management
  • ocelowa struktura kapitału
  • szacowanie kosztu kapitałów obcych i budżetowanie kapitałów obcych
  • szacowanie kosztu kapitału własnego i budżetowanie kapitału własnego
  • szacowanie kosztu kapitałów hybrydowych
  • szacowanie i budżetowanie wolnych przepływów gotówki
  • ocena opłacalności i ryzyka w tresury management w oparciu o NPV, IRR
  • wykres IOS
  • wykres MCC
  • optymalny / docelowy budżet inwestycyjny
 • Budżetowanie gotówki
  • modele wyznaczania minimalnego - buforowego poziomu gotówki
  • model VB-LCL
  • modele wyznaczania i zarządzania poziomem gotówki
  • model Beranka
  • model baumola-Alaisa-Tobina
  • model Millera-Orra
  • model Stone'a
  • model Behlera
  • przejście od prognozy sprzedaży, przez budżet kosztów, przez budżet kapitałowy do prognozy zapotrzebowania na gotówkę
 • Tresury management w cyklu operacyjnym - aspekty bieżące zarządzania skarbem
  • 10 kroków tworzenia wartości
  • optymalizacja przepływu i kumulowania gotówki w trakcie tworzenia i utrzymywania zapasów
  • modele zarządzania zapsami
  • model ABC
  • model VB-EOQ
  • model VB-POQ
  • optymalizacja przepływu i kumulowania gotówki w procesie zarządzania należnościami
  • podejście VB-IAoAR (analiza przyrostowa należności przy uwzględnieniu koncepcji maksymalizacji wartości)
  • koszty opóźnień płatności - w jakich warunkach warto płacić w terminie
 • Pytania praktyczne treasury management - optymalizacja przepływu i kumulowania gotówki w decyzjach długoterminowych
  • czy zautomatyzować produkcję czy lepiej zatrudnić więcej pracowników?
  • outsourcing czy bez outsourcingu (wytworzyć czy kupić)
  • czy zamieniać pozycje wydatkowe na bezwydatkowe i odwrotnie, czyli wynająć czy kupić?
  • jak zmienią się długoterminowe efekty gotówkowe przy outsourcingu 
 • Zarządzanie strukturą kapitału i gotówkowymi efektami decyzji finansowych: więcej długu czy więcej kapitału własnego?

Lokalizacja

Katowice

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Jeśli mają Państwo problemy z zapisem na szkolenie zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem:

Anna Brzustowska
tel. +48 22 276 61 84
anna.brzustowska@russellbedford.pl

Wszystkie szkolenia organizujemy również w formie szkoleń zamkniętych

Wszystkie szkolenia z naszej oferty objęte są dofinansowanie z Funduszy Europejskich na lata 2017-2020, aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj

Wszystkie szkolenia i kursy mogą być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego sprawdź warunki - szkolenia dofinansowane

Kategoria

Nasze marki

Nasze marki mobile