taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych

Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych

Rozpoczęcie: 12. kwiecień 2018
Zakończenie: 13. kwiecień 2018
Kod: 3450KT
Lokalizacja: Katowice
Cena dziś:
1550.00 PLN (+VAT)

Opis szkolenia

Cel

W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych bliskich rzeczywistości. Uczestnik będzie wdrażać i pogłębiać umiejętności:

 • oceny wpływu czasu na wartości pieniądza
 • oceny ryzyka i niepewności na wartość pieniądza z przyszłości
 • oceny wpływu kosztu kapitału na kluczowe decyzje
 • szacowania wolnych przepływów pieniężnych,
 • brania pod uwagę w decyzjach zasady separowalności (oddzielności) decyzji finansowych od operacyjnych,
 • doboru najodpowiedniejszego kryterium decyzyjnego do oceny konkretnego projektu
 • szacowania kosztu kapitału w zależności od ryzyka branży, ryzyka finansowego i ryzyka indywidualnego

Proponowane szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je z holistycznym spojrzeniem na przedsiębiorstwo z perspektywy jego wartości oraz z uwzględnieniem etapu rozwoju branży i wpływu czynników spoza przedsiębiorstwa.

Szkolenie zalecam przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem mechanizmów związanych z nowoczesnym podejmowaniem decyzji w zakresie rozpoczynania lub zaniechania inwestycji lub dywestycji w przedsiębiorstwie, ukierunkowanym na zwiększenie efektywności, wydajności a przez to wartości przedsiębiorstwa.

Prowadzący

Grzegorz Michalski

Specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw, do 2015 roku adiunkt, a następnie profesor nadzwyczajny w Instytucie Ekonomii, na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, wpisany na listę ekspertów I stopnia do oceny merytorycznej projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, współredaktor i członek rad naukowych specjalistycznych, branżowych czasopism z zakresu inwestycji, bankowości, płynności finansowej i zarządzania finansami, nadających ton przyszłemu kierunkowi rozwoju praktyki finansów, zarządzania ryzykiem, płynnością finansową i inwestycjami. Jako trener przede wszystkim ukierunkowuje uczestników na sposób rozumienia głównych idei związanych z tematem szkolenia, łącząc je z prostotą i jasnością przekazu i jak najwyższym poziomem merytorycznym.

Program

 • Wpływ finansowego celu zarządzania przedsiębiorstwem na decyzje inwestycyjne
  • cel podejmowania inwestycji rzeczowych
  • rodzaje rzeczowych projektów inwestycyjnych: rozwojowe, modernizacyjne, dywestycyjne i odtworzeniowe

Ćwiczenie: Rozpoznawanie elementów związanych z nowymi działaniami inwestycyjnymi i próba określenia ich wpływu na wielkość gotówkowych przychodów ze sprzedaży (CR), na EBIT, NOPAT, na wielkość wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.

 • Elementy matematyki finansowej – zmiana wartości pieniądza w czasie
  • wartość przyszła
  • kapitalizacja przepływów pieniężnych
  • wartość obecna
  • dyskontowanie przepływów pieniężnych
  • wartość obecna renty

Ćwiczenie: ilustracje wpływu czynnika czasu na wartość pieniądza.

 • Ocena inwestycji rzeczowych na podstawie:
  • okresu zwrotu
  • zdyskontowanego okresu zwrotu
  • zaktualizowanej wartości netto projektu – NPV
  • wewnętrznej stopy zwrotu projektu – IRR

Ćwiczenie: mikro-przykłady ilustrujące kryteria w najprostszym ujęciu.

 • Szacowanie przepływów pieniężnych generowanych przez projekty inwestycje
  • Różnice w szacowaniu: NCF – przepływów pieniężnych netto, szacowaniu OCF – operacyjnych przepływów pieniężnych netto, szacowaniu FCF – wolnych przepływów pieniężnych,
  • Zasady szacowania wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez inwestycje rzeczowe: zasada dotycząca zysku w sensie księgowym, zasada dotycząca separowalności konsekwencji decyzji operacyjnych od finansowych, zasada dotycząca kosztów utopionych i korzyści utopionych, zasada dotycząca kosztów alternatywnych i korzyści alternatywnych, zasada dotycząca efektów zewnętrznymi, zasada dotycząca traktowania zmian w poziomie kapitału operacyjnego
  • Szacowanie wolnych przepływów w trzech naturalnych fazach projektu: uruchamiania, eksploatacji i likwidacji
  • Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych w zależności od konieczności wyboru: Wytworzyć czy kupić? Zatrudnić czy zwolnić i zastąpić część pracowników nowocześniejszym parkiem maszynowym? Wybór spośród kilku urządzeń o podobnym zastosowaniu ale różnych charakterystykach, itp.

Ćwiczenie: Analiza przykładów ilustrujących proces szacowania wolnych przepływów pieniężnych z uwzględnieniem zasad szacowania FCF.

 • Szacowanie kosztu kapitału
  • koszt kapitału własnego
  • koszt kapitału obcego
  • zasady szacowania
  • średni wazony koszt kapitału – WACC
  • ryzyko projektu a koszt kapitału
  • marginalny koszt kapitału – MCC
  • relacja struktury kapitału i kosztu kapitału
  • teorie struktury kapitału i praktyczne wnioski z nich płynące

Ćwiczenie: Analiza przykładów ilustrujących proces szacowania stóp kosztu kapitału.

 • Optymalny budżet inwestycyjny przedsiębiorstwa
  • krzywa możliwości inwestycyjnych – IOS
  • krzywa marginalnego kosztu kapitału – MCC

Ćwiczenie: Analiza przykładów ilustrujących zastosowania optymalnego budżetu inwestycyjnego.

 • Uwzględnianie ryzyka i niepewności przy ocenie projektów inwestycyjnych
  • metody pośrednie uwzględniania ryzyka: analiza punktu progowego, analiza wrażliwości inwestycji rzeczowej, analiza scenariuszy, analiza drzew decyzyjnych, metody bezpośrednie uwzględniania ryzyka (współczynnik zmienności, równoważnik pewności, stopa dyskontowa uwzględniająca ryzyko itp.)

Ćwiczenie: Analiza przykładów ilustrujących proces szacowania wpływu ryzyka na efektywność projektu inwestycyjnego.

 • Zakończenie szkolenia

Lokalizacja

Katowice

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Jeśli mają Państwo problemy z zapisem na szkolenie zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem:

Anna Brzustowska
tel. +48 22 276 61 84
anna.brzustowska@russellbedford.pl

Wszystkie szkolenia organizujemy również w formie szkoleń zamkniętych

Formularz on-line

Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych

Dane uczestnilka

(w przypadku zgłaszania kilku osób proszę wypełnić ponownie formularz zgłoszeniowy, lub poinformować nas w e-mailu o takiej sytuacji pisząc pod szkolenia@russellbedford.pl, w treści podając dane kolejnych uczestników jak wymagane w formularzu poniżej)

Informacje o uczestniku

Dane firmy

Dodatkowe informacje

Warunki uczestnictwa

wymagane*

Wszystkie szkolenia z naszej oferty objęte są dofinansowanie z Funduszy Europejskich na lata 2017-2020, aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj

Wszystkie szkolenia i kursy mogą być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego sprawdź warunki - szkolenia dofinansowane

Kategoria

Nasze marki

Nasze marki mobile