Business consultants with a global perspective

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Prawo Pracy z uwzględnieniem zmian w 2017 r.

Rozpoczęcie: 23. listopad 2017
Zakończenie: 23. listopad 2017
Kod: 3545WA
Lokalizacja: Warszawa, ul. Marynarska 11
Cena dziś:
540.00 PLN (+VAT)

Opis szkolenia

Cel

Warsztaty skierowane do osób zajmujących się sprawami kadrowymi. Uczestnicy zapoznają się zezmianami w prawie pracy, które weszły w życie od 2016 r. (nowe zasady zawierania i wypowiadania umów na czas określony oraz nowelizacja w zakresie urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych iojcowskich) oraz zmianami prawa pracy w roku 2017, a także zaktualizują wiedzę i rozwiną umiejętności z zakresu praktycznego stosowania przepisów prawa pracy.

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej najnowszych zmian w prawie pracy oraz tych, które dopiero wejdą w życie. Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Korzyści dla uczestników: Szkolenie z zakresu prawa pracy jest usystematyzowaniem wiedzy i służy poznaniu poprzez praktyczne przykłady podstawowych kwestii, jak również zagadnień budzących wiele rozbieżności interpretacyjnych. W ramach szkolenia omówione zostaną kluczowe zmiany w prawie pracy oraz przedstawionych zostanie wiele problemów wynikających ze stosowania przepisów kodeksu pracy, jak również jego aktów wykonawczych.

Adresaci szkolenia: Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych. Zapraszamy również na zajęcia osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić. Cechą charakterystyczną naszych zajęć odróżniającą od innych oferowanych na rynku jest ich indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej na usprawnienie pracy bądź rozwój zawodowy.

Metody szkoleniowe: przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych,narzędzi, skryptów, oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Prowadzący

Krzysztof Stucke

Ekspert z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Prawnik. Od ponad 20 lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym obszarem prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Prowadzi własną kancelarię prawa pracy, doradza i świadczy pomoc prawną. Wieloletni inspektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie przeprowadzał kontrole płatników w zakresie opłacania składek i rozliczania wypłaconych zasiłków. Jest ekspertem Infor S.A., oraz Portalu Kadrowego-Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, autorem artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Szkolił m.in. dla firm: Lufthansa Global Business Services, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Szpital Uniwersyteckiego w Krakowie, Boryszew HR Service, ZUS Opole, TVP O/Kraków, Politechnika Warszawska, Urząd Pracy we Wrocławiu. Wykładowca: Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, Wyższej Szkoły „Humanitas” w Sosnowcu. Aktualnie realizuje szkolenia m.in. z obszaru prawa pracy, prawa administracyjnego i cywilnego ubezpieczeń społecznych, ochrony danych osobowych oraz obsługi programów: Płatnik, Symfonia Kadry i Płace.

Program

Omówienie zmian ustawy Kodeks pracy dotyczących umów o pracę -2016 r.

 • jakie rodzaje umów o pracę pozostaną w przepisach po zmianach
 • zmiany dotyczące umów zawieranych na okres próbny
 • na ile miesięcy oraz ile umów o pracę na czas określony można zawrzeć z pracownikiem
 • ponowne zatrudnienie pracownika u tego samego pracodawcy a limit umów na czas określony
 • skutki zawarcia porozumienia wydłużającego czas trwania umowy na czas określony
 • do jakiego rodzaju umów o pracę nie stosuje się ograniczeń
 • skutki zawarcia umowy o pracę na czas określony przekraczający 33 miesiące
 • skutki zawarcia 4 umowy na czas określony
 • sankcje za niepowiadomienie właściwego okręgowego inspektora pracy
 • zmiany w okresach wypowiadania umów na zastępstwo oraz na czas określony
 • możliwość jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia

Przepisy przejściowe

 • jak stosować nowe przepisy do umów na czas określony trwających w dniu wejścia w życie nowych przepisów?
 • jak potraktować umowy o pracę na czas określony jeżeli w dniu wejścia w życie nowych przepisów przekroczony zostanie limit czasowy 33 miesięcy?
 • w jakim terminie należy powiadomić PIP o zawarciu umowy na czas określony dłuższy niż 33 miesiące?
 • jak liczyć okres zatrudnienia u danego pracodawcy w przypadku wypowiedzenia umowy na czas określony?

Pozostałe zagadnienia

 • czy po wejściu w życie nowych przepisów należy dokonać zmian w umowach na czas określony zawartych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów?
 • w jakim czasie należy pracownikowi zmienić informację dodatkową?

Zmiany od 01 września 2016 r.:

 • likwidacja syndromu „pierwszej dniówki”
 • sankcję dla pracodawcy za brak pisemnego potwierdzenia pracownikowi jego umowy o pracę

Zmiany od 01 stycznia 2017 r.:

 • Złagodzenie wymogów prawa pracy (w zakresie tworzenia ZFŚS, ustalania regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy), wobec "małych" przedsiębiorców, tj. zatrudniających nie więcej niż 50 pracowników.
 • Zmiana zasad wydawania świadectwa pracy, w przypadku kontynuacji zatrudnienia u tego samego pracodawcy.
 • Wprowadzenie wymogu formy pisemnej pod rygorem nieważności dla umowy o współodpowiedzialności materialnej pracowników za mienie powierzone.
 • Wydłużenie terminu do wniesienia odwołania od wypowiedzeniaumowy
 • Nowy termin przechowywania akt osobowych ( propozycja zmian ).

Płaca minimalna dla umów zleceń od 01.01.2017 r.

 • gwarancja minimalnej stawki godzinowej;
 • wysokość płacy minimalnej w 2017 r. oraz zasady ustalania kwot na następne lata
 • zleceniobiorca a pojęcie „samozatrudniony”
 • zasady ustalania wynagrodzenia zleceniobiorcy i samozatrudnionego, przy różnych systemach płacowych;
 • ochrona wynagrodzenia zleceniobiorcy i samozatrudnionego;
 • zasady potwierdzania liczby „wypracowanych” godzin
 • „Zbiorowe zlecenia”, a ewidencjonowanie czasu wykonywania usług
 • okres przechowywania dokumentacji związanej z rozliczaniem umów;
 • umowy wykonywane przez więcej niż jednego zleceniobiorcę bądź samozatrudnionego;
 • kiedy stawka wynagrodzenia godzinowego przy umowie zlecenia nie obowiązuje?
 • zakaz zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia
 • w jakich branżach można uniknąć obowiązku wypłaty minimalnej pensji?
 • jak zmodyfikować trwające umowy zlecenia?

Lokalizacja

Warszawa, ul. Marynarska 11

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Jeśli mają Państwo problemy z zapisem na szkolenie zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem:

Anna Brzustowska
tel. +48 22 337 64 74
anna.brzustowska@russellbedford.pl

Wszystkie szkolenia organizujemy również w formie szkoleń zamkniętych

Wszystkie szkolenia z naszej oferty objęte są dofinansowanie z Funduszy Europejskich na lata 2017-2020, aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj

Wszystkie szkolenia i kursy mogą być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego sprawdź warunki - szkolenia dofinansowane

Kategoria

Nasze marki

Nasze marki mobile