Business consultants with a global perspective

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Dokumenty gromadzone w aktach osobowych oraz pozostała dokumentacja pracownicza - z uwzględnieniem zmian

Rozpoczęcie: 24. listopad 2017
Zakończenie: 24. listopad 2017
Kod: 2325KT
Lokalizacja: Katowice
Cena dziś:
540.00 PLN (+VAT)

Opis szkolenia

Prowadzący

Monika Frączek

Prawnik, główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy. W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zatrudniona od 1998 r. Od 2003 r. w Wydziale Legislacji Departamentu Prawa Pracy. Uczestnik prac legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie.  Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy dla działów kadr, osób zarządzających oraz związków zawodowych.  Absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych prowadzonego na Uniwersytecie Warszawskim.

Program

 • Dokumentacja zbierana od kandydatów do pracy oraz pracowników:
  • Dane i dokumenty, których podania pracodawca może wymagać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, problematyka pozyskiwania danych za zgodą kandydata do pracy lub pracownika,
  • Skierowanie na badania wstępne, w szczególności, gdy nowy pracownik będzie miał obowiązek prowadzić samochód w celach służbowych, przypadki, w których można przyjąć do pracy osobę bez badan wstępnych,
  • Dokumenty potwierdzające wcześniejsze zatrudnienie u zagranicznego pracodawcy (obowiązek tłumaczenia ich na język polski),
 • Obowiązek założenia akt osobowych – możliwość prowadzenia akt osobowych pracowników w postaci papierowej albo elektronicznej, planowana od 1 czerwca 2017 r.
 • Dokumenty gromadzone w części B, dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia w szczególności
  • Zasady dokumentowania zawarcia umowy o pracę:
   • pisemna umowa o pracę (data zawarcia umowy, a data rozpoczęcia pracy przez pracownika) albo pisemne potwierdzenie warunków zatrudnienia,
   • dodatkowe postanowienia w umowach o pracę na czas określony niepodlegających limitowaniu zgodnie z Kodeksem pracy,
   • zasady określania miejsca wykonywania pracy zgodnie z najnowszym orzecznictwem sądowym,
   • Informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 Kodeksu pracy) – praktyczne wskazówki sporządzenia takiego dokumentu,
   • Potwierdzenie zapoznania się z odpowiednimi przepisami wewnętrznymi firmy (m.in. z Regulaminem pracy),
   • Dokumenty związane z odpowiedzialnością materialną pracownika,
   • Kary porządkowe – praktyczne zasady numerowania dokumentów związanych z nakładaniem kar porządkowych, zasady usuwania z akt osobowych informacji o ukaraniu pracownika,
   • Wnioski związane z korzystaniem przez pracowników z uprawnień rodzicielskich (jakie informacje powinny zawierać i jakie dokumenty powinny być do nich dołączone),
 • Dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia pracownika, gromadzone w części C akt osobowych, w tym:
  • dokumenty tworzone przy wypowiadaniu umów o pracę (w szczególności: notatka z udziału świadka we wręczaniu wypowiedzenia, w tym stanowisko GIODO, kto może być świadkiem),
  • dokumenty tworzone przy rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia i zasady prawidłowego ich doręczania pracownikowi, z uwzględnieniem problematyki badania stanu trzeźwości pracownika,
  • zasady prawidłowego wypełnienia świadectwa pracy i jego wydawania, nowy wzór świadectwa pracy – zgodnie z nowymi regulacjami, obowiązującymi od 1 stycznia 2017 r. i w świetle kolejnych, planowanych od 1 czerwca 2017 r. zmian,
  • zasady prawidłowego podpisywania i doręczania świadectwa pracy,
 • Dokumentacja pracowniczaze szczególnym uwzględnieniem karty ewidencji czasu pracy,
 • Zasady przechowywania dokumentów gromadzonych w aktach osobowych, w tym:
  • nowy, planowany okres przechowywania,
  • wybór miejsca przechowywania,
  • postępowanie z dokumentacją pracowniczą w przypadku upadłości bądź likwidacji pracodawcy,
 • Ochrona danych osobowych w związku z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w szczególności:
  • nadanie upoważnienia do przetwarzania danych – omówienie wzoru upoważnienia,
  • zasady prowadzenia ewidencji takich osób, nadanie identyfikatora;
  • możliwość powierzenia przechowywania dokumentacji innemu podmiotowi np.: biuru rachunkowemu,
  • nowe przepisy, nowe, skomplikowane obowiązki i nowe kary za niezgodną z prawem ochronę danych osobowych – od 25 maja 2018 r.

Lokalizacja

Katowice

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Jeśli mają Państwo problemy z zapisem na szkolenie zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem:

Anna Brzustowska
tel. +48 22 276 61 84
anna.brzustowska@russellbedford.pl

Wszystkie szkolenia organizujemy również w formie szkoleń zamkniętych

Wszystkie szkolenia z naszej oferty objęte są dofinansowanie z Funduszy Europejskich na lata 2017-2020, aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj

Wszystkie szkolenia i kursy mogą być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego sprawdź warunki - szkolenia dofinansowane

Kategoria

Nasze marki

Nasze marki mobile