Business consultants with a global perspective

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Analizy porównawcze - zasady sporządzania, ustalanie i wykorzystanie danych porównawczych, stosowanie metod szacowania cen dla porzeb cen transferowych

Rozpoczęcie: 19. styczeń 2018
Zakończenie: 19. styczeń 2018
Kod: 3224GD
Lokalizacja: Gdańsk
Cena dziś:
702.00 PLN (+VAT)

Opis szkolenia

Prowadzący

Leszek Dutkiewicz

Dyrektor Biura w Katowicach. Od 2011 roku związany z Russell Bedford Poland. W latach 2008 – 2011 pracował dla czołowych firm doradczych (Ernst&Young, KPMG, BDO) świadcząc usługi z zakresu doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym i gospodarczym, przede wszystkim w zakresie cen transakcyjnych, postępowań podatkowych oraz optymalizacji podatkowej. Autor publikacji o tematyce związanej z prawem podatkowym, cywilnym i międzynarodowym. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Program

Analiza porównawcza jako element dokumentacji podatkowej po 1 stycznia 2017 r.

 • podmioty obowiązane do przeprowadzenia analiz porównawczych,
 • przedmiotowy zakres danych wykorzystywanych w analizach,
 • dostępność danych niezbędnych do sporządzenia analizy porównawczej – stwierdzenie braku dostępności danych i konsekwencje,
 • moment na który sporządzana jest analiza porównawcza,
 • możliwość wykorzystania danych dostępnych wewnętrznie,
 • możliwość wykorzystania danych wieloletnich,
 • aktualizacja analizy danych porównawczych,
 • przypadki braku obowiązku sporządzenia analizy danych porównawczych,
 • opis zgodności warunków transakcji jako alternatywa dla analizy porównawczej,

Analiza porównywalności – kryteria porównywalności

 • wymóg porównywalności transakcyjnej i podmiotowej – charakterystyka,
 • analiza warunków ustalonych pomiędzy podmiotami powiązanymi,
 • badanie zgodności warunków pomiędzy podmiotami powiązanymi z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty,
 • zasady stosowania kryteriów porównywalności w odniesieniu do poszczególnych metod,
 • omówienie kryteriów porównywalności:
  • cechy charakterystyczne dóbr, usług lub innych świadczeń,
  • przebieg transakcji, w tym funkcje, jakie wykonują podmioty w porównywanych transakcjach, biorąc pod uwagę angażowane przez nie aktywa, kapitał ludzki oraz ponoszone ryzyka,
  • warunki transakcji określone w umowie lub porozumieniu, lub innym dowodzie dokumentującym te warunki,
  • warunki ekonomiczne występujące w czasie i miejscu, w których dokonano transakcji;
  • strategia gospodarcza,
 • wskazówki dotyczące porównywalności wg. Wytycznych OECD,

Preferowane metody szacowania cen – wykorzystanie w analizach sporządzanych przez podatnika

 • podatkowe i nie-podatkowe metody szacowania stosowane w analizach porównawczych,
 • decyzja podatnika co do zastosowania metody – konsekwencje,
 • omówienie podatkowych metod szacowania cen:
  • metody tradycyjne szacowania cen
  • metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej (w wariancie wewnętrznego porównania cen oraz zewnętrznego porównania cen),
  • metoda ceny odprzedaży (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski brutto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski brutto),
  • metoda rozsądnej marży „koszt plus” (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski brutto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski brutto),
  • metody zysku transakcyjnego,
  • metoda podziału zysków (w wariancie analizy rezydualnej oraz w wariancie analizy udziału)
  • metoda marży transakcyjnej netto (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski netto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski netto),
 • inne metody – zakres zastosowania,

Procedura sporządzania analizy porównawczej

 • obligatoryjne elementy opisu analizy danych porównawczych wg. rozporządzenia z września 2017r.
 • Etapy sporządzania analizy porównawczej określone w Wytycznych OECD,
 • sposoby pozyskiwania danych do przeprowadzenia analizy porównawczej,
 • zasady wykorzystania baz danych w analizach porównawczych,
 • bazy danych a charakter transakcji (transakcje materialne, usługowe, finansowe, dotyczące wartości niematerialnych),
 • charakterystyka, możliwości i ograniczenia baz danych,
 • analizy porównawcze i bazy danych wykorzystywane w praktyce organów podatkowych,

Przykładowe procedury sporządzania analiz porównawczych

 • analiza porównawcza w metodzie PCN dla transakcji najmu,
 • analiza porównawcza dla transakcji udostępnienia wartości niematerialnej/znaku towarowego,
 • przykładowa procedura przeprowadzania analizy porównawczej podmiotowej dla metod marzowych:
  • kryteria doboru próby w zakresie porównywalności podmiotów,
  • czynniki wyłączające porównywalność podmiotów,
  • analiza finansowa działalności operacyjnej podatnika,
  • różnica pomiędzy marżą i narzutem,
  • analiza rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym i porównawczym,
  • widełkowy zakres marż,
  • analiza wyłączania kosztów ogólnego zarządu,
  • analiza działalności jedno i wielosektorowej / jedno i wieloproduktowej,
  • szacunkowy udział kosztów ogólnego zarządu w strukturze kosztów,
  • wartość środkowa w zbiorze – analiza mediany,
  • analiza kwartylowa,
 • możliwość dokonywania korekt,
 • przykładowa procedura sporządzania analizy porównawczej z wykorzystaniem automatycznych narzędzi bazy danych,
 • ograniczenia związane ze stosowaniem statystycznych metod w analizach porównawczych,

Strategia sporządzania analiz porównawczych w grupie kapitałowej

 • jednostki w grupie wyznaczone do sporządzania analiz porównawczych,
 • zasady udostępniania danych wewnątrz grupy kapitałowej,
 • wykorzystanie analizy porównawczej sporządzonej przez inne podmioty,
 • umiejscowienie analizy porównawczej w dokumentacji lokalnej, grupowej, polityce cen transakcyjnych,

Szczególne zasady sporządzania dokumentacji dotyczące wybranych rodzajów transakcji

 • transakcje finansowe – pożyczki/gwarancje/poręczenia,
 • wartości niematerialne i prawne,
 • opłaty licencyjne,
 • usługi wewnątrzgrupowe CUW,
 • transakcje wspólnych przedsięwzięć,
 • restrukturyzacja działalności,

Usługi o niskiej wartości dodanej

 • charakterystyka usług o niskiej wartości dodanej,
 • katalog usług o niskiej wartości dodanej,
 • niezbędne elementy opisu transakcji,
 • zasadność stosowania tej uproszczonej formy dokumentacji podatkowej,

Procedury porozumiewania się z organami podatkowymi sprawie ustalenia/skorygowania zastosowanych cen między podmiotami powiązanymi

 • możliwość zawarcia uprzedniego porozumienia cenowego,
 • tryb dokonywania korekt wartości transakcji w przypadku kontroli u powiązanej jednostki zagranicznej,

Case study – analiza przykładowych stanów faktycznych

Dyskusja nad wybranymi zagadnieniami

Lokalizacja

Gdańsk

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Jeśli mają Państwo problemy z zapisem na szkolenie zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem:

Anna Brzustowska
tel. +48 22 276 61 84
anna.brzustowska@russellbedford.pl

Wszystkie szkolenia organizujemy również w formie szkoleń zamkniętych

Formularz on-line

Analizy porównawcze - zasady sporządzania, ustalanie i wykorzystanie danych porównawczych, stosowanie metod szacowania cen dla porzeb cen transferowych

Dane uczestnilka

(w przypadku zgłaszania kilku osób proszę wypełnić ponownie formularz zgłoszeniowy, lub poinformować nas w e-mailu o takiej sytuacji pisząc pod szkolenia@russellbedford.pl, w treści podając dane kolejnych uczestników jak wymagane w formularzu poniżej)

Informacje o uczestniku

Dane firmy

Dodatkowe informacje

Warunki uczestnictwa

wymagane*

Wszystkie szkolenia z naszej oferty objęte są dofinansowanie z Funduszy Europejskich na lata 2017-2020, aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj

Wszystkie szkolenia i kursy mogą być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego sprawdź warunki - szkolenia dofinansowane

Kategoria

Nasze marki

Nasze marki mobile