Business consultants with a global perspective

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Analizy porównawcze i metody szacowania cen wykorzystywane dla potrzeb cen transferowych

Rozpoczęcie: 11. październik 2017
Zakończenie: 11. październik 2017
Kod: 3218WA
Lokalizacja: Warszawa, ul. Marynarska 11
Cena dziś:
900.00 PLN (+VAT)

Opis szkolenia

Prowadzący

Leszek Dutkiewicz

Dyrektor Biura w Katowicach. Od 2011 roku związany z Russell Bedford Poland. W latach 2008 – 2011 pracował dla czołowych firm doradczych (Ernst&Young, KPMG, BDO) świadcząc usługi z zakresu doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym i gospodarczym, przede wszystkim w zakresie cen transakcyjnych, postępowań podatkowych oraz optymalizacji podatkowej. Autor publikacji o tematyce związanej z prawem podatkowym, cywilnym i międzynarodowym. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Program

Analizy porównawcze i metody szacowania cen wykorzystywane dla potrzeb cen transferowych

 • Wymogi dotyczące stosowania analiz porównawczych w dokumentacjach obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.
  • podmioty obowiązane do przeprowadzania analiz porównawczych,
  • przedmiotowy zakres danych wykorzystywanych w analizach porównawczych,
  • moment dla którego powinna zostać przeprowadzana analiza porównawcza,
  • wykorzystanie danych wieloletnich w analizach porównawczych,
  • obowiązek aktualizacji analiz porównawczych,
  • kwestia dostępności danych niezbędnych do sporządzenia analizy porównawczej,
  • przypadki wyłączenia obowiązku sporządzania analizy porównawczej.
 • Preferowane metody szacowania cen:
  • podatkowe i nie-podatkowe metody szacowania cen,
  • wymogi i skutki w zakresie posługiwania się metodami podatkowymi i metodami innymi,
  • omówienie podatkowych metod szacowania cen:
  • metody tradycyjne szacowania cen
  • metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej (w wariancie wewnętrznego porównania cen oraz zewnętrznego porównania cen),
  • metoda ceny odprzedaży (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski brutto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski brutto),
  • metoda rozsądnej marży „koszt plus” (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski brutto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski brutto),
  • metody zysku transakcyjnego,
  • metoda podziału zysków (w wariancie analizy rezydualnej oraz w wariancie analizy udziału)
  • metoda marży transakcyjnej netto (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski netto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski netto),
  • inne metody – zakres zastosowania.
 • Analiza porównywalności - kryteria porównywalności
  • analiza warunków ustalonych pomiędzy podmiotami powiązanymi,
  • badanie zgodności warunków pomiędzy podmiotami powiązanymi z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty,
  • zasady stosowania kryteriów porównywalności w odniesieniu do poszczególnych metod,
  • omówienie kryteriów porównywalności:
  • cechy charakterystyczne dóbr, usług lub innych świadczeń,
  • przebieg transakcji, w tym funkcje, jakie wykonują podmioty w porównywanych transakcjach, biorąc pod uwagę angażowane przez nie aktywa, kapitał ludzki oraz ponoszone ryzyka,
  • warunki transakcji określone w umowie lub porozumieniu, lub innym dowodzie dokumentującym te warunki,
  • warunki ekonomiczne występujące w czasie i miejscu, w których dokonano transakcji;
  • strategia gospodarcza,
  • zasady stosowania kryteriów porównywalności w analizach porównawczych.
 • Procedura sporządzania analizy porównawczej
  • procedura sporządzenia analizy porównawczej - etapy określone w Wytycznych OECD,
  • procedura sporządzenia analizy porównawczej - etapy określone w przepisach polskiego rozporządzenia,
  • metody badawcze - metoda dodawania i metoda dedukcyjna,
  • sposoby pozyskania danych do przeprowadzenia analizy porównawczej,
  • zasady wykorzystania baz danych w analizach porównawczych,
  • bazy danych a charakter transakcji (transakcje materialne, usługowe, finansowe, dotyczące wartości niematerialnych i prawnych),
  • charakterystyka, możliwości i ograniczenia baz danych,
  • bazy danych wykorzystywane w praktyce organów podatkowych.
 • Przykładowa procedura sporządzania analizy porównawczej w metodzie PCN dla transakcji najmu
  • analiza przedmiotu transakcji - założenia do przeprowadzenia analizy,
  • wyszukiwanie porównywalnych transakcji,
  • analiza wyników wyszukiwania,
  • ustalenie rynkowego poziomu wynagrodzenia.
 • Przykładowa procedura sporządzania analizy porównawczej dla transakcji udostępnienia wartości niematerialnej / znaku towarowego
  • bazy danych wykorzystywane w analizach dotyczących wartości niematerialnych i prawnych,
  • wyszukiwanie danych porównawczych na podstawie kryteriów,
  • zakres danych pozyskanych z bazy,
  • sposób analizy danych uzyskanych za pomocą zewnętrznej bazy danych,
  • weryfikacja danych przyjętych do analizy,
  • określenie rynkowego poziomu wynagrodzenia,
  • sposób prezentacji wyników analizy.
 • Przykładowa procedura przeprowadzania analizy porównawczej podmiotowej dla metod marżowych:
  • kryteria doboru próby w zakresie porównywalności podmiotów,
  • czynniki wyłączające porównywalność podmiotów,
  • analiza finansowa działalności operacyjnej podatnika,
  • różnica pomiędzy marżą i narzutem,
  • analiza rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym i porównawczym,
  • analiza wyłączania kosztów ogólnego zarządu,
  • analiza działalności jedno i wielosektorowej / jedno i wieloproduktowej,
  • szacunkowy udział kosztów ogólnego zarządu w strukturze kosztów,
  • wartość środkowa w zbiorze – analiza mediany,
  • analiza kwartylowa,
  • metoda mnożników rynkowych – widełkowy zakres marż podmiotów konkurencyjnych,
  • możliwość dokonania korekt,
  • ograniczenia związane ze stosowaniem statystycznych metod w analizach porównawczych.
 • Przykładowa procedura przeprowadzania analizy porównawczej podmiotowej z wykorzystaniem automatycznej bazy danych:
  • automatyczne wyszukiwanie podmiotów,
  • analiza pod względem dostępności danych finansowych,
  • weryfikacja pod względem niezależności,
  • znaczenie analizy funkcjonalnej,
  • stosowanie kryteriów porównywalności przez analizę jakościową,
  • końcowa weryfikacja danych w oparciu o kryteria porównywalności,
  • ustalenie wskaźnika (zakresu rynkowego poziomu ceny),
  • sposób prezentacji wyników analizy.
 • Szczególne zasady sporządzania analiz i dokumentacji dotyczące wybranych rodzajów transakcji
  • transakcje finansowe – pożyczki/gwarancje/poręczenia,
  • wartości niematerialne i prawne,
  • opłaty licencyjne,
  • wspólne usługi wewnątrzgrupowe,
  • transakcje wspólnych przedsięwzięć,
 • Usługi o niskiej wartości dodanej
  • zasady interpretacji wyników analiz porównawczych,
  • ustalenie rynkowego poziomu ceny - konkretna wartość, czy cały przedział,
  • wybór właściwego punktu w przedziale,
  • ramy czasowe porównywalności,
  • możliwości i konsekwencje stosowania metod statystycznych w analizach porównawczych,
  • problem kosztowności i czasochłonności sporządzania analiz porównawczych.
 • Dyskusja nad wybranymi zagadnieniami

Lokalizacja

Warszawa, ul. Marynarska 11

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Jeśli mają Państwo problemy z zapisem na szkolenie zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem:

Anna Brzustowska
tel. +48 22 276 61 84
anna.brzustowska@russellbedford.pl

Wszystkie szkolenia organizujemy również w formie szkoleń zamkniętych

Wszystkie szkolenia z naszej oferty objęte są dofinansowanie z Funduszy Europejskich na lata 2017-2020, aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj

Wszystkie szkolenia i kursy mogą być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego sprawdź warunki - szkolenia dofinansowane

Kategoria

Nasze marki

Nasze marki mobile