Business consultants with a global perspective

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Ceny transferowe 2017 - nowe wymogi dokumentacyjne

Rozpoczęcie: 27. wrzesień 2017
Zakończenie: 27. wrzesień 2017
Kod: 3213KT
Lokalizacja: Katowice
Cena dziś:
650.00 PLN (+VAT)

Opis szkolenia

Prowadzący

Leszek Dutkiewicz

Dyrektor Biura w Katowicach. Od 2011 roku związany z Russell Bedford Poland. W latach 2008 – 2011 pracował dla czołowych firm doradczych (Ernst&Young, KPMG, BDO) świadcząc usługi z zakresu doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym i gospodarczym, przede wszystkim w zakresie cen transakcyjnych, postępowań podatkowych oraz optymalizacji podatkowej. Autor publikacji o tematyce związanej z prawem podatkowym, cywilnym i międzynarodowym. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Program

Ceny transferowe 2017 - nowe wymogi dokumentacyjne

 • Wprowadzenie do kluczowych regulacji w zakresie cen transferowych:
  • geneza regulacji dotyczących cen transferowych,
  • międzynarodowy charakter problematyki cen transferowych,
  • wytyczne OECD,
  • implementacja wytycznych do polskiego systemu prawnego,
  • aktualne regulacje krajowe.
 • Podmioty powiązane w rozumieniu przepisów o cenach transferowych od 1 stycznia 2017 r.:
  • powiązania kapitałowe bezpośrednie i pośrednie,
  • zakres powiązań kapitałowych,
  • zmiana w zakresie ustalania powiązań,
  • powiązania zarządczo-kontrolne,
  • powiązania majątkowe,
  • powiązania związane ze stosunkiem pracy,
  • powiązania osobowe - rodzinne,
  • charakter powiązań krajowych a międzynarodowych.
 • Zakres podmiotów obowiązanych do sporządzenia dokumentacji podatkowej od 1 stycznia 2017 r.:
  • obowiązek badania wielkości podmiotu, skali działalności,
  • nowe kryterium przychodowo-kosztowe,
  • obowiązek dokumentacyjny w przypadku podmiotów powiązanych,
  • obowiązek dokumentacyjny - transakcje z podmiotami z "rajów podatkowych",
  • obowiązek dokumentacyjny w przypadku umów spółek nieposiadających osobowości prawnej,
  • obowiązek dokumentacyjny związany z umowami wspólnego przedsięwzięcia lub innymi umowami o podobnym charakterze,
  • restrukturyzacja działalności - wymogi dokumentacyjne.
 • Identyfikacja transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu:
  • pojęcie transakcji w przepisach obowiązujących od 1 stycznia 2017 r.
  • transakcje mające istotny wpływ na wysokość dochodu/straty,
  • zasady ustalania indywidualnego progu transakcyjnego,
  • zasady grupowania transakcji dla potrzeb ustalenia obowiązku dokumentacyjnego i sporządzania dokumentacji podatkowych,
  • wprowadzenie wymogu okresowego przeglądu dokumentacji,
  • sporządzanie dokumentacji na żądanie organu podatkowego,
  • przypadki braku/wyłączenia obowiązku dokumentowania transakcji.
 • Obowiązki raportowe i sprawozdawcze dla podmiotów dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi:
  • oświadczenie o spełnieniu obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej – odpowiedzialność w zakresie podania nieprawdy / odpowiedzialność za niezłożenia oświadczenia,
  • CIT-TP - sprawozdanie uproszczone dla podmiotów o przychodach bilansowych powyżej 10.000.000 EUR,
  • raportowanie według krajów (country – by country).
 • Nowa konstrukcja dokumentacji podatkowej cen transakcyjnych - „trzypoziomowe” przygotowywanie dokumentacji:
  • dokument „local file” – podstawowa dokumentacja cen transakcyjnych,
  • dokument „master file”,
  • dokument „domestic file”,
  • polityka cen transakcyjnych jako element „master file”,
  • obowiązek sporządzenia analizy porównawczej – niezbędny element dokumentacji podatkowej dla podmiotów o przychodach bilansowych powyżej 10.000.000 EUR.
 • Nowy zakres dokumentacji podatkowej lokalnej („local file”):
  • porównanie wymogów dokumentacji podstawowej obowiązujących do końca 2016 r. z wymogami nowymi,
  • omówienie poszczególnych elementów dokumentacji:
  • opis transakcji,
  • analiza danych porównawczych „benchmark”
   • kto ma obowiązek sporządzać analizę porównawczą
   • jakie dane należy dobrać do przeprowadzenia analizy porównawczej
   • kiedy nie trzeba sporządzać analizy porównawczej
  • opis danych finansowych podatnika,
  • dane pozwalające na porównanie rozliczeń z danymi wynikającymi z zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
  • opis podatnika,
  • otoczenie konkurencyjne podatnika,
  • wymagane dokumenty i załączniki.
 • Nowy zakres dokumentacji podatkowej grupowej („master file”):
  • informacje o grupie podmiotów powiązanych, w skład której wchodzi podatnik,
  • informacje o spółce niebędącej osobą prawną,
  •  wskazanie podmiotu powiązanego, który sporządził informacje o grupie podmiotów powiązanych, wraz z podaniem daty składania przez niego rocznego zeznania podatkowego,
  • struktura organizacyjna grupy podmiotów powiązanych,
  • opis zasad wyznaczania cen transakcyjnych (polityka cen transakcyjnych) prowadzonej przez grupę,
  • opis działalności prowadzonej przez grupę,
  • opis posiadanych, tworzonych, rozwijanych i wykorzystywanych w działalności przez grupę istotnych wartości niematerialnych,
  • opis sytuacji finansowej pomiędzy podmiotami tworzącymi grupę, zawierający w szczególności sporządzone sprawozdanie skonsolidowane podmiotów powiązanych tworzących grupę,
  • opis zawartych przez podmioty tworzące grupę podmiotów powiązanych uprzednich porozumień cenowych,
 • Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie cen transferowych:
  • stosowanie stawki sankcyjnej 50%,
  • możliwość stosowania sankcji innych niż podatkowe (karne, karno-skarbowe),
  • podmioty i osoby ponoszące potencjalne ryzyka związane z cenami transferowymi,
  • zakres odpowiedzialności.
 • Działania kontrolne administracji publicznej w zakresie cen transferowych:
  • „skuteczność” dotychczasowych kontroli podatkowych w zakresie cen transferowych,
  • dotychczasowe działania Ministra Finansów i podległych organów,
  • strategiczne cele i działania organów podatkowych ,
  • nowa organizacja struktur – nowe jednostki wyspecjalizowane w zagadnieniach związanych z cenami transferowymi,
  • nowe narzędzia w rękach organów podatkowych – szkolenia wewnętrzne, bazy danych,
  • planowane, zapowiadane i realizowane kierunki kontroli,
  • przebieg kontroli podatkowej w zakresie cen transferowych,
  • wnioski z dotychczasowych postępowań dotyczących cen transferowych.
 • Dyskusja nad wybranymi zagadnieniami.

Lokalizacja

Katowice

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Jeśli mają Państwo problemy z zapisem na szkolenie zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem:

Anna Brzustowska
tel. +48 22 276 61 84
anna.brzustowska@russellbedford.pl

Wszystkie szkolenia organizujemy również w formie szkoleń zamkniętych

Wszystkie szkolenia z naszej oferty objęte są dofinansowanie z Funduszy Europejskich na lata 2017-2020, aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj

Wszystkie szkolenia i kursy mogą być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego sprawdź warunki - szkolenia dofinansowane

Kategoria

Nasze marki

Nasze marki mobile