Business consultants with a global perspective

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Ceny transferowe 2017 - nowe wymogi i sporządzanie analiz porównawczych

Rozpoczęcie: 23. październik 2017
Zakończenie: 24. październik 2017
Kod: 3210GD
Lokalizacja: Gdańsk
Cena dziś:
1529.00 PLN (+VAT)

Opis szkolenia

Cel

Zarządzanie ryzykiem cen transferowych oraz wypełnienie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej dotyczącej transakcji podatnika z podmiotami powiązanymi jest jednym z kluczowych zagadnień w działalności gospodarczej.
Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie sporządzenia dokumentacji podatkowej w świetle polskich i międzynarodowych przepisów podatkowych oraz umożliwienie podatnikom ograniczenia ryzyka oszacowania dochodu przez orany skarbowe na transakcjach z podmiotami powiązanymi.

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do osób średniozaawansowanych w tworzeniu dokumentacji podatkowej oraz posiadających już wiedzę teoretyczną, podejmujących praktyczną pracę związaną z tworzeniem dokumentacji podatkowych i analiz porównawczych wewnątrz grup kapitałowych. Prowadzący zwracają uwagę na praktyczne aspekty poszczególnych wymogów dokumentacyjnych i sprawozdawczych, wskazując możliwe podejścia do spełnienia wymogów ustawowych. Szkolenie nie jest adresowane dla doradców świadczących usługi w zakresie sporządzania dokumentacji i analiz dla klientów zewnętrznych.

Prowadzący

Leszek Dutkiewicz

Dyrektor Biura w Katowicach. Od 2011 roku związany z Russell Bedford Poland. W latach 2008 – 2011 pracował dla czołowych firm doradczych (Ernst&Young, KPMG, BDO) świadcząc usługi z zakresu doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym i gospodarczym, przede wszystkim w zakresie cen transakcyjnych, postępowań podatkowych oraz optymalizacji podatkowej. Autor publikacji o tematyce związanej z prawem podatkowym, cywilnym i międzynarodowym. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Program

Dzień I Ceny transferowe 2017 - nowe wymogi dokumentacyjne

 • Wprowadzenie do kluczowych regulacji w zakresie cen transferowych:
  • geneza regulacji dotyczących cen transferowych,
  • międzynarodowy charakter problematyki cen transferowych,
  • wytyczne OECD,
  • implementacja wytycznych do polskiego systemu prawnego,
  • aktualne regulacje krajowe.
 • Podmioty powiązane w rozumieniu przepisów o cenach transferowych od 1 stycznia 2017 r.:
  • powiązania kapitałowe bezpośrednie i pośrednie,
  • zakres powiązań kapitałowych,
  • zmiana w zakresie ustalania powiązań,
  • powiązania zarządczo-kontrolne,
  • powiązania majątkowe,
  • powiązania związane ze stosunkiem pracy,
  • powiązania osobowe - rodzinne,
  • charakter powiązań krajowych a międzynarodowych.
 • Zakres podmiotów obowiązanych do sporządzenia dokumentacji podatkowej od 1 stycznia 2017 r.:
  • obowiązek badania wielkości podmiotu, skali działalności,
  • nowe kryterium przychodowo-kosztowe,
  • obowiązek dokumentacyjny w przypadku podmiotów powiązanych,
  • obowiązek dokumentacyjny - transakcje z podmiotami z "rajów podatkowych",
  • obowiązek dokumentacyjny w przypadku umów spółek nieposiadających osobowości prawnej,
  • obowiązek dokumentacyjny związany z umowami wspólnego przedsięwzięcia lub innymi umowami o podobnym charakterze,
  • restrukturyzacja działalności - wymogi dokumentacyjne.
 • Identyfikacja transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu:
  • pojęcie transakcji w przepisach obowiązujących od 1 stycznia 2017 r.
  • transakcje mające istotny wpływ na wysokość dochodu/straty,
  • zasady ustalania indywidualnego progu transakcyjnego,
  • zasady grupowania transakcji dla potrzeb ustalenia obowiązku dokumentacyjnego i sporządzania dokumentacji podatkowych,
  • wprowadzenie wymogu okresowego przeglądu dokumentacji,
  • sporządzanie dokumentacji na żądanie organu podatkowego,
  • przypadki braku/wyłączenia obowiązku dokumentowania transakcji.
 • Obowiązki raportowe i sprawozdawcze dla podmiotów dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi:
  • oświadczenie o spełnieniu obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej – odpowiedzialność w zakresie podania nieprawdy / odpowiedzialność za niezłożenia oświadczenia,
  • CIT-TP - sprawozdanie uproszczone dla podmiotów o przychodach bilansowych powyżej 10.000.000 EUR,
  • raportowanie według krajów (country – by country).
 • Nowa konstrukcja dokumentacji podatkowej cen transakcyjnych - „trzypoziomowe” przygotowywanie dokumentacji:
  • dokument „local file” – podstawowa dokumentacja cen transakcyjnych,
  • dokument „master file”,
  • dokument „domestic file”,
  • polityka cen transakcyjnych jako element „master file”,
  • obowiązek sporządzenia analizy porównawczej – niezbędny element dokumentacji podatkowej dla podmiotów o przychodach bilansowych powyżej 10.000.000 EUR.
 • Nowy zakres dokumentacji podatkowej lokalnej („local file”):
  • porównanie wymogów dokumentacji podstawowej obowiązujących do końca 2016 r. z wymogami nowymi,
  • omówienie poszczególnych elementów dokumentacji:
  • opis transakcji,
  • analiza danych porównawczych „benchmark”
   • kto ma obowiązek sporządzać analizę porównawczą
   • jakie dane należy dobrać do przeprowadzenia analizy porównawczej
   • kiedy nie trzeba sporządzać analizy porównawczej
  • opis danych finansowych podatnika,
  • dane pozwalające na porównanie rozliczeń z danymi wynikającymi z zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
  • opis podatnika,
  • otoczenie konkurencyjne podatnika,
  • wymagane dokumenty i załączniki.
 • Nowy zakres dokumentacji podatkowej grupowej („master file”):
  • informacje o grupie podmiotów powiązanych, w skład której wchodzi podatnik,
  • informacje o spółce niebędącej osobą prawną,
  •  wskazanie podmiotu powiązanego, który sporządził informacje o grupie podmiotów powiązanych, wraz z podaniem daty składania przez niego rocznego zeznania podatkowego,
  • struktura organizacyjna grupy podmiotów powiązanych,
  • opis zasad wyznaczania cen transakcyjnych (polityka cen transakcyjnych) prowadzonej przez grupę,
  • opis działalności prowadzonej przez grupę,
  • opis posiadanych, tworzonych, rozwijanych i wykorzystywanych w działalności przez grupę istotnych wartości niematerialnych,
  • opis sytuacji finansowej pomiędzy podmiotami tworzącymi grupę, zawierający w szczególności sporządzone sprawozdanie skonsolidowane podmiotów powiązanych tworzących grupę,
  • opis zawartych przez podmioty tworzące grupę podmiotów powiązanych uprzednich porozumień cenowych,
 • Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie cen transferowych:
  • stosowanie stawki sankcyjnej 50%,
  • możliwość stosowania sankcji innych niż podatkowe (karne, karno-skarbowe),
  • podmioty i osoby ponoszące potencjalne ryzyka związane z cenami transferowymi,
  • zakres odpowiedzialności.
 • Działania kontrolne administracji publicznej w zakresie cen transferowych:
  • „skuteczność” dotychczasowych kontroli podatkowych w zakresie cen transferowych,
  • dotychczasowe działania Ministra Finansów i podległych organów,
  • strategiczne cele i działania organów podatkowych ,
  • nowa organizacja struktur – nowe jednostki wyspecjalizowane w zagadnieniach związanych z cenami transferowymi,
  • nowe narzędzia w rękach organów podatkowych – szkolenia wewnętrzne, bazy danych,
  • planowane, zapowiadane i realizowane kierunki kontroli,
  • przebieg kontroli podatkowej w zakresie cen transferowych,
  • wnioski z dotychczasowych postępowań dotyczących cen transferowych.
 • Dyskusja nad wybranymi zagadnieniami.

Dzień II Analizy porównawcze i metody szacowania cen wykorzystywane dla potrzeb cen transferowych

 • Wymogi dotyczące stosowania analiz porównawczych w dokumentacjach obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.
  • podmioty obowiązane do przeprowadzania analiz porównawczych,
  • przedmiotowy zakres danych wykorzystywanych w analizach porównawczych,
  • moment dla którego powinna zostać przeprowadzana analiza porównawcza,
  • wykorzystanie danych wieloletnich w analizach porównawczych,
  • obowiązek aktualizacji analiz porównawczych,
  • kwestia dostępności danych niezbędnych do sporządzenia analizy porównawczej,
  • przypadki wyłączenia obowiązku sporządzania analizy porównawczej.
 • Preferowane metody szacowania cen:
  • podatkowe i nie-podatkowe metody szacowania cen,
  • wymogi i skutki w zakresie posługiwania się metodami podatkowymi i metodami innymi,
  • omówienie podatkowych metod szacowania cen:
  • metody tradycyjne szacowania cen
  • metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej (w wariancie wewnętrznego porównania cen oraz zewnętrznego porównania cen),
  • metoda ceny odprzedaży (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski brutto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski brutto),
  • metoda rozsądnej marży „koszt plus” (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski brutto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski brutto),
  • metody zysku transakcyjnego,
  • metoda podziału zysków (w wariancie analizy rezydualnej oraz w wariancie analizy udziału)
  • metoda marży transakcyjnej netto (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski netto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski netto),
  • inne metody – zakres zastosowania.
 • Analiza porównywalności - kryteria porównywalności
  • analiza warunków ustalonych pomiędzy podmiotami powiązanymi,
  • badanie zgodności warunków pomiędzy podmiotami powiązanymi z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty,
  • zasady stosowania kryteriów porównywalności w odniesieniu do poszczególnych metod,
  • omówienie kryteriów porównywalności:
  • cechy charakterystyczne dóbr, usług lub innych świadczeń,
  • przebieg transakcji, w tym funkcje, jakie wykonują podmioty w porównywanych transakcjach, biorąc pod uwagę angażowane przez nie aktywa, kapitał ludzki oraz ponoszone ryzyka,
  • warunki transakcji określone w umowie lub porozumieniu, lub innym dowodzie dokumentującym te warunki,
  • warunki ekonomiczne występujące w czasie i miejscu, w których dokonano transakcji;
  • strategia gospodarcza,
  • zasady stosowania kryteriów porównywalności w analizach porównawczych.
 • Procedura sporządzania analizy porównawczej
  • procedura sporządzenia analizy porównawczej - etapy określone w Wytycznych OECD,
  • procedura sporządzenia analizy porównawczej - etapy określone w przepisach polskiego rozporządzenia,
  • metody badawcze - metoda dodawania i metoda dedukcyjna,
  • sposoby pozyskania danych do przeprowadzenia analizy porównawczej,
  • zasady wykorzystania baz danych w analizach porównawczych,
  • bazy danych a charakter transakcji (transakcje materialne, usługowe, finansowe, dotyczące wartości niematerialnych i prawnych),
  • charakterystyka, możliwości i ograniczenia baz danych,
  • bazy danych wykorzystywane w praktyce organów podatkowych.
 • Przykładowa procedura sporządzania analizy porównawczej w metodzie PCN dla transakcji najmu
  • analiza przedmiotu transakcji - założenia do przeprowadzenia analizy,
  • wyszukiwanie porównywalnych transakcji,
  • analiza wyników wyszukiwania,
  • ustalenie rynkowego poziomu wynagrodzenia.
 • Przykładowa procedura sporządzania analizy porównawczej dla transakcji udostępnienia wartości niematerialnej / znaku towarowego
  • bazy danych wykorzystywane w analizach dotyczących wartości niematerialnych i prawnych,
  • wyszukiwanie danych porównawczych na podstawie kryteriów,
  • zakres danych pozyskanych z bazy,
  • sposób analizy danych uzyskanych za pomocą zewnętrznej bazy danych,
  • weryfikacja danych przyjętych do analizy,
  • określenie rynkowego poziomu wynagrodzenia,
  • sposób prezentacji wyników analizy.
 • Przykładowa procedura przeprowadzania analizy porównawczej podmiotowej dla metod marżowych:
  • kryteria doboru próby w zakresie porównywalności podmiotów,
  • czynniki wyłączające porównywalność podmiotów,
  • analiza finansowa działalności operacyjnej podatnika,
  • różnica pomiędzy marżą i narzutem,
  • analiza rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym i porównawczym,
  • analiza wyłączania kosztów ogólnego zarządu,
  • analiza działalności jedno i wielosektorowej / jedno i wieloproduktowej,
  • szacunkowy udział kosztów ogólnego zarządu w strukturze kosztów,
  • wartość środkowa w zbiorze – analiza mediany,
  • analiza kwartylowa,
  • metoda mnożników rynkowych – widełkowy zakres marż podmiotów konkurencyjnych,
  • możliwość dokonania korekt,
  • ograniczenia związane ze stosowaniem statystycznych metod w analizach porównawczych.
 • Przykładowa procedura przeprowadzania analizy porównawczej podmiotowej z wykorzystaniem automatycznej bazy danych:
  • automatyczne wyszukiwanie podmiotów,
  • analiza pod względem dostępności danych finansowych,
  • weryfikacja pod względem niezależności,
  • znaczenie analizy funkcjonalnej,
  • stosowanie kryteriów porównywalności przez analizę jakościową,
  • końcowa weryfikacja danych w oparciu o kryteria porównywalności,
  • ustalenie wskaźnika (zakresu rynkowego poziomu ceny),
  • sposób prezentacji wyników analizy.
 • Szczególne zasady sporządzania analiz i dokumentacji dotyczące wybranych rodzajów transakcji
  • transakcje finansowe – pożyczki/gwarancje/poręczenia,
  • wartości niematerialne i prawne,
  • opłaty licencyjne,
  • wspólne usługi wewnątrzgrupowe,
  • transakcje wspólnych przedsięwzięć,
 • Usługi o niskiej wartości dodanej
  • zasady interpretacji wyników analiz porównawczych,
  • ustalenie rynkowego poziomu ceny - konkretna wartość, czy cały przedział,
  • wybór właściwego punktu w przedziale,
  • ramy czasowe porównywalności,
  • możliwości i konsekwencje stosowania metod statystycznych w analizach porównawczych,
  • problem kosztowności i czasochłonności sporządzania analiz porównawczych.
 • Dyskusja nad wybranymi zagadnieniami

Lokalizacja

Gdańsk

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Jeśli mają Państwo problemy z zapisem na szkolenie zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem:

Anna Brzustowska
tel. +48 22 276 61 84
anna.brzustowska@russellbedford.pl

Wszystkie szkolenia organizujemy również w formie szkoleń zamkniętych

Formularz on-line

Ceny transferowe 2017 - nowe wymogi i sporządzanie analiz porównawczych

Dane uczestnilka

(w przypadku zgłaszania kilku osób proszę wypełnić ponownie formularz zgłoszeniowy, lub poinformować nas w e-mailu o takiej sytuacji pisząc pod szkolenia@russellbedford.pl, w treści podając dane kolejnych uczestników jak wymagane w formularzu poniżej)

Informacje o uczestniku

Dane firmy

Dodatkowe informacje

Warunki uczestnictwa

wymagane*

Wszystkie szkolenia z naszej oferty objęte są dofinansowanie z Funduszy Europejskich na lata 2017-2020, aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj

Wszystkie szkolenia i kursy mogą być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego sprawdź warunki - szkolenia dofinansowane

Kategoria

Nasze marki

Nasze marki mobile