Business consultants with a global perspective

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Ceny transferowe 2017 - nowe wymogi i sporządzanie analiz porównawczych

Rozpoczęcie: 27. wrzesień 2017
Zakończenie: 28. wrzesień 2017
Kod: 3206KT
Lokalizacja: Katowice
Cena dziś:
1550.00 PLN (+VAT)

Opis szkolenia

Cel

Zarządzanie ryzykiem cen transferowych oraz wypełnienie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej dotyczącej transakcji podatnika z podmiotami powiązanymi jest jednym z kluczowych zagadnień w działalności gospodarczej.
Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie sporządzenia dokumentacji podatkowej w świetle polskich i międzynarodowych przepisów podatkowych oraz umożliwienie podatnikom ograniczenia ryzyka oszacowania dochodu przez orany skarbowe na transakcjach z podmiotami powiązanymi.

Dla kogo

Warsztaty praktyczne dla osób odpowiedzialnych za sporządzenia dokumentacji podatkowych cen transakcyjnych pomiędzy podmiotami powiązanymi, które na co dzień zajmują się problematyką sporządzania dokumentacji podatkowej cen transakcyjnych.

Prowadzący

Leszek Dutkiewicz

Dyrektor Biura w Katowicach. Od 2011 roku związany z Russell Bedford Poland. W latach 2008 – 2011 pracował dla czołowych firm doradczych (Ernst&Young, KPMG, BDO) świadcząc usługi z zakresu doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym i gospodarczym, przede wszystkim w zakresie cen transakcyjnych, postępowań podatkowych oraz optymalizacji podatkowej. Autor publikacji o tematyce związanej z prawem podatkowym, cywilnym i międzynarodowym. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Program

Dzień I Ceny transferowe 2017 - nowe wymogi dokumentacyjne

 • Wprowadzenie do kluczowych regulacji w zakresie cen transferowych:
  • geneza regulacji dotyczących cen transferowych,
  • międzynarodowy charakter problematyki cen transferowych,
  • wytyczne OECD,
  • implementacja wytycznych do polskiego systemu prawnego,
  • aktualne regulacje krajowe.
 • Podmioty powiązane w rozumieniu przepisów o cenach transferowych od 1 stycznia 2017 r.:
  • powiązania kapitałowe bezpośrednie i pośrednie,
  • zakres powiązań kapitałowych,
  • zmiana w zakresie ustalania powiązań,
  • powiązania zarządczo-kontrolne,
  • powiązania majątkowe,
  • powiązania związane ze stosunkiem pracy,
  • powiązania osobowe - rodzinne,
  • charakter powiązań krajowych a międzynarodowych.
 • Zakres podmiotów obowiązanych do sporządzenia dokumentacji podatkowej od 1 stycznia 2017 r.:
  • obowiązek badania wielkości podmiotu, skali działalności,
  • nowe kryterium przychodowo-kosztowe,
  • obowiązek dokumentacyjny w przypadku podmiotów powiązanych,
  • obowiązek dokumentacyjny - transakcje z podmiotami z "rajów podatkowych",
  • obowiązek dokumentacyjny w przypadku umów spółek nieposiadających osobowości prawnej,
  • obowiązek dokumentacyjny związany z umowami wspólnego przedsięwzięcia lub innymi umowami o podobnym charakterze,
  • restrukturyzacja działalności - wymogi dokumentacyjne.
 • Identyfikacja transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu:
  • pojęcie transakcji w przepisach obowiązujących od 1 stycznia 2017 r.
  • transakcje mające istotny wpływ na wysokość dochodu/straty,
  • zasady ustalania indywidualnego progu transakcyjnego,
  • zasady grupowania transakcji dla potrzeb ustalenia obowiązku dokumentacyjnego i sporządzania dokumentacji podatkowych,
  • wprowadzenie wymogu okresowego przeglądu dokumentacji,
  • sporządzanie dokumentacji na żądanie organu podatkowego,
  • przypadki braku/wyłączenia obowiązku dokumentowania transakcji.
 • Obowiązki raportowe i sprawozdawcze dla podmiotów dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi:
  • oświadczenie o spełnieniu obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej – odpowiedzialność w zakresie podania nieprawdy / odpowiedzialność za niezłożenia oświadczenia,
  • CIT-TP - sprawozdanie uproszczone dla podmiotów o przychodach bilansowych powyżej 10.000.000 EUR,
  • raportowanie według krajów (country – by country).
 • Nowa konstrukcja dokumentacji podatkowej cen transakcyjnych - „trzypoziomowe” przygotowywanie dokumentacji:
  • dokument „local file” – podstawowa dokumentacja cen transakcyjnych,
  • dokument „master file”,
  • dokument „domestic file”,
  • polityka cen transakcyjnych jako element „master file”,
  • obowiązek sporządzenia analizy porównawczej – niezbędny element dokumentacji podatkowej dla podmiotów o przychodach bilansowych powyżej 10.000.000 EUR.
 • Nowy zakres dokumentacji podatkowej lokalnej („local file”):
  • porównanie wymogów dokumentacji podstawowej obowiązujących do końca 2016 r. z wymogami nowymi,
  • omówienie poszczególnych elementów dokumentacji:
  • opis transakcji,
  • analiza danych porównawczych „benchmark”
   • kto ma obowiązek sporządzać analizę porównawczą
   • jakie dane należy dobrać do przeprowadzenia analizy porównawczej
   • kiedy nie trzeba sporządzać analizy porównawczej
  • opis danych finansowych podatnika,
  • dane pozwalające na porównanie rozliczeń z danymi wynikającymi z zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
  • opis podatnika,
  • otoczenie konkurencyjne podatnika,
  • wymagane dokumenty i załączniki.
 • Nowy zakres dokumentacji podatkowej grupowej („master file”):
  • informacje o grupie podmiotów powiązanych, w skład której wchodzi podatnik,
  • informacje o spółce niebędącej osobą prawną,
  •  wskazanie podmiotu powiązanego, który sporządził informacje o grupie podmiotów powiązanych, wraz z podaniem daty składania przez niego rocznego zeznania podatkowego,
  • struktura organizacyjna grupy podmiotów powiązanych,
  • opis zasad wyznaczania cen transakcyjnych (polityka cen transakcyjnych) prowadzonej przez grupę,
  • opis działalności prowadzonej przez grupę,
  • opis posiadanych, tworzonych, rozwijanych i wykorzystywanych w działalności przez grupę istotnych wartości niematerialnych,
  • opis sytuacji finansowej pomiędzy podmiotami tworzącymi grupę, zawierający w szczególności sporządzone sprawozdanie skonsolidowane podmiotów powiązanych tworzących grupę,
  • opis zawartych przez podmioty tworzące grupę podmiotów powiązanych uprzednich porozumień cenowych,
 • Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie cen transferowych:
  • stosowanie stawki sankcyjnej 50%,
  • możliwość stosowania sankcji innych niż podatkowe (karne, karno-skarbowe),
  • podmioty i osoby ponoszące potencjalne ryzyka związane z cenami transferowymi,
  • zakres odpowiedzialności.
 • Działania kontrolne administracji publicznej w zakresie cen transferowych:
  • „skuteczność” dotychczasowych kontroli podatkowych w zakresie cen transferowych,
  • dotychczasowe działania Ministra Finansów i podległych organów,
  • strategiczne cele i działania organów podatkowych ,
  • nowa organizacja struktur – nowe jednostki wyspecjalizowane w zagadnieniach związanych z cenami transferowymi,
  • nowe narzędzia w rękach organów podatkowych – szkolenia wewnętrzne, bazy danych,
  • planowane, zapowiadane i realizowane kierunki kontroli,
  • przebieg kontroli podatkowej w zakresie cen transferowych,
  • wnioski z dotychczasowych postępowań dotyczących cen transferowych.
 • Dyskusja nad wybranymi zagadnieniami.

Dzień II Analizy porównawcze i metody szacowania cen wykorzystywane dla potrzeb cen transferowych

 • Wymogi dotyczące stosowania analiz porównawczych w dokumentacjach obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.
  • podmioty obowiązane do przeprowadzania analiz porównawczych,
  • przedmiotowy zakres danych wykorzystywanych w analizach porównawczych,
  • moment dla którego powinna zostać przeprowadzana analiza porównawcza,
  • wykorzystanie danych wieloletnich w analizach porównawczych,
  • obowiązek aktualizacji analiz porównawczych,
  • kwestia dostępności danych niezbędnych do sporządzenia analizy porównawczej,
  • przypadki wyłączenia obowiązku sporządzania analizy porównawczej.
 • Preferowane metody szacowania cen:
  • podatkowe i nie-podatkowe metody szacowania cen,
  • wymogi i skutki w zakresie posługiwania się metodami podatkowymi i metodami innymi,
  • omówienie podatkowych metod szacowania cen:
  • metody tradycyjne szacowania cen
  • metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej (w wariancie wewnętrznego porównania cen oraz zewnętrznego porównania cen),
  • metoda ceny odprzedaży (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski brutto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski brutto),
  • metoda rozsądnej marży „koszt plus” (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski brutto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski brutto),
  • metody zysku transakcyjnego,
  • metoda podziału zysków (w wariancie analizy rezydualnej oraz w wariancie analizy udziału)
  • metoda marży transakcyjnej netto (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski netto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski netto),
  • inne metody – zakres zastosowania.
 • Analiza porównywalności - kryteria porównywalności
  • analiza warunków ustalonych pomiędzy podmiotami powiązanymi,
  • badanie zgodności warunków pomiędzy podmiotami powiązanymi z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty,
  • zasady stosowania kryteriów porównywalności w odniesieniu do poszczególnych metod,
  • omówienie kryteriów porównywalności:
  • cechy charakterystyczne dóbr, usług lub innych świadczeń,
  • przebieg transakcji, w tym funkcje, jakie wykonują podmioty w porównywanych transakcjach, biorąc pod uwagę angażowane przez nie aktywa, kapitał ludzki oraz ponoszone ryzyka,
  • warunki transakcji określone w umowie lub porozumieniu, lub innym dowodzie dokumentującym te warunki,
  • warunki ekonomiczne występujące w czasie i miejscu, w których dokonano transakcji;
  • strategia gospodarcza,
  • zasady stosowania kryteriów porównywalności w analizach porównawczych.
 • Procedura sporządzania analizy porównawczej
  • procedura sporządzenia analizy porównawczej - etapy określone w Wytycznych OECD,
  • procedura sporządzenia analizy porównawczej - etapy określone w przepisach polskiego rozporządzenia,
  • metody badawcze - metoda dodawania i metoda dedukcyjna,
  • sposoby pozyskania danych do przeprowadzenia analizy porównawczej,
  • zasady wykorzystania baz danych w analizach porównawczych,
  • bazy danych a charakter transakcji (transakcje materialne, usługowe, finansowe, dotyczące wartości niematerialnych i prawnych),
  • charakterystyka, możliwości i ograniczenia baz danych,
  • bazy danych wykorzystywane w praktyce organów podatkowych.
 • Przykładowa procedura sporządzania analizy porównawczej w metodzie PCN dla transakcji najmu
  • analiza przedmiotu transakcji - założenia do przeprowadzenia analizy,
  • wyszukiwanie porównywalnych transakcji,
  • analiza wyników wyszukiwania,
  • ustalenie rynkowego poziomu wynagrodzenia.
 • Przykładowa procedura sporządzania analizy porównawczej dla transakcji udostępnienia wartości niematerialnej / znaku towarowego
  • bazy danych wykorzystywane w analizach dotyczących wartości niematerialnych i prawnych,
  • wyszukiwanie danych porównawczych na podstawie kryteriów,
  • zakres danych pozyskanych z bazy,
  • sposób analizy danych uzyskanych za pomocą zewnętrznej bazy danych,
  • weryfikacja danych przyjętych do analizy,
  • określenie rynkowego poziomu wynagrodzenia,
  • sposób prezentacji wyników analizy.
 • Przykładowa procedura przeprowadzania analizy porównawczej podmiotowej dla metod marżowych:
  • kryteria doboru próby w zakresie porównywalności podmiotów,
  • czynniki wyłączające porównywalność podmiotów,
  • analiza finansowa działalności operacyjnej podatnika,
  • różnica pomiędzy marżą i narzutem,
  • analiza rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym i porównawczym,
  • analiza wyłączania kosztów ogólnego zarządu,
  • analiza działalności jedno i wielosektorowej / jedno i wieloproduktowej,
  • szacunkowy udział kosztów ogólnego zarządu w strukturze kosztów,
  • wartość środkowa w zbiorze – analiza mediany,
  • analiza kwartylowa,
  • metoda mnożników rynkowych – widełkowy zakres marż podmiotów konkurencyjnych,
  • możliwość dokonania korekt,
  • ograniczenia związane ze stosowaniem statystycznych metod w analizach porównawczych.
 • Przykładowa procedura przeprowadzania analizy porównawczej podmiotowej z wykorzystaniem automatycznej bazy danych:
  • automatyczne wyszukiwanie podmiotów,
  • analiza pod względem dostępności danych finansowych,
  • weryfikacja pod względem niezależności,
  • znaczenie analizy funkcjonalnej,
  • stosowanie kryteriów porównywalności przez analizę jakościową,
  • końcowa weryfikacja danych w oparciu o kryteria porównywalności,
  • ustalenie wskaźnika (zakresu rynkowego poziomu ceny),
  • sposób prezentacji wyników analizy.
 • Szczególne zasady sporządzania analiz i dokumentacji dotyczące wybranych rodzajów transakcji
  • transakcje finansowe – pożyczki/gwarancje/poręczenia,
  • wartości niematerialne i prawne,
  • opłaty licencyjne,
  • wspólne usługi wewnątrzgrupowe,
  • transakcje wspólnych przedsięwzięć,
 • Usługi o niskiej wartości dodanej
  • zasady interpretacji wyników analiz porównawczych,
  • ustalenie rynkowego poziomu ceny - konkretna wartość, czy cały przedział,
  • wybór właściwego punktu w przedziale,
  • ramy czasowe porównywalności,
  • możliwości i konsekwencje stosowania metod statystycznych w analizach porównawczych,
  • problem kosztowności i czasochłonności sporządzania analiz porównawczych.
 • Dyskusja nad wybranymi zagadnieniami

 

Lokalizacja

Katowice

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Jeśli mają Państwo problemy z zapisem na szkolenie zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem:

Anna Brzustowska
tel. +48 22 276 61 84
anna.brzustowska@russellbedford.pl

Wszystkie szkolenia organizujemy również w formie szkoleń zamkniętych

Wszystkie szkolenia z naszej oferty objęte są dofinansowanie z Funduszy Europejskich na lata 2017-2020, aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj

Wszystkie szkolenia i kursy mogą być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego sprawdź warunki - szkolenia dofinansowane

Kategoria

Nasze marki

Nasze marki mobile