taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Postępowanie karne skarbowe

Zapewniamy profesjonalną pomoc prawną w sprawach złożonych, wielowątkowych oraz w których stosowane jest tymczasowe aresztowanie. Nasza specjalizacja obejmuje również prowadzenie spraw dotyczących przestępstw gospodarczych oraz tzw. przestępstw "białych kołnierzyków".

Proponowane przez nas usługi obejmują m. in. :

Ponadto w celu niedopuszczenia do wszczęcia postępowania karnego skarbowego proponujemy także:

  • audyt karno-skarbowy ukierunkowany na identyfikację ryzyk prawnych występujących w działalności przedsiębiorców, spółek oraz optymalizację tejże działalności pod kątem minimalizacji ryzyka w przyszłości,
  • wykorzystanie instrumentów prawych i podatkowych umożliwiających zapobieżenia uruchomienia postępowania karnego skarbowego,
  • szkolenia z zakresu odpowiedzialności karnej z zakresu kodeksu karnego, kodeksu karnego skarbowego i innych regulacji.

Jakie są najczęstrze zarzuty w postępowaniach karnych skarbowych

Udział w karuzeli VAT

„Karuzela VAT” niewątpliwie jest jednym z najpoważniejszych przestępstw związanych z podatkiem VAT. Milionowe straty, jakie powoduje ten proceder, wymusiły na państwach Unii Europejskiej konieczność wprowadzania licznych i częstych zmian w prawie podatkowym i karnym w celu możliwie szybkiego i skutecznego eliminowania wykrytych struktur narażających należności publicznoprawne na uszczuplenie poprzez wyłudzanie nienależnego zwrotu podatku VAT.

Karuzela podatkowa polega na stworzeniu łańcucha spółek, które pozorują legalną działalność gospodarczą. Rzeczywistym celem takiego łańcucha jest dokonywanie obrotu towarem, który finalnie wraca do podmiotu, który jako pierwszy dokonał jego sprzedaży, a to wszystko w celu wygenerowania zwrotu podatku VAT. Transakcji takich dokonuje się pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, stosując mechanizm stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. Fikcyjne spółki nie odprowadzają do urzędu skarbowego podatku VAT albo czynią to w niewielkiej wysokości. Taka spółka nazywana jest tzw. „buforem”. Dzięki temu, że nie płaci podatku VAT może oferować zbywany towar po konkurencyjnych cenach. Duża ilość takich spółek w jednym łańcuchu dostaw znacznie utrudnia wykrycie mechanizmu przestępstwa.
Pomimo wprowadzania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej uregulowań mających zwalczać ten proceder (m.in. takich jak odwrócona płatność, podzielona płatność) podmioty z wielu branż w dalszym ciągu narażone są na ryzyko nieżwiadomego nawet uczestniczenia w karuzeli podatkowej. Dzieje się tak, ponieważ ciągle poszukuje się nowych gałęzi gospodarki umożliwiającej szybkie wygenerowanie dużych kwot podatku. Szczególnie wrażliwa jest branża paliwowa czy handel złomem. Ostatnio wzmożone działania nielegalnych grup mających na celu wyłudzania VAT widoczne jest również w branży handlu elektroniką czy nawet kawą.
Straty dla Skarbu Państwa jakie niesie ze sobą proceder wyłudzania podatku VAT powodują, iż obecnie podejmowane są działania mające na celu skuteczniejszą walkę z osobami uwikłanymi w karuzelę podatkową. Jednym z elementów tego przedsięwzięcia jest bardziej surowe karanie zidentyfikowanych sprawców przestępstw karno-skarbowych (patrz: wytyczne Prokuratora Generalnego z dnia 10 sierpnia 2017 r.). Straty z tytułu funkcjonowania karuzel podatkowych ponoszą również uczciwi podatnicy, którzy zostali wciągnięci w mechanizm karuzeli podatkowej. Jak wskazują organy ścigania w publikowanych komunikatach, wytropienie podmiotu przypadkowo uczestniczącego w karuzeli jest zdecydowanie łatwiejsze niż zidentyfikowanie osób kierujących całą siecią spółek rozsianych po państwach Unii Europejskiej. Dlatego niejednokrotnie to na takich podmiotach skupiana jest uwaga funkcjonariuszy organów administracji skarbowej oraz organów ścigania. Nie oznacza to oczywiście, że osoby nieświadomie uwikłane w przestępczy proceder nie mogą oczyścić się z zarzutów, wręcz przeciwnie – osoby takie mają duże szanse na dowiedzenie swojej niewinności, pod warunkiem, że nie pozostaną bierne wobec przedstawianych im zarzutów.

Przestępstwa w zakresie VAT

Najczęstszym przestępstwem jakiego można się dopuścić w związku z funkcjonowaniem w polskim systemie podatkowym podatku VAT są przestępstwa stypizowane w art. 54 k.k.s. i 56 k.k.s. Polegają one na uchylaniu się od opodatkowania poprzez nieujawnienie przedmiotu lub podstawy opodatkowania, bądź też na nieskładaniu deklaracji podatkowej albo na podawaniu w tych deklaracjach nieprawdy,  przez co naraża się podatek na uszczuplenie. Czyny te zagrożone są karą grzywny do 720 stawek dziennych albo karą pozbawienia wolności do lat 5. Istnieje możliwość wymierzenia oby tych kar łącznie.

Najbardziej znanym przestępstwem związanym z podatkiem VAT jest tzw. przestępstwo karuzelowe. Jest ono jednocześnie najpoważniejszym z przestępstw z tej grupy, gdyż niejednokrotnie wiąże się ono z wyłudzaniem od Skarbu Państwa wielomilionowych kwot. Aby mogło ono zaistnieć musi istnieć szereg podmiotów, które wzajemnie wystawiają sobie tzw. „puste faktury”. „Pusta faktura” to faktura, która nie dokumentuje rzeczywistego zdarzenia gospodarczego i została wprowadzona do obrotu w celu uzyskania bezprawnej korzyści (odliczenia podatku VAT, zwiększenia kosztów uzyskania przychodu). Uczestnictwo w „karuzeli podatkowej” wiąże się odpowiedzialnością karną za czyn z art. 62 § 2 k.k.s. oraz 76 k.k.s. Odnotowania wymaga, że od 1 stycznia 2017 r. znacząco zaostrzono odpowiedzialność karną za wystawienie lub posługiwanie się nierzetelną fakturą. Obecnie za czyn ten grozi kara grzywny do 720 stawek dziennych albo kara pozbawienia wolności nie krótsza od roku. W dalszym ciągu istnieje możliwość wymierzenia obu tych kar łącznie. Za czyn z art. 76 § 1 k.k.s. sąd może wymierzyć karę grzywny do 720 stawek dziennych albo karą pozbawienia wolności do lat 5. Istnieje oczywiście możliwość wymierzenia oby tych kar łącznie.

Warto wspomnieć, iż Kodeks karny skarbowy różnicuje wymiar kary w zależności od rozmiaru dokonanego uszczuplenia podatku.

W sytuacjach przedstawienia zarzutów lub postawienia osoby w stan oskarżenia najważniejsza jest czynna postawa zmierzająca do udowodnienia braku winy za zaistniałą sytuację. W większości prowadzonych przez nas spraw, na podstawie udokumentowanych działań podejmowanych przez podatników, mających na celu uniknięcie uwikłania w przestępcze działania innych osób, udaje się skutecznie bronić interesów naszych klientów.

 

Obrót pustymi fakturami

„Puste faktury” to faktury dokumentujące fikcyjne zdarzenia gospodarcze wytworzone w celu bezprawnego uzyskania korzyści. W obrocie gospodarczym najczęściej spotyka się sytuacje, kiedy faktura co prawda dokumentuje dokonaną czynność, jednak podmiot na niej figurujący nie jest tym, który ją faktycznie wykonał. Taka faktura również uważana jest za „pustą”, albowiem podmiot ją wystawiający nie dysponował jakimkolwiek tytułem prawnym do towaru na niej widniejącego, bądź to nie on faktycznie wykonał usługę. Wystawienie takiej faktury bądź posługiwanie się nią stanowi przestępstwo stypizowane w art. 62 § 2 k.k.s.

Z uwagi na fakt, iż przestępstwo to może być popełnione z zamiarem ewentualnym (sprawca przewiduje możliwość popełnienia czynu zabronionego i się na to godzi), pod pewnymi warunkami, może być ono przypisane nieuważnemu przedsiębiorcy, dotychczas prawidłowo realizującemu swoje obowiązki wobec Skarbu Państwa. Z tą materią bezpośrednio wiąże się pojęcie tzw. należytej staranności w podatku VAT. Jest to zespół działań podatnika, których należy od niego oczekiwać, jeśli chce skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego. Działania te mają na celu upewnienie się, że podatnik nie jest jednym z ogniw przestępstwa karuzelowego. W orzecznictwie związanym z tą materią wypracowano pewną listę obowiązków, które przedsiębiorca powinien wykonać aby upewnić się, iż podmioty uczestniczące w transakcji na wcześniejszym etapie nie zajmują się wyłudzaniem podatku VAT. Do tych czynności można zaliczyć przykładowo uzyskanie dokumentów rejestracyjnych kontrahenta, uzyskanie od niego kopii deklaracji podatkowych czy weryfikację źródła dostaw towarów. Orzecznictwo sądowe dostarcza jednak wielu przykładów sytuacji kiedy odmówiono podatnikom prawa do odliczenia podatku nawet mimo skrupulatnego zbadania transakcji i firmy kontrahenta. Może to stanowić następnie podstawę do wszczęcia postępowania karnego w związku z przestępstwem z art. 62 § 2 k.k.s.

W takich sytuacjach najważniejsza jest czynna postawa osoby podejrzanej czy też oskarżonego, aby udowodnić swoje dobre zamiary i brak winy za zaistniałą sytuację. W większości prowadzonych przez nas spraw, na podstawie udokumentowanych działań podejmowanych przez podatników, mających na celu uniknięcie uwikłania w przestępcze działania innych osób, udaje się skutecznie bronić interesów naszych klientów.

 

 

 

Nasze marki