taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Należyta staranność w postaci weryfikacji kontrahenta przez przedsiębiorcę

Należyta staranność w postaci weryfikacji kontrahenta przez przedsiębiorcę

Od dnia 1 stycznia 2017 roku z uwagi na wprowadzenie tzw. sankcja VAT (szerzej w artykule z dnia xyz) przedsiębiorcy celem uniknięcia odpowiedzialności karnej skarbowej zmuszeni zostali przez ustawodawcę do wprowadzenia w sposobie prowadzenia swojej działalności zmian m. in w zakresie weryfikowania swoich kontrahentów.

W sprawach w zakresie przestępstw stypizowanych w kodeksie karnym skarbowym organ starać się będzie wykazać winę podatnika. By móc uniknąć odpowiedzialności karnej skarbowej z uwagi np. na niezamierzone uczestnictwo w transakcji z nieuczciwie działającym podmiotem podatnik będzie musiał wykazać nieumyślność w swoim działaniu. W tym celu podatnik będzie mógł wykazać dochowanie należytej staranności w podejmowanych przez niego działaniach choćby poprzez udokumentowanie weryfikacji swoich kontrahentów. Podkreślić należy, iż powoli sądy administracyjne uwzględniają realne możliwości przedsiębiorców odnośnie weryfikacji swoich kontrahentów w tym dla celów odliczenia VAT.

Zgodnie z ostatnim orzecznictwem organy podatkowe nie mogą w sposób generalny wymagać, by podatnik zamierzający skorzystać z prawa do odliczenia podatku VAT badał, czy wystawca faktury za towary lub usługi, których odliczenie ma dotyczyć, jest podatnikiem, czy dysponuje towarami będącymi przedmiotem transakcji i jest w stanie je dostarczyć oraz czy wywiązuje się z obowiązku złożenia deklaracji i zapłaty podatku VAT. Wskazać należy, iż to do organów podatkowych należy dokonywanie niezbędnych kontroli podatników w celu wykrycia nieprawidłowości i naruszeń przepisów prawa w zakresie podatku VAT oraz karanie podatników winnych takich nieprawidłowości lub naruszeń, a nie do przedsiębiorców. 

W rezultacie jeśli po analizie posiadanych dokumentów przedkładanych np. przez kontrahenta podatnik nie ma podstaw by przypuszczać, że nawiązanie relacji handlowej z danym podmiotem może wiązać się z popełnieniem przestępstwa, to organ podatkowy nie może uznać, iż podatnik nie dochował należytej staranności. W wyniku tego to organ przy wykazywaniu, iż prawo do odliczenia VAT podatnikowi nie przysługuje, musi być również należycie staranny. W rezultacie nie będzie wystarczające samo przytoczenie argumentów pasujących do przyjętej tezy o braku staranności podatnika przez organ.

Piotr Bachnik

Piotr Bachnik

Adwokat w kancelarii Russell Bedford Poland, związany z firmą od lutego 2016 roku. Posiada wykształcenie prawnicze, ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz jest absolwentem Szkoły Prawa Włoskiego i Europejskiego na WPiA UW prowadzonej wspólnie z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Katanii, Włochy. W latach W latach 2014-2016 pracował w kancelarii Mamiński & Wspólnicy. Specjalizuje się w prawie karnym, egzekucji sądowej oraz prawie cywilnym. Posługuje się językiem angielskim wraz z terminologią prawniczą.

Nasze marki

Nasze marki mobile