taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Audyt podatkowy - co zyskujesz po badaniu?

Audyt podatkowy - co zyskujesz po badaniu?

Audyt podatkowy jest usługą mającą na celu wewnętrzną weryfikację zgodności z prawem prowadzenia ewidencji podatkowej oraz deklarowania i rozliczania podatków w zakresie objętym tą usługą.

Celem audytu jest sprawdzenie legalności i prawidłowości rozliczeń Podatnika oraz zarekomendowanie ewentualnych zmian, w tym również korekt deklaracji a także przedstawienie innych zaleceń praktycznych umożliwiających uniknięcie nieprawidłowości w przyszłości.

Jeśli chcą Państwo umówić się z naszym doradcą aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zapraszamy do kontaktu: (22) 276 61 80

Audyt podatkowy to możliwość legalnego usunięcia błędów zgodnego z prawem uniknięcia odpowiedzialności podatkowej oraz karnej skarbowej, a ponadto – zwiększenia bezpieczeństwa prawnego i finansowego firmy oraz osób nią kierujących i uczestniczących w jego rozliczeniach podatkowych.

Badanie jest prowadzone w oparciu zarówno o dokumenty Podatnika, jak i dokument będące podstawą ich wystawienia, wszelkie pozostałe dokumenty i zdarzenia potrzebne do dokonania obiektywnej oceny podmiotu audytu.

Usługa audytu podatkowego realizowana jest przez wyspecjalizowane zespoły ekspertów podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pod bezpośrednim nadzorem dr Andrzeja Dmowskiego adwokata, doradcy podatkowego.

Audyty podatkowe, stanowiące kompleksowe badanie prawidłowości określenia oraz rozliczenia kontrahenta z obowiązków i zobowiązań podatkowych we wszystkich podatkach tj.:

  • podatku dochodowego od osób fizycznych
  • podatku dochodowego od osób prawnych
  • podatku od towarów i usług
  • podatku akcyzowym
  • podatku od nieruchomości
  • podatku od czynności cywilnoprawnych
  • podatków lokalnych
  • zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
  • opłata skarbowa
  • inne należności pieniężne

Każdy wyżej wymieniony podatek jest przedmiotem, odrębnej, szczegółowej analizy z uwzględnieniem specyfiki działalności prowadzonej przez Podatnika.

Celem audytu podatkowego jest wykrycie wszelkich nieprawidłowości w sferach objętych badaniem, zdiagnozowanie i minimalizowanie skutków finansowych błędnych działań, usunięcie nieprawidłowości w praktyce podatkowej Podatnika, wskazanie działań Podatnika mających na celu optymalizację obciążeń podatkowych, a przede wszystkim ich legalne ukształtowanie na możliwie najniższym poziomie. Efektem przeprowadzonego badania może być legalne uniknięcie sankcji karno – skarbowych oraz sankcji podatkowych.

Zlecający otrzyma raport z badania, zawierający potwierdzenie prawidłowości postępowania, opis ewentualnych stwierdzonych nieprawidłowości, a także wskazanie praktycznych sposobów ich usunięcia oraz procedury umożliwiające uniknięcie występowania w przyszłości nieprawidłowości oraz uchybień w rozliczeniach.

Jakie są korzyści audytu podatkowego?

Możliwość legalnego usunięcia błędów i zgodnego z prawem uniknięcia odpowiedzialności podatkowej oraz karnej skarbowej, a ponadto – zwiększenie bezpieczeństwa prawnego i finansowego Podatnika.

Jak wygląda Audyt podatkowy w praktyce?

Audyt podatkowy jest przeprowadzany po zawarciu stosownej umowy między Podatnikiem a Russell Bedford w siedzibie Podatnika bądź w siedzibie Russell Bedford na podstawie przekazanych dokumentów.

Podczas audytu przeprowadza się szczegółową weryfikację i badanie materiałów źródłowych oraz wszelkich innych materiałów mających znaczenie dla Podatnika. Nasi specjaliści przeprowadzają obiektywne i niezależne badania, tak aby wskazać podatnikowi dalszy kierunek polityki podatkowej firmy.

Omawiane są wszelkie wątpliwości i okoliczności mogące mieć wpływ na wynik badania. Finalnym etapem jest sporządzenie raportu z audytu podatkowego – do wyłącznej wiadomości Podatnika. Całość prac w trakcie audytu podatkowego oraz treść raportu objęte są ustawową tajemnicą zawodową doradcy podatkowego.

Dostosowujemy się pod indywidualne potrzeby Podatnika

Podmiot zlecający przeprowadzenie audytu może wskazać szczegółowe oczekiwania dotyczące tej usługi: szczególnym przedmiotem zainteresowania są problemy rodzące najwięcej trudności lub zagadnienia nietypowe występujące w badanym okresie, uznane przez Podatnika za budzące wątpliwości lub ryzyko podatkowe.

Współpraca poaudytowa

Niezależnie od wybranej formy audytu podatkowego Russell Bedford Poland przewiduje również stałą współpracę poaudytową, w ramach której Podatnik ma możliwość uzyskania ustnych oraz pisemnych konsultacji, a także opinii prawnopodatkowych w zakresie zadawanych pytań.

 

Rafał Dąbrowski

Rafał Dąbrowski

Starszy Manager w Dziale Doradztwa Podatkowego. Prawnik, Doradca podatkowy, Doradca restrukturyzacyjny. W Russell Bedford odpowiedzialny za Departament Doradztwa Podatkowego. Od 2011 roku zajmuje się doradztwem dla wiodących firm z różnych sektorów gospodarki. W szczególności specjalizuje się w doradztwie dla branży stalowej, paliwowej, budowlanej, transportowej, nieruchomości oraz IT.  Prelegent konferencji oraz szkoleń dotyczących prawa podatkowego. Autor licznych artykułów o tematyce podatkowej publikowanych w prasie branżowej.

Nasze marki

Nasze marki mobile