taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Unijne porozumienie ws. przepisów o podwójnym opodatkowaniu

Unijne porozumienie ws. przepisów o podwójnym opodatkowaniu

We wtorek 23 maja bieżącego roku w Brukseli doszło do porozumienia pomiędzy Ministrami państw Unii Europejskiej w sprawie systemu rozwiązywania sporów dotyczących kwestii podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej. Opracowywane zmiany mają dać większe bezpieczeństwo i pewność podmiotom płacącym podatki w różnych krajach Wspólnoty.

Według wiceszefa Komisji Europejskiej ds. euro Valdisa Dombrovskisa tytułowe porozumienie jest ważne z kilku powodów. Przede wszystkim ma na celu uczynienie środowiska podatkowego UE efektywniejszym, bardziej przejrzystym i bardziej uczciwym, jak również wyeliminowanie sporów podatkowych, które są poważnym utrudnieniem w kontekście realizowania międzynarodowych inwestycji.

Propozycja Komisji Europejskie w tytułowej sprawie została przedstawiona pod koniec ubiegłego roku. Nowe regulacje umożliwią przedsiębiorcom i obywatelom Wspólnoty, zmniejszenie wymiaru podwójnego opodatkowania, uznawanego za jedną z głównych i najpoważniejszych barier na rynku UE.

Problem podwójnego opodatkowania występuje, gdy podatek pobierany jest od tego samego dochodu w dwóch lub większej liczbie państw. Aby łatwiej i sprawniej rozwiązywać konflikty powstałe z tytułu podwójnego opodatkowania, Komisja zaproponowała rozwiązanie, polegające na utworzeniu specjalnego mechanizmu rozstrzygania sporów. O tym jak bardzo jest on potrzebny, świadczy między innymi liczba spraw jakie toczą się na tym polu. Wg. raportów Komisji Europejskiej w Unii prowadzonych jest blisko 900 sporów podatkowych w przedmiocie podwójnego opodatkowania, o szacowanej wartości podatkowej ok 10,5 mld euro.

Nowe zasady umożliwią podatnikom dostęp do transparentnej i szybkiej procedury rozwiazywania wszelkich konfliktów podatkowych na podstawie wypracowania porozumienia z państwami członkowskimi lub decyzji tzw. komisji doradczej. Dombrovskis zwraca uwagę, iż "nowy mechanizm jest efektywniejszy. Przewiduje wiążące rozstrzyganie sporów dotyczących podwójnego opodatkowania, jeśli potrzeba – poprzez arbitraż ze ściśle określonym czasem na załatwienie sprawy".

Wypracowany i uzgodniony przez urzędników kompromisowy tekst dyrektywy przewiduje stosowanie procedury wzajemnego porozumienia, która to będzie inicjowana przez podatnika. W ramach tej procedury państwa członkowskie zobowiązane będą do osiągnięcia porozumienia w kwestii miejsca pobierania podatku. Maksymalny czas na osiągnięcie porozumienia to okres nieprzekraczający dwóch lat. W przypadku gdy wspomniana procedura zakończy się niepowodzeniem, kolejnym krokiem będzie proces arbitrażu. Na tym etapie specjalnie powołany zespół doradczy złożony z niezależnych arbitrów, a także nie więcej niż dwóch reprezentantów każdego z zainteresowanych państw będzie zajmował się wypracowaniem rozwiązania w drodze arbitrażu.

Zadaniem komisji doradczej będzie wydawanie niezbędnych opinii, których celem będzie wyeliminowanie podwójnego opodatkowania w spornej kwestii. Opinia będzie wiążąca dla wszystkich państw członkowskich będących stronami w sporze.

Wiceszef Komisji Europejskiej zwraca uwagę na fakt, iż obecnie większość państw członkowskich UE podpisało dwustronne umowy podatkowe, których przedmiot dotyczy zarówno podwójnego opodatkowania jak i procedur odnoszących się do kwestii rozstrzygania sporów powstałych w tym zakresie.

Zakres stosowanie dyrektywy ustalono aby był jak najszerszy, ale z możliwością wyłączenia spraw, które nie dotyczą bezpośrednio podwójnego opodatkowania. Ponadto ustalono kryteria gwarantujące niezależność osób wchodzących w skład zespołu arbitrażowego. Osoby te nie mogą być pracownikami firm świadczących usługi doradztwa podatkowego, ani osobiście świadczyć usług z zakresu doradztwa podatkowego.

Nowa dyrektywa zostanie zatwierdzona przez Radę Unii Europejskiej, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu proponowanych przepisów przez Parlament Europejski. Kraje członkowskie zobowiązane będą wdrożyć przepisy do prawa krajowego do połowy 2019 roku.

Michał Marciniak

Michał Marciniak

Młodszy konsultant prawno-podatkowy w Dziale podatków międzynarodowych. Absolwent Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego oraz Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych w Szkole Głównej Handlowej. W czasie studiów zdobywał doświadczenie w warszawskich kancelariach prawnych, jak również w instytucjach państwowych, zajmujących się sprawami prawno-gospodarczymi.

Przedmiotem jego zainteresowań zawodowych jest prawo podatkowe, w tym międzynarodowe planowanie podatkowe oraz podatek VAT.

Nasze marki

Nasze marki mobile