taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

To podatnik decyduje jaki podatek zapłaci z tytułu najmu lokalu mieszkalnego

To podatnik decyduje jaki podatek zapłaci z tytułu najmu lokalu mieszkalnego

25 sierpnia 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok uchylający interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 maja 2016 r.  Interpretacja dotyczyła wniosku podatnika, który zamierzał w przyszłości nabyć od jednego do trzech lokali mieszkalnych, które następnie miałyby zostać oddane w najem. Zakup ten miał być finansowany z prywatnego majątku podatnika, a wszelkie sprawy organizacyjne i techniczne oddane miałyby zostać w ręce profesjonalnej firmie świadczącej usługi w zakresie krótko i długoterminowego najmu. Podatnik we wniosku wskazał, iż prowadzi działalności gospodarczą, jednak nie jest ona związana z najem nieruchomości ani z zarządzaniem nieruchomościami. Przedstawiwszy przyszłe zdarzenie, podatnik zadał organowi pytanie czy będzie uprawniony do zastosowania 8,5% stawki zryczałtowanego podatku dochodowe, liczonej od wartości otrzymanego przychodu, a także czy osiągane przychody będą zakwalifikowane jako przychody, które nie są osiągane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Podatnik stanął na stanowisku, iż będzie miał prawo do rozliczenia przychodu uzyskanego z wynajmu mieszkania/mieszkań zgodnie z art. 1 pkt 2 w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, tj. do zastosowania stawki zryczałtowanego podatku dochodowego 8,5% liczonej od wartości otrzymanego przychodu. Uznał również, że jako osoba nieprowadząca profesjonalnej działalności gospodarczej w przedmiocie wynajmu lub zarządzania nieruchomościami uzyskane przez niego przychody będą zakwalifikowane jako przychody, o których mowa w art. 1 pkt 2 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, tj. przychody, które nie są osiągane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Organ podatkowy nie zgodził się z tym poglądem i uznał, iż stanowisku podatnika jest nieprawidłowe.

Organ podatkowy uznał, iż w tak zaprezentowanym stanie faktycznym działania podatnika powinny być uznane za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o PIT. Tezę tę wywiedziono z faktu, iż podatnik będzie czerpał zyski z najmu mieszkań i będzie miało to charakter ciągły. Jednocześnie zamiar zawarcia przez podatnika umowy z profesjonalną firmą prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie najmu mieszkań świadczy o zorganizowanym charakterze tej aktywności podatnika. Zatem, nabyte w przyszłości lokale mieszkalne powinny być zakwalifikowane jako składniki majątku związane z prowadzoną działalnością gospodarczą polegającą na ich wynajmie, a przychody uzyskiwane z tego tytułu, podatnik powinien zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT.

W ocenie organu to nie subiektywne przekonanie podatnika, że najem jest najmem prywatnym lecz okoliczności obiektywne, tj. spełnianie przesłanek określonych w art. 5a pkt 6 ustawy o PIT (może na to wskazywać np. zamiar zakupu mieszkania/mieszkań w celu zarobkowym z wynajmu, planowana ilość wynajmowanych mieszkań, podpisanie umowy z profesjonalną firmą zajmującą się zarządzaniem) decydują czy najem można zaliczyć do źródła przychodu z najmu i opodatkować zryczałtowanym 8,5% podatkiem dochodowym, czy też zaliczyć do działalności gospodarczej i opodatkować w sposób odpowiedni dla tej działalności.

Podatnik nie zgodził się z takim poglądem organu podatkowego i wniósł skargę do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego. Podniesiono zarzut naruszenia prawa materialnego poprzez przyjęcie, że przychody, które podatnik planuje osiągnąć będą przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej, podczas gdy winny one zostać uznane za przychód z najmu składnika majątku prywatnego i tym samym powinny zostać opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 8,5%. Drugim zarzutem sformułowanym w skardze był zarzut naruszenia przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy polegający na przeprowadzeniu postępowania w sposób niestaranny oraz niepoprawny merytorycznie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 25 sierpnia 2017 r. uchylił zaskarżoną interpretację. Oba zarzuty przedstawione w skardze okazały się zasadne.

W pierwszej kolejności sąd skupił się na istocie umowy najmu. Umowa ta jest umową odpłatną, zatem jej celem jest przynoszenie korzyści właścicielowi wynajmującemu swoją nieruchomość. Każda umowa najmu będzie się wiązała z ciągłością oraz z pewnego rodzaju zorganizowaniem. Mimo to, cechy te nie będą spełniały definicji działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o PIT. Sąd zwrócił również uwagę, iż organ podatkowy błędnie przyjął, iż oddanie nieruchomości profesjonalnej firmie zajmującej się najmem będzie powodowało, iż działalność podatnika będzie nosić cechy zorganizowanej działalności. W ocenie sądu, oddanie profesjonaliście zarządzania nieruchomością jest potwierdzeniem tego, iż podatnik nie działa w sposób zorganizowany, ponieważ sprawami związanymi z jego nieruchomością będzie zajmował się inny podmiot, a nie sam podatnik. Sąd zauważył, iż ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym pozostawia podatnikowi wybór co do sposobu opodatkowania przychodów osiąganych z najmu mieszkania, zatem nie można pozbawiać go możliwości skorzystania ze stawki 8,5% w sytuacji kiedy podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej ściśle związanej z najmem nieruchomości. Tym bardziej nie można zgodzić się z poglądem zaprezentowanym przez organ podatkowy, iż zakup z majątku prywatnego mieszkań pod wynajem, będzie powodował konieczność zaliczenia tego składnika majątku do majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Jednocześnie sąd odniósł się do zarzutu związanego z przepisami postępowania, które również zostały uznane za zasadne. Przyjęto, iż w tej sprawie organ podatkowy wykroczył poza stan faktyczny przedstawiony przez podatnika, przyjmując iż najem mieszkań będzie uzyskiwany ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, mimo iż podatnik zaznaczał, że nie prowadzi i nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej związanej z najem bądź zarządzaniem nieruchomościami. Tym samym organ podatkowy dopuścił się naruszenia art. 14c Ordynacji podatkowej.

Sygn. akt III SA/Wa 2687/16

 

Mikołaj Stanisławski

Mikołaj Stanisławski

Od 2017 r. związany z kancelarią Russell Bedford Poland. W 2007 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2008-2011 r. odbył aplikację adwokacką. Od 2011 r. wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.  W 2016 r. ukończył Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego UW. Specjalizuje się w sprawach podatkowych oraz karno-skarbowych.

Nasze marki

Nasze marki mobile